IBPP3/443-1049/12/KG - Określenie zasad ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej w przypadku zapłaty przez klienta za towar za pośrednictwem rachunku bankowego oraz w przypadku zapłaty za towar za pobraniem, a także możliwość korekty obrotu w przypadku braku zapłaty lub zwrotu towaru.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP3/443-1049/12/KG Określenie zasad ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej za pomocą kasy rejestrującej w przypadku zapłaty przez klienta za towar za pośrednictwem rachunku bankowego oraz w przypadku zapłaty za towar za pobraniem, a także możliwość korekty obrotu w przypadku braku zapłaty lub zwrotu towaru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2012 r. (data wpływu 2 października 2012 r.), uzupełnionym pismami z dnia 6 grudnia 2012 r. (data wpływu 10 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży wysyłkowej w sytuacji gdy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy Wnioskodawcy,

* ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej "za pobraniem",

* możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży wysyłkowej w sytuacji gdy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy Wnioskodawcy,

* ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej "za pobraniem",

* możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 grudnia 2012 r. (data wpływu 10 grudnia 2012 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP3/443-1049/12/KG z dnia 29 listopada 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest między innym handel parasolami. Firma Wnioskodawcy prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz wysyłkową. Wnioskodawca sprzedaje towary dla firm oraz dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W miesiącu sierpniu 2012 r. Wnioskodawca uruchomił sklep internetowy. Zamówiony przez klienta w sklepie internetowym lub bezpośrednio w rozmowie telefonicznej towar wysyła korzystając z usług firmy kurierskiej. Klienci mogą wybrać dwie formy płatności: przelew dokonany przed wysyłką lub za pobraniem. Po otrzymaniu przelewu lub zamówienia z wybraną formą płatności za pobraniem towar jest pakowany i przekazywany firmie kurierskiej. Zapłata za sprzedaż wysyłkową następuje za pośrednictwem banku - przelew od klienta lub firmy kurierskiej - przelew kwot pobranych od klientów.

Kasę rejestrującą Wnioskodawca zainstalował w firmie ponad 10 lat temu. Na kasie rejestrującej odnotowywane są wszystkie sprzedawane towary za gotówkę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Wnioskodawca rejestruje również na kasie sprzedaż wysyłkową dla osób fizycznych płaconą za pośrednictwem banku, jeżeli klient dokona przelewu środków przed wysyłką towaru oraz zapłaconą przez klienta w firmie kurierskiej. Otrzymaną zapłatę od klienta za zamówiony towar Wnioskodawca stara się ewidencjonować na kasie rejestrującej w dniu wpływu środków na rachunek bankowy.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, w której klient płaci za towar firmie kurierskiej ewidencjonuje ją w dniu wysyłki towaru (dzień przekazania towaru firmie kurierskiej). Do wysyłanych kurierem towarów dołącza paragony fiskalne będące potwierdzeniem sprzedaży. Firma kurierska przekazuje Wnioskodawcy na konto kwoty zbiorcze od kilku klientów. Wnioskodawca prowadzi ewidencję sprzedaży, robi zestawienia wysyłek do klientów dokonanych za pośrednictwem kurierów. Każda zapłata jest identyfikowana i podporządkowana do odpowiedniego zamówienia.

Realizując sprzedaż wysyłkową Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku jej ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ponieważ nie spełnia jednego z warunków zwolnienia określonych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Ewidencjonowanie sporadycznych dostaw wysyłkowych Wnioskodawca rozpoczął bowiem przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Firma Wnioskodawcy wskazuje klientom jeden ze swoich rachunków bankowych na dokonywanie wpłat za zamówiony towar (przelew przed wysyłką towaru). Firma jest czynna od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, jest to czas pracy pracowników. Informację o wpłatach klientów na rachunek bankowy w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku Wnioskodawca otrzymuje niekiedy po godzinach pracy po 16-tej. Otrzymane wpłaty są księgowane przez bank w różnych godzinach - w trzech sesjach w ciągu dnia. Pierwsza sesja jest w godzinach 11.00-12.30, druga - w godzinach 14.30-15.30, a trzecia po godzinie 17-tej. Środki pieniężne, które wchodzą na rachunek bankowy po godzinie 17-tej są dostępne (do wykorzystania) przez właściciela rachunku bankowego dopiero w dniu następnym. W opisie przelewu wskazana jest wówczas "data waluty", która jest datą dnia następnego. Ruchy na rachunku bankowym można oglądać na bieżąco na stronie internetowej banku logując się do systemu bankowego. Informację o wpłatach klientów za zamówiony towar na rachunek bankowy po godzinie 17-tej Wnioskodawca podejmuje dopiero w następnym dniu roboczym. W następnym też dniu dokonuje wysyłki zamówionego towaru przez klienta.

Paragon fiskalny dla udokumentowania sprzedaży, jeżeli zapłata za towar (dokonana przed jego wysyłką) wpłynęła na rachunek bankowy po godzinach pracy firmy Wnioskodawca wystawia w następnym dniu roboczym przed rozpoczęciem ewidencji na kasie sprzedaży za dany dzień. Po zaewidencjonowaniu zapłat z poprzedniego dnia (otrzymanych po godzinie 17-tej) Wnioskodawca drukuje paragon dobowy. Paragon ten obejmuje całą sprzedaż z dnia poprzedniego.

Przykład 1:

Otrzymany przelew po godzinie 17-tej 31 sierpnia 2012 r. (piątek)

Ewidencja na kasie rejestrującej powyższego przelewu - rano 3 września 2012 r. (poniedziałek)

Wydruk paragonu dobowego za 31 sierpnia 2012 r. 3 września 2012 r. (poniedziałek)

Przykład 2:

Wysłanie zamówionego towaru, (dla którego klient wybrał formę płatności "za pobraniem") 31 sierpnia 2012 r.

Ewidencja na kasie rejestrującej powyższego wysyłanego towaru 31 sierpnia 2012 r.

Wydruk paragonu dobowego za 31 sierpnia 2012 r. 31 sierpnia 2012 r.

Wnioskodawca otrzymuje przelewem od firmy kurierskiej, którego nie ewidencjonuje na kasie fiskalnej 5 września 2012 r.

W przypadku zwrotu towaru Wnioskodawca prowadzi ewidencję korekt, z której dokładnie wynika kwota korekty sprzedaż i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu wraz z określeniem prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jeżeli zapłata za towar wpływa na rachunek bankowy Wnioskodawcy po godzinach pracy firmy, to czy może ona zostać zewidencjonowana na kasie rejestrującej następnego dnia roboczego... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r.)

2.

Jeżeli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to czy sprzedaż powinna zostać zewidencjonowana w dniu wysyłki towaru... (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r.)

3.

Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar "za pobraniem" w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej ewidencja na kasie rejestrującej to jak Wnioskodawca powinien postąpić dla prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego VAT-7.

4.

Jeżeli firma kurierska zwróci Wnioskodawcy nie odebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej to, kiedy Wnioskodawca powinien dokonać korekty sprzedaży dla celów podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1 - ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r.

Jeżeli zapłata za towar wpłynie na rachunek bankowy po godzinach pracy firmy to Wnioskodawca może ją zewidencjonować na kasie rejestrującej następnego dnia roboczego, gdyż technicznie nie ma innej możliwości, aby tego dokonać. Takie zapłaty otrzymane od klientów za towar przed jego wysyłką mogą być najwcześniej zaewidencjonowane na kasie rejestrującej dopiero następnego dnia roboczego. Opisana w części "stan faktyczny" ewidencja sprzedaży wysyłkowej na kasie rejestrującej dokumentująca pojedynczą sprzedaż (otrzymana zapłata przed wysyłką towarów) jak i wystawianie paragonów dobowych pomaga w prawidłowym określaniu obowiązku podatkowego VAT. W paragonach dobowych wydrukowanych w godzinach rannych przed rozpoczęciem ewidencji na kasie danego dnia, ujęta jest cała sprzedaż dnia poprzedniego.

Ad. 2 - ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r.

Jeżeli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to taką sprzedaż Wnioskodawca powinien zewidencjonować na kasie rejestrującej w dniu wysyłki towaru. Przepisy prawa podatkowego nie określają momentu, w którym transakcje powinny być zarejestrowane za pomocą kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. Uzasadnieniem dokonywania na kasie rejestrującej ewidencji sprzedaży wysyłkowej, dla której klient wybrał formę płatności za pobraniem w dniu wysyłki, jest konieczność wydania wraz z towarem oryginału paragonu fiskalnego - dowód zawarcia transakcji sprzedaży. Jeżeli zapłata od firmy kurierskiej za zafiskalizowany towar przyjdzie w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wysyłka towaru to Wnioskodawca uznaje ją za ostateczną do ewidencji VAT.

Ad. 3

Jeżeli Wnioskodawca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar "za pobraniem" w miesiącu, w którym miała miejsce jej ewidencja na kasie rejestrującej to powinien dla prawidłowego ustalenia obowiązku podatkowego VAT, dokonać zapisu korygującego zmniejszającego podstawę opodatkowania. Podstawą opodatkowania w VAT będzie wartość paragonu okresowego pomniejszona o zaewidencjonowane, a nie otrzymane w danym miesiącu zapłaty za towar od firmy kurierskiej. W następnym miesiącu otrzymane zapłaty za sprzedaż z poprzedniego miesiąca zwiększać będzie obrót do podatku VAT.

Prowadząc ewidencję sprzedaży towarów na kasie fiskalnej Wnioskodawca jest zobowiązany do drukowania paragonów sprzedaży, paragonów dobowych i paragonów okresowych. Na rejestr VAT sprzedaży wprowadza paragon okresowy. Jeżeli wystąpi sytuacja, że w miesiącu, w którym miała miejsce ewidencja sprzedaży towaru "za pobraniem" na kasie rejestrującej, a nie wpłynęła za tą sprzedaż zapłata od kuriera to w rejestrze korekt wpisze wartość tej sprzedaży ze znakiem "minus". Natomiast w następnym miesiącu otrzymane zapłaty za sprzedaż z poprzedniego miesiąca Wnioskodawca wprowadzi do rejestru korekt ze znakiem "plus" i będzie ona zwiększać obrót do podatku VAT.

Ad. 4

Jeżeli firma kurierska zwróci nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej to Wnioskodawca powinien dokonać korekty obrotu w miesiącu, w którym dany zwrot miał miejsce. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest z kolei kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o wartość podatku należnego. Kwota należna to całość świadczenia należnego od kupującego.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Powyższy przepis pozwala, więc na pomniejszenia uzyskanego obrotu między innymi o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów, pod warunkiem, że zwroty te, co do zasady, są prawnie dopuszczalne i zostały udokumentowane.

Dokumentami potwierdzającymi zwrot towaru przez firmę kurierską stanowiącymi podstawę korekty podatku VAT mogą być m.in.:

* dokument zwrotny z firmy kurierskiej związany z nieodebraniem przesyłki prze klienta;

* zwrócony wraz z towarem oryginał paragonu fiskalnego;

* rejestr (ewidencja) korekt sprzedaży VAT sporządzana na podstawie dokumentów źródłowych.

W miesiącu, w którym firma kurierska zwróci towar, posiadając powyższe dokumenty Wnioskodawca dokona w rejestrze VAT sprzedaży zapisu korygującego. Wartość korekty podatku VAT będzie równa podatkowi wykazanemu w zwróconym paragonie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży wysyłkowej w sytuacji gdy zapłata za towar wpłynęła na rachunek bankowy od klienta po godzinach pracy firmy Wnioskodawcy,

* ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej "za pobraniem",

* możliwości korekty obrotu z tytułu braku zapłaty lub zwrotu towaru

jest prawidłowe.

Ad. 1

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez pojęcie sprzedaży należy rozumieć zarówno odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z powyższych przepisów zatem wynika, iż warunkiem powstania obowiązku ewidencjonowania danego zdarzenia (sprzedaży) przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest powstanie obrotu.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 8 ustawy o VAT, zgodnie, z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

* dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,

* dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towary lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy). Jednakże zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 6 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty - w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym.

Wskazać należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć "za zaliczeniem pocztowym" i "za pobraniem". Według słownika języka polskiego PWN - Warszawa 2005, termin "zaliczenie" oznacza "wysłać coś za zaliczeniem pocztowym, kolejowym (skrótowo: za zaliczeniem); wysłać coś pocztą, koleją z zastrzeżeniem, że przesyłka może być odebrana przez adresata po zapłaceniu sumy wskazanej przez nadawcę". Natomiast, pojęcie "pobranie" oznacza "zainkasowanie przez pocztę na zlecenie nadawcy pewnej kwoty od adresata przesyłki; wysłać coś za pobraniem pocztowym."

Z przywołanych definicji wynika jednoznacznie, iż oba terminy traktowane są tożsamo. Zakładając racjonalność ustawodawcy dostarczana przesyłka za pomocą innego kuriera powinna być traktowana tak samo, jak dostarczana przez Pocztę Polską, ze względu na fakt, iż forma realizacji przesyłki (wydanie przesyłki adresatowi po uiszczeniu wskazanej przez nadawcę kwoty) i forma zapłaty (gotówka lub wpłata na rachunek bankowy) są identyczne.

Tak więc, otrzymanie zapłaty w przypadku dostawy wysyłkowej dokonanej "za zaliczeniem pocztowym" jest równoznaczne z otrzymaniem zapłaty "za pobraniem" przez firmy kurierskie. Moment powstania obowiązku podatkowego w obu przypadkach jest jednakowy. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż przytoczony art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy, nie dotyczy wyłącznie zaliczenia pocztowego, realizowanego przez Pocztę Polską, lecz także innych firm np. kurierskich umożliwiających wysyłkę towarów "za pobraniem".

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wysyłkową dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Klienci mogą wybrać dwie formy płatności: przelew dokonany przed wysyłką lub za pobraniem. Wnioskodawca rejestruje na kasie sprzedaż bezpośrednią oraz wysyłkową dla osób fizycznych płaconą za pośrednictwem banku, jeżeli klient dokona przelewu środków przed wysyłką towaru oraz zapłaconą przez klienta w firmie kurierskiej.

Z powołanych przepisów wynika, iż ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega każda dokonana transakcja sprzedaży (towarów i usług) świadczona na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy i powinno się ono odbywać z chwilą dokonania sprzedaży, nie później jednak niż w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w przedmiotowej sprawie z chwilą otrzymania zapłaty za towar. Należy bowiem zauważyć, iż ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

W praktyce zdarza się, iż podatnik (sprzedający) otrzymuje wyciągi bankowe z dokonaną wpłatą w późniejszym terminie niż dzień wpłaty, np. w przypadku, gdy płatność zostaje zaksięgowana na koncie sprzedającego po godzinach pracy, czy też z innych powodów. Jest to wtedy pierwszy dzień roboczy wznowienia pracy sprzedającego.

W sytuacji braku możliwości ewidencji sprzedaży w dacie powstania obowiązku podatkowego, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, sprzedaż należy zaewidencjonować w pierwszym możliwym momencie po powstaniu obowiązku podatkowego. Dopuszczalne zatem jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności za pomocą kasy rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego, w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowieniu pracy firmy.

Tym samym należy uznać iż, w zakresie pytania nr 1 Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Ad. 2

W kwestii dotyczącej momentu zaewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży wysyłkowej, gdy klient wybrał formę płatności za zamówiony towar "za pobraniem", należy mieć na względzie, że obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej umożliwia również realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.

Odnosząc się do przedstawionego opisu stanu faktycznego, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzi, że jak wskazano powyżej, ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, z tytułu świadczenia przedmiotowych usług, przy zastosowaniu kasy rejestrującej powinno się odbywać z chwilą powstania obowiązku podatkowego, czyli w dniu otrzymania zapłaty. Podatnik jest obowiązany tak zorganizować i prowadzić odpowiednie urządzenia ewidencyjne, aby nie doprowadzić do naruszenia obowiązku podatkowego. Wypada jednak zauważyć, że przepisy nie zabraniają ewidencjonowania sprzedaży przed powstaniem obowiązku podatkowego. Nie jest zatem nieprawidłowe, zaewidencjonowanie sprzedaży wcześniej, przed powstaniem obowiązku podatkowego, czyli w dniu wysyłki zakupionego towaru. Trzeba jednak mieć na uwadze to, aby ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego nie prowadził do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych.

Wnioskodawca uważa, że jeżeli klient wybrał formę płatności za pobraniem za zamówiony towar, to taką sprzedaż powinien zewidencjonować na kasie rejestrującej w dniu wysyłki towaru. Jednocześnie jeżeli zapłata od firmy kurierskiej za zafiskalizowany towar przyjdzie w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wysyłka towaru to Wnioskodawca uznaje ją za ostateczną do ewidencji VAT.

Mając powyższe na uwadze oraz na względzie konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towaru, co wprost wynika z powołanego powyżej art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, stanowisko Wnioskodawcy w stosunku do pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3 i 4

Kolejną kwestią poruszoną we wniosku jest możliwość korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej, gdy Wnioskodawca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar "za pobraniem" w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej ewidencja na kasie rejestrującej oraz w sytuacji zwrotu towaru wraz z paragonem.

Wprawdzie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty zaewidencjonowanego obrotu, jeżeli możliwe jest wykazanie, że rzeczywisty obrót był inny niż zaewidencjonowany w kasie rejestrującej.

Zakaz zmiany wydruków fiskalnych (np. raportów okresowych) jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może on zmieniać zasady wynikającej z art. 29 ust. 1 i 4 ustawy, bowiem obrotem jest kwota rzeczywiście należna, a nie kwota figurująca na raporcie fiskalnym.

Skoro kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tekst jedn.: po wydrukowaniu paragonu), to korekta taka powinna być dokonywana za pomocą innych urządzeń księgowych. W takim przypadku należy prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.

Mając na względzie brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposobu korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas rejestrujących stwierdzić należy, iż można przyjąć do sporządzenia i rozliczenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług inną podstawę opodatkowania, niż wynika to z wydruku raportu fiskalnego. Jednak podstawą przysługującego uprawnienia do korekty sprzedaży i podatku należnego i podstawą prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynikający z zapisów zawartych w prowadzonych urządzeniach księgowych, z których dane za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną wartość podatku należnego zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.

Należy bowiem podkreślić, że to na podatniku spoczywa obowiązek rzetelnego udokumentowania prowadzonych transakcji w urządzeniach księgowych. Biorąc pod uwagę zaistniały stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż w przypadku, gdy Wnioskodawca nie otrzyma przelewu od firmy kurierskiej za sprzedany towar "za pobraniem" w danym miesiącu, w którym miała miejsce jej ewidencja w kasie rejestrującej, Wnioskodawca winien dokonać korekty sprzedaży i podatku należnego w miesiącu, w którym zaewidencjonował tą sprzedaż. Powyższe musi być udokumentowane w ewidencji korekt.

Podobna sytuacja wystąpi, jeżeli firma kurierska zwróci Wnioskodawcy nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu, w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej.

Z brzmienia art. 29 ust. 4 ustawy o VAT wynika, że możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania m.in. o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów może nastąpić pod warunkiem, że zwroty towaru są prawnie dopuszczalne i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu wartości towaru w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zarówno odstąpienie od umowy sprzedaży i w konsekwencji dokonany przez nabywcę zwrot towaru, co do zasady są prawnie dopuszczalne i są przedmiotem regulacji prawa cywilnego. Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają na użytek postępowania podatkowego żadnych szczególnych regulacji w odniesieniu do trybu, zasad i dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

Paragon fiskalny stanowi dla nabywcy dowód dokonania zakupu (z którym wiążą się m.in. uprawnienia rękojmi i gwarancji) natomiast dla sprzedawcy bezsporne potwierdzenie tożsamości towaru w przypadku, np. zwrotu towaru. Zasadą jest więc dokonywanie korekty obrotu i podatku należnego przy jednoczesnym zwrocie (okazaniu) przez klienta paragonu fiskalnego. Warunkiem dokonania korekty obrotu i kwoty podatku należnego jest potwierdzenie rozliczenia tej sprzedaży przez podatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez nabywcę oryginału paragonu.

Z wniosku wynika, iż firma kurierska zwraca Wnioskodawcy nieodebrany przez klienta towar wraz z paragonem w następnym miesiącu, po miesiącu w którym dokonano ewidencji tego towaru na kasie rejestrującej.

W związku z tym, iż zwrot nieodebranego przez klienta towaru wraz z paragonem następuje w miesiącu następnym po miesiącu w którym dokonano ewidencji tego towaru w kasie rejestrującej, Wnioskodawca winien dokonać korekty sprzedaży i podatku należnego w miesiącu, w którym dany zwrot miał miejsce. Przy czym z ewidencji korekt winna dokładnie wynikać przyczyna i kwota korekty sprzedaży i podatku należnego.

Zatem w stosunku do pytania nr 4 Wnioskodawca zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl