Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP3/443-1099/11/AM
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2011 r. (data wpływu 3 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo handlowo-usługowe jako jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składa się z siedmiu sklepów, które znajdują się w różnych miastach, trzy w A., dwa w B., po jednym w C. i D. Dla zaewidencjonowania księgowego zdarzeń zachodzących w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone są księgi rachunkowe, z wyodrębnionymi kontami analitycznymi przyporządkowanymi poszczególnym sklepom. Wszelkie zakupy towarów są dostarczane tylko do jednego sklepu i dokumentowane są fakturami wystawianymi dla każdego sklepu osobno. Każdy sklep wystawia faktury sprzedaży z numeracją niezależną od innych sklepów. Każdy ze sklepów posiada wyodrębnione środki trwałe i wyposażenie, każdy ze sklepów prowadzi indywidualne rozliczenia z dostawcami, pracownicy są zatrudniani tylko w jednym sklepie, dla każdego sklepu są osobne listy płac, każdy sklep prowadzi własną kasę, z której środki służą do regulowania zobowiązań zaciąganych przez każdy ze sklepów.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wnieść sklep jako aport do spółki prawa handlowego, efektem sklep ten z wszelkimi wyodrębnionymi składnikami majątku, a także źródłami finansowania stanie się składnikiem spółki, spółka zostanie następcą prawnym tego sklepu. Po wniesieniu sklepu do spółki umowa najmu lokalu zostanie podpisana z nowym podmiotem (najemcą), pracownicy zostaną przejęci na zasadzie kontynuacji zatrudnienia, należności oraz zobowiązania i środki pieniężne wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej zostaną wniesione do spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wniesienie tak wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać ustawie o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, takie przekształcenie powinno się potraktować jako wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą do spółki prawa handlowego. Każdy ze sklepów prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa cechuje się odrębnością organizacyjną i finansową, co daje mu szanse samodzielnego funkcjonowania. W ten sposób prowadzony sklep mógłby samodzielnie stanowić przedsiębiorstwo, dlatego można stwierdzić, iż stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się przepisów tej ustawy do czynności dostawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dlatego Wnioskodawca uważa, że wniesienie aportem do spółki prawa handlowego, sklepu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej również ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Pojęcie "dostawy towarów" ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie ww. przepisem pod pojęciem "dostawy towarów" należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów", w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że o tym czy doszło do wyodrębnienia przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań, wyodrębnienie to musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości. Nie może ono obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, żeby można było uznać, iż doszło do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo handlowo-usługowe jako jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo Wnioskodawcy składa się z siedmiu sklepów, które znajdują się w różnych miastach, trzy w A., dwa w B., po jednym w C. i D. Dla zaewidencjonowania księgowego zdarzeń zachodzących w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone są księgi rachunkowe, z wyodrębnionymi kontami analitycznymi przyporządkowanymi poszczególnym sklepom. Wszelkie zakupy towarów są dostarczane tylko do jednego sklepu i dokumentowane są fakturami wystawianymi dla każdego sklepu osobno. Każdy sklep wystawia faktury sprzedaży z numeracją niezależną od innych sklepów. Każdy ze sklepów posiada wyodrębnione środki trwałe i wyposażenie, każdy ze sklepów prowadzi indywidualne rozliczenia z dostawcami, pracownicy są zatrudniani tylko w jednym sklepie, dla każdego sklepu są osobne listy płac, każdy sklep prowadzi własną kasę, z której środki służą do regulowania zobowiązań zaciąganych przez każdy ze sklepów.

Obecnie Wnioskodawca zamierza wnieść sklep jako aport do spółki prawa handlowego, efektem sklep ten z wszelkimi wyodrębnionymi składnikami majątku, a także źródłami finansowania stanie się składnikiem spółki, spółka zostanie następcą prawnym tego sklepu. Po wniesieniu sklepu do spółki umowa najmu lokalu zostanie podpisana z nowym podmiotem (najemcą), pracownicy zostaną przejęci na zasadzie kontynuacji zatrudnienia, należności oraz zobowiązania i środki pieniężne wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej zostaną wniesione do spółki.

Odnosząc powyżej przywołane przepisy do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego uznać należy, że będący przedmiotem aportu sklep stanowi wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych działań. Jednocześnie sklep ten mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze. Tym samym należy stwierdzić, iż będący przedmiotem aportu sklep spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, a jego dostawa będzie stanowiła czynność niepodlegającą opodatkowaniu (wyłączoną z opodatkowania) podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl