IBPP2/4512-954/15/WN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 stycznia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-954/15/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r. (data wpływu 10 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na cele wynajmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na cele wynajmu.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 1 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 18 stycznia 2016 r. znak: IBPP2/4512-954/15/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest Spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie samochodów osobowych oraz handlu samochodami osobowymi. Jest to wyłączna działalność Spółki. W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do najmu (pierwsza grupa pojazdów), Wnioskodawca w chwili obecnej prowadzi ewidencje przebiegu pojazdu oraz zgłosił te pojazdy na druku VAT-26, niemniej jednak planuje zrezygnować z ich prowadzenia jak również ze zgłaszania ww. pojazdów do Urzędu Skarbowego na drukach VAT-26.

Jednocześnie w odniesieniu do pojazdów oddanych wyłącznie do najmu, Spółka odlicza i planuje również w przyszłości po rezygnacji ze zgłaszania pojazdów na drukach VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dalej odliczać cały podatek naliczony od wydatków związanych z użytkowaniem tychże samochodów.

Samochody przeznaczone wyłącznie do wynajmu pomiędzy poszczególnymi wynajmami są przemieszczane: od klienta oddającego samochód do siedziby firmy lub do następnego klienta, w celu dotankowania, umycia, naprawy, w celu odbycia przeglądów okresowych, napraw poszkodowych, wymiany opon, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

Poza samochodami przeznaczonymi wyłącznie do wynajmu Spółka użytkuje pojazdy służące wykonywaniu innych zadań związanych z prowadzoną działalnością (druga grupa samochodów), które aktualnie są i również w przyszłości będą, zgłaszane do Urzędu na drukach VAT-26 i jest dla nich prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów - są to samochody do wykonywania zadań takich jak:

* dostarczanie dokumentów z punktów obsługi klienta do siedziby lub innych punktów,

* przewóz pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem samochodów do wynajmu lub sprzedaży i obsługą klienta wynajmującego, zwracającego, wymieniającego, kupującego pojazd,

* załatwianie spraw administracyjnych w urzędach i sądach,

* zakupy materiałów biurowych i innych niezbędnych do wykonywania działalności,

* jazdy związane z utrzymaniem stanu "gotowości 24h" w celu obsługi rezerwacji "at hoc", awarii oraz innych zleceń na usługi powiązane z wynajmem, sprzedażą samochodów świadczone przez Spółkę,

* realizowanie dostaw związanych z potrzebami powiązanymi z obsługą klienta wynajmującego lub zakupującego pojazdu,

* obsługą posprzedażną klientów wynajmujących i kupujących pojazdy.

Od tychże pojazdów Spółka odlicza i będzie odliczała w przyszłości cały VAT naliczony od wydatków związanych z ich użytkowaniem.

Dodatkowo istnieją również pojazdy, które w chwili obecnej nie są zgłaszane i nie będą w przyszłości zgłaszane do Urzędu na drukach VAT-26, dla których nie jest i nie będzie w przyszłości prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów (trzecia grupa pojazdów). Są to samochody, dla których istnieje ryzyko, że zostaną użyte w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej w związku z powyższym od wydatków z nimi związanych jest i będzie w przyszłości odliczane wyłącznie 50% podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na użytkowanie tych pojazdów.

W związku w wykorzystywaniem do prowadzenia działalności samochodów Spółka posiada wewnętrzne procedury wraz z systemem kontroli uniemożliwiającym wykorzystanie samochodów:

* przeznaczonych wyłącznie na wynajem (pierwsza grupa pojazdów), oraz

* samochodów przeznaczonych wyłącznie do wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (druga grupa pojazdów), dla których prowadzone są ewidencje przebiegu pojazdów - zgłaszanych do Urzędu na drukach VAT-26 bez zgody osób zarządzających firmą, tj. komplementariusza lub osób przez niego upoważnionych.

Dodatkowo z pisma uzupełniającego wniosek z 27 stycznia 2016 r. wynika, że:

1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

2. Wnioskodawca zamierza dokonywać odliczenia podatku VAT od następujących wydatków: leasing pojazdów lub nabycie pojazdów, wydatki na paliwo, parkingi, przejazd autostradą w celu dostarczenia do klienta, mycie pojazdów, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, serwis samochodu i przeglądy, naprawy blacharsko-lakiernicze.

3. Samochody określone we wniosku jako pierwsza grupa pojazdów, w okresie kiedy nie są przedmiotem umów najmu nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej poza sprawami związanymi z utrzymaniem samochodów w odpowiednim stanie technicznym czyli przejazd do myjni, przejazd na stację benzynową - dotankowanie, przejazd na przeglądy w serwisie samochodowym, przegląd, dostarczenie do klienta, który wynajmuje samochód, odbiór od klienta po zakończonym najmie. Firma do pozostałej działalności niezwiązanej z najmem wykorzystuje inne pojazdy - określone we wniosku jako druga grupa pojazdów.

4. Samochody wynajmowane są na różne okresy od jednodniowych, poprzez wynajmy kilkudniowe i kilkutygodniowe do nawet kilkumiesięcznych.

5. Nie ma możliwości żeby pracownicy firmy mogli zabrać samochód dla własnych celów bez uzgodnienia z kierownictwem firmy, którzy dla tych celów wskazali inne samochody firmy. Do najmu zakupione samochody to wyłącznie samochody nowe użytkowane w okresie maksymalnie do 2-3 lat.

6. Wnioskodawca zapewni wyeliminowanie użytku prywatnego pojazdu poprzez wprowadzenie regulaminu określającego sposób korzystania z pojazdów i będzie prowadzić nadzór nad ich używaniem. System polega na stałej kontroli przebiegu pojazdów pomiędzy poszczególnymi wynajmami poprzez kontrole przejechanych kilometrów z umowami najmu, w których wpisywane są i potwierdzane przez klienta stany liczników przy wydaniu i odbiorze samochodu. Jednocześnie pracodawca wskazuje miejsce przechowywania pojazdów w momencie oczekiwania na kolejny wynajem. Zastosowana metoda daje możliwość 100% kontroli prawidłowości wykorzystania pojazdów przeznaczonych wyłącznie do najmu. Jednocześnie Spółka wskazuje pracownikom inne samochody, które mogą być przez nich wykorzystywane do innych celów niż prowadzenie działalności w zakresie wynajmu co powoduje, że nie ma konieczności wykorzystywania pojazdów przeznaczonych wyłącznie do wynajmu do innych celów. Dodatkowo regulamin przewiduje wysokie kary za naruszenie obowiązujących w regulaminie zapisów, co dodatkowo gwarantuje stosowanie się do postanowień w nim zawartych.

7. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzony system kontroli, system wysokich kar, przy jednoczesnym umożliwieniu pracownikom możliwości korzystania z innych wskazanych pojazdów do innych celów niż działalność związana z wynajmem, obiektywnie potwierdza brak wykorzystania pojazdów określonych we wniosku jako pierwsza grupa pojazdów do celów innych niż wynajem, w tym w szczególności brak wykorzystania tych pojazdów do celów prywatnych.

8. Samochody poza okresami najmu są parkowane w oddziałach lub siedzibie na wskazanych parkingach lub w niektórych przypadkach oczekują na odbiór np. na parkingu lotniska jeżeli tak było uzgodnione z klientem.

9. Samochody w okresach pomiędzy poszczególnymi wynajmami, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie muszą znajdować się we wskazanych przez Wnioskodawcę miejscu określonym w pkt 8.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do pojazdów z floty samochodów przeznaczonych wyłącznie na cele wynajmu (pierwsza grupa pojazdów), Spółka będzie uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o VAT, tj. bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym będzie ona - w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami z floty samochodów przeznaczonych wyłącznie na cele wynajmu (pierwsza grupa pojazdów) - uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z uwagi na zastosowanie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) - bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT (w związku z zastosowaniem art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o VAT) i bez konieczności zgłaszania tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Zgodnie bowiem z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku naliczonego m.in. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika (z zastrzeżeniem ograniczenia wyrażonego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Jednakże w myśl art. 86 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, ograniczenie określone w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przy czym, na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a i c) ustawy o VAT, warunku prowadzania ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży oraz do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W ocenie Spółki art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a i c) ustawy o VAT będzie znajdował bezpośrednie zastosowanie właśnie w odniesieniu do pojazdów z floty samochodów (pierwszej grupy pojazdów) wykorzystywanej wyłącznie dla celów wynajmu przez Spółkę. Przedmiotem działalności Spółki jest bowiem oddawanie pojazdów samochodowych do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu. Potwierdzenie tego stanowiska Spółka znajduje m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 4 maja 2015 sygn. IBPP2/4512-89/15/WN.

A zatem, w związku z wyłączeniem przez ustawodawcę, na podstawie powołanego powyżej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a i c) ustawy o VAT, obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności, Spółka stoi na stanowisku, Spółka nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla samochodów oddanych wyłącznie do wynajmu oraz nie ma obowiązku zgłaszania ww. pojazdów do Urzędu na drukach VAT-26 pomimo, iż pomiędzy poszczególnymi wynajmami samochody są przemieszczane: od klienta oddającego samochód do siedziby firmy lub do następnego klienta, w celu dotankowania, umycia, naprawy, w celu odbycia przeglądów okresowych, napraw poszkodowych, wymiany opon, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), zwanej dalej "ustawą nowelizującą", wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.

wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.

należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.

wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a.

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b.

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zaznaczyć trzeba, że dla celów pełnego odliczenia VAT fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kategoriach obiektywnych, tj. badać możliwość użytku tego pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przede wszystkim prywatnych) - jeżeli taka możliwość istnieje, pojazd co do zasady nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd ten może być wykorzystywany w sposób "mieszany".

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2.

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zatem, aby mieć prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, podatnik musi określić reguły zapewniające wyeliminowanie możliwości wykorzystania ich do celów prywatnych, a ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - stosownie do art. 86a ust. 5 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.

przeznaczonych wyłącznie do:

a.

odprzedaży,

b.

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c.

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.

w odniesieniu do których:

a.

kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub

b.

podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Należy zwrócić uwagę, że użycie wyrazu "wyłącznie" w ww. art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem, ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać powyżej wskazane elementy; musi ona potwierdzać brak użytku prywatnego danego pojazdu.

Ponadto, w sytuacji gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na wynajem, to w okresie trwania umowy najmu, gdy pojazd jest użytkowany przez najemcę, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast, zgodnie z ust. 13, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do najmu (pierwsza grupa pojazdów), Spółka odlicza i planuje również w przyszłości po rezygnacji ze zgłaszania pojazdów na drukach VAT-26 i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dalej odliczać cały podatek naliczony od wydatków związanych z użytkowaniem tychże samochodów.

Samochody przeznaczone wyłącznie do wynajmu pomiędzy poszczególnymi wynajmami są przemieszczane: od klienta oddającego samochód do siedziby firmy lub do następnego klienta, w celu dotankowania, umycia, naprawy, w celu odbycia przeglądów okresowych, napraw poszkodowych, wymiany opon, uzupełnienia płynów eksploatacyjnych.

Poza samochodami przeznaczonymi wyłącznie do wynajmu Spółka użytkuje pojazdy służące wykonywaniu innych zadań związanych z prowadzoną działalnością (druga grupa samochodów), które aktualnie są i również w przyszłości będą, zgłaszane do Urzędu na drukach VAT-26 i jest dla nich prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów.

Dodatkowo istnieją również pojazdy, które w chwili obecnej nie są zgłaszane i nie będą w przyszłości zgłaszane do Urzędu na drukach VAT-26, dla których nie jest i nie będzie w przyszłości prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów (trzecia grupa pojazdów). Są to samochody, dla których istnieje ryzyko, że zostaną użyte w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej w związku z powyższym od wydatków z nimi związanych jest i będzie w przyszłości odliczane wyłącznie 50% podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami na użytkowanie tych pojazdów.

W związku w wykorzystywaniem do prowadzenia działalności samochodów Spółka posiada wewnętrzne procedury wraz z systemem kontroli uniemożliwiającym wykorzystanie samochodów:

* przeznaczonych wyłącznie na wynajem (pierwsza grupa pojazdów), oraz

* samochodów przeznaczonych wyłącznie do wykonywania zadań związanych z prowadzona działalnością gospodarczą (druga grupa pojazdów), dla których prowadzone są ewidencje przebiegu pojazdów - zgłaszanych do Urzędu na drukach VAT-26 bez zgody osób zarządzających firmą, tj. komplementariusza lub osób przez niego upoważnionych.

Wnioskodawca, w odniesieniu do pierwszej grupy pojazdów, zamierza dokonywać odliczenia podatku VAT od następujących wydatków: leasing pojazdów lub nabycie pojazdów, wydatki na paliwo, parkingi, przejazd autostradą w celu dostarczenia do klienta, mycie pojazdów, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, serwis samochodu i przeglądy, naprawy blacharsko-lakiernicze.

Samochody określone we wniosku jako pierwsza grupa pojazdów, w okresie kiedy nie są przedmiotem umów najmu nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej poza sprawami związanymi z utrzymaniem samochodów w odpowiednim stanie technicznym czyli przejazd do myjni, przejazd na stację benzynową - dotankowanie, przejazd na przeglądy w serwisie samochodowym, przegląd, dostarczenie do klienta, który wynajmuje samochód, odbiór od klienta po zakończonym najmie. Firma do pozostałej działalności niezwiązanej z najmem wykorzystuje inne pojazdy - określone we wniosku jako druga grupa pojazdów.

Samochody wynajmowane są na różne okresy od jednodniowych, poprzez wynajmy kilkudniowe i kilkutygodniowe do nawet kilkumiesięcznych.

Nie ma możliwości, żeby pracownicy firmy mogli zabrać samochód dla własnych celów bez uzgodnienia z kierownictwem firmy, którzy dla tych celów wskazali inne samochody firmy. Do najmu zakupione samochody to wyłącznie samochody nowe użytkowane w okresie maksymalnie do 2-3 lat. Wnioskodawca zapewni wyeliminowanie użytku prywatnego pojazdu poprzez wprowadzenie regulaminu określającego sposób korzystania z pojazdów i będzie prowadzić nadzór nad ich używaniem. System polega na stałej kontroli przebiegu pojazdów pomiędzy poszczególnymi wynajmami poprzez kontrole przejechanych kilometrów z umowami najmu, w których wpisywane są i potwierdzane przez klienta stany liczników przy wydaniu i odbiorze samochodu. Jednocześnie pracodawca wskazuje miejsce przechowywania pojazdów w momencie oczekiwania na kolejny wynajem. Zastosowana metoda daje możliwość 100% kontroli prawidłowości wykorzystania pojazdów przeznaczonych wyłącznie do najmu. Jednocześnie Spółka wskazuje pracownikom inne samochody, które mogą być przez nich wykorzystywane do innych celów niż prowadzenie działalności w zakresie wynajmu co powoduje, że nie ma konieczności wykorzystywania pojazdów przeznaczonych wyłącznie do wynajmu do innych celów. Dodatkowo regulamin przewiduje wysokie kary za naruszenie obowiązujących w regulaminie zapisów, co dodatkowo gwarantuje stosowanie się do postanowień w nim zawartych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzony system kontroli, system wysokich kar, przy jednoczesnym umożliwieniu pracownikom możliwości korzystania z innych wskazanych pojazdów do innych celów niż działalność związana z wynajmem, obiektywnie potwierdza brak wykorzystania pojazdów określonych we wniosku jako pierwsza grupa pojazdów do celów innych niż wynajem, w tym w szczególności brak wykorzystania tych pojazdów do celów prywatnych.

Samochody poza okresami najmu są parkowane w oddziałach lub siedzibie na wskazanych parkingach lub w niektórych przypadkach oczekują na odbiór np. na parkingu lotniska jeżeli tak było uzgodnione z klientem.

Samochody w okresach pomiędzy poszczególnymi wynajmami, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie muszą znajdować się we wskazanych przez Wnioskodawcę miejscu określonym w pkt 8.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia czy od wydatków: leasing pojazdów lub nabycie pojazdów, wydatki na paliwo, parkingi, przejazd autostradą w celu dostarczenia do klienta, mycie pojazdów, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, serwis samochodu i przeglądy, naprawy blacharsko-lakiernicze, przysługuje prawo do 100% odliczenie podatku VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26.

Mając na uwadze cytowany stan prawny oraz opis sprawy należy zauważyć, że wskazany przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy przewiduje wyłączenie ogólnej zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 tej ustawy w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w sytuacji gdy dany pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie ustawodawca w ust. 4 ww. art. 86a ustawy wyjaśnił, kiedy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Ten ostatni przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jednocześnie w przywołanym wcześniej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodów przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Trzeba jednak tu zauważyć, że użycie wyrazu "wyłącznie" w wyżej cytowanych przepisach wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np. najmu samochodów nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą wyłączyć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu i uznać pojazd za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest wyłączne przeznaczenie konkretnego samochodu właśnie do np. wynajmu, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności podatnika.

Z okoliczności wskazanych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. wynajmu pojazdów samochodowych używając w tym celu samochodów nazwanych we wniosku - pierwszą grupą pojazdów. Samochody te są wykorzystywane tylko i wyłącznie na wynajem. Tak więc, Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność w zakresie wynajmu samochodów. Ponadto Wnioskodawca wdrożył w swojej firmie procedury nadzoru nad wykorzystaniem tych pojazdów, wykluczając ich użycie do celów innych niż najem.

W świetle dokonanej analizy przedstawionego stanu prawnego oraz przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. wynajem pojazdów, wynajmuje samochody, które przeznaczone są wyłącznie na wynajem, a ponadto wdrożył w swojej firmie procedury nadzoru nad wykorzystaniem tych pojazdów, które wykluczają użycie tych pojazdów do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza, to Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od następujących wydatków: leasing pojazdów lub nabycie pojazdów, wydatki na paliwo, parkingi, przejazd autostradą w celu dostarczenia do klienta, mycie pojazdów, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, serwis samochodu i przeglądy, naprawy blacharsko-lakiernicze, samochodów przeznaczonych na wynajem, z uwzględnieniem art. 86 i 88 ustawy, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, dla pojazdów samochodowych, określonych we wniosku jako: pierwsza grupa pojazdów, w sytuacji gdy są one przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie dla celów wynajmu, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy, korzystając z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wskazanych wydatków, bez konieczności składania informacji VAT-26.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy, tj. prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na cele wynajmu (pierwsza grupa pojazdów), zatem interpretacja nie dotyczy drugiej i trzeciej grupy pojazdów.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl