IBPP3/443-1104/12/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1104/12/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 10 października 2012 r.), uzupełnionym pismami z dnia 30 listopada 2012 r. (data wpływu 6 grudnia 2012 r.) oraz z dnia 7 grudnia 2012 r. (data wpływu 13 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z prowadzoną działalności jednostki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z prowadzoną działalności jednostki. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 30 listopada 2012 r. (data wpływu 6 grudnia 2012 r.) oraz z dnia 7 grudnia 2012 r. (data wpływu 13 grudnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane pismem z dnia 7 grudnia 2012 r.):

W dniu 1 stycznia 2012 r. w Z. rozpoczęła działalność jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej powołana uchwałą Nr XXX Rady Miejskiej w Z. z dnia 11 kwietnia 2011 r. z późn. zm.. Wnioskodawca działa w granicach administracyjnych Miasta w zakresie zarządu dróg oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Nadzór nad działalnością MZDiII sprawuje Prezydent Miasta Z.

Do zakresu działania należą w szczególności:

a.

planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,

b.

planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich na wyżej wymienionych drogach,

c.

wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Z. na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad I dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Z. wykonuje uprawnienia właścicielskie.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową, dochody i wydatki w całości objęte są budżetem Miasta Z. Mienie MZDiII jest mieniem komunalnym i może być wykorzystanym jedynie dla potrzeb związanych z działalnością zarządu i działań statutowych. MZDiII prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego dochodów i wydatków. Wydatki jednostki pokrywane są środkami z dotacji budżetowej uruchamianej na podstawie harmonogramu dotacji według potrzeb.

Na dochody Wnioskodawcy składają się: opłaty administracyjne pobierane na podstawie decyzji administracyjnych (dochody za zajęcie pasa drogowego, dochody za zajęcie pasa drogowego - urządzenia obce, abonament za parking, dochody - opłato za parking oraz kary i odsetki za nieterminowe wpłaty z tego tytułu). MZDiII uzyskuje również dochody z tytułu za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, realizując postanowienia Uchwały nr XXX Rady Miejskiej w Z. z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze Miasta Z. Z tego tytułu zostały zawarte umowy cywilno-prawne pomiędzy dyrektorem jednostki i przewoźnikami. Dochody z tego tytułu są realizowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wnioskodawcę dla poszczególnych podmiotów. Wszystkie dochody, Wnioskodawca na bieżąco odprowadza do budżetu.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług, udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, a zakupy te wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności jednostki:

* wyłącznie opodatkowanej,

* wyłącznie niepodlegającej opodatkowaniu,

* mieszanej (opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu).

W odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, które są ponoszone bezpośrednio i wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, MZDiII korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W tym celu, MZDiII dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości.

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o VAT, podatek naliczony nie jest odliczany przez MZDiII.

W ramach prowadzonej działalności opodatkowanej oraz wykonywania czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, MZDiII ponosi również wydatki, których nie jest w stanie bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT lub też do zdarzeń w ogóle niepodlegających regulacjom VAT. Są to w szczególności wydatki związane ze sferą administracyjną i utrzymaniem budynku, np. materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe, energia elektryczna, ciepło, woda, wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, itp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 grudnia 2012 r.):

Czy Wnioskodawca ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części w związku z prowadzoną działalności jednostki.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 7 grudnia 2012 r.), ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości z faktur związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz mieszaną (równocześnie opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu).

Nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki w związku z prowadzoną działalnością wyłącznie niepodlegającą opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów i usług, udokumentowanych fakturami VAT, w których figuruje jako nabywca, a zakupy te wykorzystuje w ramach prowadzonej działalności jednostki:

* wyłącznie opodatkowanej,

* wyłącznie niepodlegającej opodatkowaniu,

* mieszanej (opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu), są to wydatki związane ze sferą administracyjną i utrzymaniem budynku, np. materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe, energia elektryczna, ciepło, woda, wywóz nieczystości, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, itp. Wnioskodawca nie jest w stanie bezpośrednio i wyłącznie przyporządkować do czynności opodatkowanych VAT lub też do zdarzeń w ogóle niepodlegających regulacjom VAT

W odniesieniu do podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, które są ponoszone bezpośrednio i wyłącznie w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W tym celu, Wnioskodawca dokonuje bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego do wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT i odlicza podatek w całości.

Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o VAT, podatek naliczony nie jest odliczany przez Wnioskodawcę.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż jeśli Wnioskodawca ponosi wydatki, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, to zgodnie z cytowanym przepisem art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawca, będący podatnikiem VAT czynnym, ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości z faktur związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Natomiast w odniesieniu do wydatków związanych bezpośrednio i wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi przepisom ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Natomiast odrębnego rozpatrzenia wymaga kwestia możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy, których Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić z poszczególnymi kategoriami czynności (wyłącznie opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT).

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Na tle obecnej ustawy o podatku od towarów i usług w dniu 24 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów (sygn. akt I FPS 9/10) wskazał, że "za w pełni aktualną i trafną należy uznać linię orzeczniczą NSA, z której jednoznacznie wynika, że zawarte w przepisach art. 90 ust. 1-3 u.p.t.u. sformułowanie "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia" należy rozumieć jako odnoszące się do czynności zwolnionych od podatku. Skoro bowiem rzecz dotyczy odliczenia podatku, to pod uwagę można wziąć tylko takie transakcje, które w ogóle objęte są zakresem przedmiotowym VAT. W tej części są to tylko czynności zwolnione od podatku, gdyż czynności niepodlegające w ogóle podatkowi nie są objęte zakresem przedmiotowym VAT. Sformułowanie "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku" należy zatem rozumieć jako "czynności zwolnione od podatku" oraz czynności opodatkowane na specjalnych zasadach, gdzie ustawa wprost stwierdza, że podatnik nie ma prawa do odliczenia.

Zdaniem NSA, za trafne należy uznać stanowisko, że w przypadku podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatnikowi (których nie da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90 ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegajacych w ogóle opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla potrzeb liczenia proporcji sprzedaży.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że w przypadku gdy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT oraz niepodlegające opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie przyporządkować zakupów do poszczególnych rodzajów działalności, wówczas Wnioskodawca ma możliwość pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonywane w związku z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości z faktur związanych ze sprzedażą opodatkowaną oraz mieszaną (równocześnie opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu) oraz nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki w związku z prowadzoną działalnością wyłącznie niepodlegającą opodatkowaniu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl