Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/4512-746/15/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa projektu pn.: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 27 października 2015 r. (data wpływu 29 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wydatków poniesionych w związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa projektu pn.: "...".

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny (doprecyzowany w piśmie z 27 października 2015 r.):

Stowarzyszenie zgodnie ze swym statutem zostało powołane do wspierania inicjatyw upowszechniających społeczeństwo informacyjne.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową i gospodarczą.

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Stowarzyszenie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działalności statutowej głównym zadaniem, jakie postawiono przed Zarządem jest poprawa rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie. W związku z powyższym oraz zgodnie ze Statutem doprowadzono do powstania klastra, czyli nieformalnej grupy przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej powiązanych i współpracujących ze sobą. Stowarzyszenie... zostało koordynatorem klastra i jako takie wystąpiło o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w związku z realizacją projektu: "...". Dotacja została przyznana i wykorzystana na zakup sprzętu i infrastruktury.

Opis zaistniałego stanu faktycznego został uzupełniony pismem z 27 października 2015 r. o następujące informacje:

* Stowarzyszenie realizowało projekt "..." od 1 sierpnia 2011 r. do 7 listopada 2014 r.;

* zakupy dokonywane w ramach projektu były dokumentowane fakturami VAT i Stowarzyszenie było określane na nich jako nabywca;

* towary i usługi nabywane w ramach projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności podlegających opodatkowaniu;

* efekty realizacji projektu nie są wykorzystywane przez Stowarzyszenie do czynności podlegających opodatkowaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w piśmie z 27 października 2015 r.:

Czy w związku z zaistniałym stanem faktycznym Stowarzyszeniu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione przez Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zarząd Stowarzyszenia stoi na stanowisku, że Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją.

Stosownie do art. 86 ust. 1 podatku od towarów i usług prawo do odliczenia w przypadku zakupów towarów i usług finansowanych dotacjami przysługuje w zakresie, w jakim towary te i usługi wykorzystywane są do wykonywania przez podatników czynności opodatkowanych. W przypadku Stowarzyszenia... zakupy związane z infrastrukturą i sprzętem sfinansowane dotacją będą służyły wszystkim uczestnikom klastra i nie będą w żaden sposób wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług co jednoznacznie uniemożliwia jego odzyskanie. Jednocześnie oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Wnioskodawca w ww. piśmie z 27 października 2015 r. wyjaśnił, że przez używane w treści wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. sformułowania "odzyskanie podatku" rozumie się obniżenie podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT lub ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i nie podlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że celem głównym działalności statutowej prowadzonej przez Stowarzyszenie... jest poprawa rozwoju technologicznego operatorów telekomunikacyjnych w województwie x. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi również działalność gospodarczą i w związku z tym jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wystąpił o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X celem realizacji projektu pn. "...". Wnioskodawca otrzymał dotację, która przeznaczona została na zakup sprzętu i infrastruktury. Zakupy te zostały udokumentowane fakturami, na których Wnioskodawca określony jest jako nabywca. Zarówno zakupione w związku z realizacją projektu towary i usługi, jak również efekty jego wykonania nie są przez Wnioskodawcę wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu.

Rozpatrując kwestię prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami, w opisanej sytuacji należy zauważyć, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek poniesionych wydatków z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Analizując opis sprawy przedstawiony we wniosku należy wskazać, że nie wyczerpuje on znamion unormowania regulującego prawo do odliczenia podatku naliczonego przedstawionego w ww. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Przesłanką pozwalającą na taki wniosek jest fakt, że ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu wydatki pozostają bez związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami generującymi podatek należny. Zatem nie została spełniona podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W rezultacie, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na jego rzecz faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. "...". Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o ww. podatek naliczony.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się, iż zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) wydana interpretacja traci swa ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl