IBPP3/443-1068/14/ASz, Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z... - OpenLEX

IBPP3/443-1068/14/ASz - Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1068/14/ASz Podatek od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 2 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.) oraz pismem, które wpłynęło 27 października 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu pn. "...".

Wniosek został uzupełniony pismem z 9 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 2 października 2014 r. znak: IBPP3/443-1068/14/ASz oraz pismem, które wpłynęło 27 października 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - PROW 2007-2013 realizowany jest projekt pod nazwą "...". Plac zabaw obejmuje wykonanie bezpiecznego podłoża z nawierzchni sztucznej o pow. 121,5 m2. na tej powierzchni ustawione zostanie zestaw wieżowy wielofunkcyjny oraz cztery ławki. Natomiast na terenie zielonym zostanie ustawiona huśtawka łańcuchowa podwójna. Planuje się też remontu ogrodzenia placu zabaw. Wybudowany plac zabaw umożliwi rozwój oferty spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego.

Wnioskodawca wnioskuje o objęcie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów i usług za zapłacone faktury VAT w ramach tego projektu.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny", więc nie składa deklaracji VAT-7.

Projekt był realizowany od dnia podpisania umowy z Wykonawcą przedmiotowego zadania czyli od 5 czerwca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. W ramach zdania wykonana została robota budowlana w postaci placu zabaw, na którym zamontowany został zestaw wieżowy, huśtawka podwójna, konik na sprężynie, ponadto wykonane zostało ogrodzenie placu zabaw.

Po realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca wystawił fakturę VAT, której nabywcą był Wnioskodawca.

W odpowiedzi na pytanie organu "Czy zakupy dokonane w związku z realizacją projektu opisanego we wniosku pozostają w związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT, czy też związek taki nie występuje...", Wnioskodawca wskazał, że związek taki nie występuje.

Wykonany plac zabaw będzie ogólnodostępny i nieodpłatny więc nie będzie generował dochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło 27 października 2014 r.:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu "...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, a w konsekwencji prawo do wystąpienia o zwrot różnicy podatku, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", po uprzednim złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, realizował projekt pn. "...". Nie występuje związek zakupów dokonanych w związku z realizacja projektu opisanego we wniosku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych VAT. Wykonany plac zabaw będzie ogólnodostępny i nieodpłatny więc nie będzie generował dochodu.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, a zakupione towary i usługi nie będą przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W świetle powyższych unormowań, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi projektu pn. "...".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie uznania podatku zawartego w cenie zakupów dokonanych w ramach projektu pn. "..." za koszty kwalifikowane w dniu 2 października 2014 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl