Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1152/13/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 grudnia 2013 r. (data wpływu 13 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 28 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014 r.) oraz pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia powstania obowiązku podatkowego w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia powstania obowiązku podatkowego w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 28 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 lutego 2014 r. znak: IBPP2/443-1152/13/IK. Ponadto wniosek został uzupełniony pismem z 5 marca 2014 r. (data wpływu).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podmiotem świadczącym między innymi usługi z branży komunalnej. Usługi te świadczone są zarówno na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej.

W związku z wygranym przetargiem na transport odpadów, Spółka zawarła z Gminą umowę, na mocy której przysługuje jej miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ma być płacone na podstawie wystawionej przez spółkę faktury, po upływie danego miesiąca kalendarzowego. Podstawę wystawienia faktury stanowi miesięczny raport z wykonania usługi w danym miesiącu przekazany do gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport i zatwierdzony przez zamawiającego, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia raportu oraz zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do niego w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. Raport będący podstawą do wystawienia faktury ma zawierać ilości odebranych i przekazanych odpadów do Z. Wynagrodzenie z tytułu wystawionej faktury płatne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług posiada symbol 38.11.1 i 38.11.2. Ponadto Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w oparciu o przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Kiedy Spółka powinna wystawić fakturę, aby być w zgodzie z przepisami ustawy o VAT, jeśli nie ma zastrzeżeń i uwag zamawiającego do raportu miesięcznego będącego podstawą wystawienia faktury, zgodnie z umową, a mimo to zamawiający nie zatwierdził raportu.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W ocenie Spółki, jeśli nie ma zastrzeżeń i uwag zamawiającego do raportu miesięcznego będącego podstawą do wystawienia faktury, zgodnie z zawartą umową (tekst jedn.: w terminie nie dłuższym niż 21 dnia roboczych od dnia otrzymania raportu) a zamawiający mimo to nie zatwierdził raportu, to spółka po upływie ww. terminu powinna wystawić fakturę za miesiąc, którego dotyczy raport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

W myśl art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Natomiast z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT wynika, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

1.

dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2.

otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy (art. 106i ust. 8 ustawy o VAT).

Natomiast kwestię obowiązku podatkowego reguluje art. 19a ust. 1 ustawy, w świetle którego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z powyżej zacytowanych przepisów dotyczących wystawiania faktur wynika, że w przypadku świadczenia usług związanych ze zbieraniem odpadów (PKWiU 38.11.1., PKWiU 38.11.2) na rzecz innego podatnika VAT, faktura powinna być wystawiona najpóźniej z upływem terminu płatności. W celu określenia, kiedy faktura powinna być wystawiona w przypadku świadczenia ww. usług należy ustalić datę powstania obowiązku podatkowego.

Ogólna zasada wynikająca z ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy, wykonania usługi. Jednakże, od tej zasady ustawodawca określił szereg wyjątków, ustalających w sposób odmienny moment powstania obowiązku podatkowego (uzależniony np. od przedmiotu transakcji).

W myśl art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

a.

dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b.

świadczenia usług:

* telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

* wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

* najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

* ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

* stałej obsługi prawnej i biurowej,

* dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

* z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 3 ww. ustawy, usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 (art. 19a ust. 4 ustawy o VAT).

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. - 8% stawka), wymienione zostały m.in. usługi:

* pod poz. 143 - "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu" PKWiU 38.11.1;

* pod poz. 144 - "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu" PKWiU 38.11.2.

Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności. Jeżeli podatnik nie wystawił w ww. terminie faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie tj. z upływem terminu płatności.

Łączna analiza przywołanych powyżej norm prawnych - dotyczących zarówno obowiązku podatkowego jak też dokumentowania sprzedaży - prowadzi do wniosku, że obowiązek podatkowy z tytułu usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Natomiast faktura powinna być wystawiona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie tj. z upływem terminu płatności.

Wnioskodawca świadczy opisane we wniosku usługi na rzecz innego podatnika VAT - tj. Gminy. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami wymienionymi w poz. 143 i 144 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę są usługami, dla których obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, tj. z chwilą wystawienia faktury. Natomiast gdy Wnioskodawca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu do jej wystawienia określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

W przedmiotowej sprawie zgodnie z regulacją zawartą w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, z tytułu świadczenia usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1) oraz usług związanych ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2) obowiązek wystawienia faktury powstanie najpóźniej w momencie upływu terminu płatności.

Zatem, w sytuacji opisanej we wniosku, Wnioskodawca musi wystawić fakturę nie później niż z upływem terminu płatności.

Natomiast faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi na co wskazuje art. 106i ust. 7, chyba że zawierają informację jakiego okresu dotyczą.

Zatem, mając na uwadze dyspozycje art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b oraz art. 106i ust. 3 pkt 4 oraz art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, Wnioskodawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi, a najpóźniej z upływem terminu płatności lub jeżeli faktura będzie zawierać informacje jakiego okresu dotyczy to Wnioskodawca może wystawić fakturę w dowolnym dniu, począwszy od dnia wykonywania usługi w okresie rozliczeniowym, ale nie później niż z upływem terminu płatności.

W świetle powyższego, jeśli zamawiający nie ma zastrzeżeń i uwag do raportu miesięcznego będącego podstawą do wystawienia faktury, zgodnie z zawartą umową (tekst jedn.: w terminie nie dłuższym niż 21 dnia roboczych od dnia otrzymania raportu) a zamawiający mimo to nie zatwierdził raportu, to Spółka po upływie ww. terminu może wystawić fakturę za miesiąc, którego dotyczy raport, (jeśli faktura będzie zawierać informacje jakiego okresu dotyczy) nie później niż z upływem terminu płatności.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl