IBPP2/4512-7/15/WN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-7/15/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku który wpłynął w dniu 5 stycznia 2015 r., uzupełnionym pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego samochodu oraz od poniesionych kosztów eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem tego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem paliwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego samochodu oraz od poniesionych kosztów eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem tego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem paliwa.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 13 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 marca 2015 r. znak: IBPP2/4512-7/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca od lutego 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, prowadzi książkę przychodów i rozchodów, rozlicza się na zasadach ogólnych, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres działalności podatnika to świadczenie usług serwisowych maszyn i urządzeń do kompresji powietrza na terenie całego kraju. W celu wykonywania działalności gospodarczej podatnik w kwietniu zakupił samochód ciężarowy marki Volksvagen transporter. Samochód posiada homologację N1, masę całkowitą do 3,5 tony, ładowność maksymalnie 975 kg - informacje te widnieją w dowodzie rejestracyjnym. Samochód posiada jeden rząd siedzeń dla trzech osób trwale odgrodzony od reszty pojazdu. Podatnik na podstawie art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. rozliczył podatek naliczony związany z zakupem samochodu, w wysokości 50% z otrzymanej faktury. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jednocześnie dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik w kolejnych miesiącach w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie korzystał z odliczenia podatku naliczonego od zakupionego do samochodu paliwa (koszt zakupu paliwa w wartości brutto stanowił koszt uzyskania przychodu), natomiast koszty związane z naprawą samochodu, wymianą opon, opłatami za przejazd autostradą myjnią, rozliczał w zakresie podatku naliczonego w wysokości 50% z otrzymanych faktur. Dnia 5 listopada 2014 r. podatnik przeprowadził dodatkowe badania techniczne, które zawierają informacje, iż pojazd spełnia warunki jakie określa art. 86a ust. 9 pkt 1, lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym od tego dnia wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu zarówno paliwo jak i opłaty za autostradę, myjnie i naprawy ujmuje w księdze przychodów i rozchodów w wartościach netto a podatek VAT naliczony rozlicza w 100% z otrzymanych faktur. Jednocześnie podatnik jest w trakcie sporządzania korekt deklaracji VAT za poprzednie miesiące - od kwietnia do października - związku z niewłaściwym rozliczaniem podatku VAT od zakupionego do samochodu paliwa, ponieważ właściwym jest rozliczenie podatku naliczonego w 50%, z uwagi na to iż nie jest to samochód osobowy a ciężarowy.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia o następujące informacje:

1. Nabyty pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

2. Zaświadczenie o jakim mówi art. 86a ust. 10 ustawy o VAT zawiera informację: "Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla VAT-la: Pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) art. 86a. ust. 9 pkt 1 lit. a". Badania zostały przeprowadzone w dniu 5 listopada 2014 r., wpisu do dowodu rejestracyjnego dokonano 10 listopada 2014 r.

3. W związku z zadanym w wezwaniu pytaniem, zwrócono się do poprzedniego właściciela czy przeprowadził dodatkowe badania techniczne o których mowa w ustawie o VAT obowiązującej do 31 marca 2014 r. i czy posiada w związku z tym zaświadczenie potwierdzające to. Uzyskano odpowiedź pozytywną, badania techniczne zostały przeprowadzone 10 grudnia 2008 r., a zaświadczenie zawiera informacje, iż pojazd spełniał dodatkowe warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy podatek od towarów i usług. Zaświadczenie to nie zostało przekazane wraz ze sprzedażą samochodu.

4. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu - 2800 kg.

5. Okolicznościami potwierdzającymi brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego jest fakt, iż Wnioskodawca posiada jeszcze jeden samochód, którzy wykorzystuje do celów prywatnych.

6. Z uwagi na to, iż prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością jednoosobową i charakter w chwili obecnej prowadzonej działalności nie przewiduje zatrudniania pracowników, nie zostały ustalone zasady określające sposób wykorzystania pojazdu aby wykluczyć użycie go do celów prywatnych. Właściciel jest jedyną osobą odpowiedzialną za użytkowanie tego samochodu.

7. Nie ma możliwości aby samochód był używany przez inną osobą niż właściciel. Samochód jest w dyspozycji wyłącznie właściciela czyli osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

8. Z pojazdu korzysta wyłącznie właściciel. Wszystkie usługi jakie są wykonywane czyli serwisowanie i naprawa urządzeń do kompresji powietrza są świadczone u usługobiorców, tak więc samochód jest niezbędny aby móc do nich dojechać z odpowiednimi narzędziami jak i częściami zamiennymi.

9. W trakcie wykonywania pracy czyli świadczenia usług, samochód jest w miejscu świadczenia usług, po godzinach pracy samochód jest parkowany w miejscu zamieszkania. Z uwagi na to, iż charakter wykonywanej pracy nie wymaga wynajmowania odrębnego lokalu ponieważ wszystkie usługi wykonywane są u usługobiorców działalność gospodarcza jest zarejestrowana w miejscu zamieszkania.

10. Właściciel prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudnia pracowników.

11. Z pojazdu korzysta wyłącznie jedna osoba - właściciel, osoba prowadząca działalność gospodarczą. Samochód nie posiada GPS-u.

12. Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników, jest sam zobligowany do korzystania z pojazdu wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Do celów prywatnych wykorzystuje samochód osobowy jakiego jest właścicielem.

13. Koszty eksploatacyjne o których mowa w pytaniu nr 2 to: naprawa samochodu, wymiana opon, mycie samochodu, opłata za przejazd autostradą, zakup kabli rozruchowych.

14. Nie została złożona Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacja o wykorzystaniu pojazdu do działalności gospodarczej.

15. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy po przeprowadzeniu dodatkowych badań technicznych podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

2. Czy prawidłowym jest rozliczenie przez podatnika 50% podatku naliczonego od zakupionego samochodu jak i od poniesionych kosztów eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem paliwa do momentu przeprowadzonych badań technicznych.

3. Czy prawidłowym jest rozliczenie w 100% podatku VAT naliczonego od poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w działalności gospodarczej w tym: zakup paliwa, koszty napraw, opłaty za autostradę, koszty myjni, po przeprowadzonych badaniach technicznych stwierdzających zgodność z warunkami technicznymi określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług art. 86a ust. 9 pkt 1 lit.a.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przyjęte z pisma będącego uzupełnieniem wniosku).

W związku z pytaniem nr 1 - podatnik po przeprowadzeniu dodatkowych badań technicznych nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykorzystaniu samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, ponieważ samochód ten jest pojazdem ciężarowym wykorzystywanym do działalności gospodarczej skalsyfikowanym na podstawie przepisów o ruchu drogowym do pojazdów typu; wielozadaniowy, van.

W zakresie pytania nr 2 - prawidłowym jest rozliczenie przez podatnika 50% podatku naliczonego od zakupionego samochodu jak i od poniesionych kosztów - eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej jak i od zakupionego paliwa do momentu przeprowadzenia badań technicznych. Ponieważ podatnik nie dysponował w okresie od dnia zakupu czyli od 8 kwietnia 2014 r. do dnia przeprowadzenia przez niego dodatkowych badań technicznych czyli 5 listopada 2014 r. zaświadczeniem z poprzednich badań, nie miał prawa do rozliczenia w 100% podatku naliczonego od zakupu tego samochodu jak i od zakupionego paliwa i kosztów eksploatacyjnych.

W zakresie pytania nr 3 - podatnik po przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych, czyli od 5 listopada 2014 r., potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i wpisie do dowodu rejestracyjnego ma pełne prawo do rozliczenia 100% podatku naliczonego od zakupionego paliwa, napraw samochodu, opłat za autostradę, usług mycia samochodu jak i innych kosztów eksploatacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), zwanej dalej "ustawą nowelizującą", wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.

wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.

należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.

wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a.

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b.

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2.

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Z art. 86a ust. 5 ustawy wynika, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.

przeznaczonych wyłącznie do:

a.

odprzedaży,

b.

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c.

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.

w odniesieniu do których:

a.

kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub

b.

podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ww. przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków, m.in. nabycia pojazdów, zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku "mieszanego", tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

W myśl art. 86a ust. 6 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy stanowi doprecyzowanie ust. 3 pkt 1 lit. a ww. artykułu i określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby pojazdy były uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1.

pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a.

klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b.

z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.

pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3.

pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a.

agregat elektryczny/spawalniczy,

b.

do prac wiertniczych,

c.

koparka, koparko-spycharka,

d.

ładowarka,

e.

podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f.

żuraw samochodowy

- jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.

samochodów osobowych;

2.

innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a.

1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b.

2 - dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c.

3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od lutego 2014 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakres działalności podatnika to świadczenie usług serwisowych maszyn i urządzeń do kompresji powietrza na terenie całego kraju. W celu wykonywania działalności gospodarczej podatnik w kwietniu zakupił samochód ciężarowy marki Volksvagen transporter. Samochód posiada homologację N1, masę całkowitą do 3,5 tony, ładowność maksymalnie 975 kg - informacje te widnieją w dowodzie rejestracyjnym. Samochód posiada jeden rząd siedzeń dla trzech osób trwale odgrodzony od reszty pojazdu. Dnia 5 listopada 2014 r. podatnik przeprowadził dodatkowe badania techniczne, które zawierają informacje, iż pojazd spełnia warunki jakie określa art. 86a ust. 9 pkt 1, lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym od tego dnia wszystkie koszty związane z eksploatacją samochodu zarówno paliwo jak i opłaty za autostradę, myjnie i naprawy ujmuje w księdze przychodów i rozchodów w wartościach netto a podatek VAT naliczony rozlicza w 100% z otrzymanych faktur. Nabyty pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Zaświadczenie o jakim mówi art. 86a ust. 10 ustawy o VAT zawiera informację: "Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla VAT-la: Pojazd spełnia wymagania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) art. 86a. ust. 9 pkt 1 lit. a". Badania zostały przeprowadzone w dniu 5 listopada 2014 r., wpisu do dowodu rejestracyjnego dokonano 10 listopada 2014 r. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu - 2800 kg. Nie została złożona Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacja o wykorzystaniu pojazdu do działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu.

Wątpliwość Wnioskodawcy w pierwszej kolejności budzi czy po przeprowadzeniu dodatkowych badań technicznych podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis sprawy należy wskazać, że w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących ww. samochodów ciężarowych należy mieć na uwadze przepis art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. W grupie pojazdów, o których mowa w ww. przepisach, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przy wykorzystywaniu, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wprowadzania regulaminów, zasad używania tych pojazdów. Posiadanie takiej dokumentacji nie determinuje pełnego prawa do odliczenia, a elementem decydującym jest rodzaj pojazdu określony w art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 ustawy. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Spełnienie wymagań w odniesieniu do pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Wobec powyższego skoro, jak wyjaśnił Wnioskodawca, pojazd samochodowy marki Volksvagen transporter to samochód ciężarowy wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej, który odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy, co zostało potwierdzone 5 listopada 2014 r. na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego oraz wpisem do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, to Wnioskodawca, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu oraz zgłoszenia go naczelnikowi urzędu skarbowego, bowiem przepisy art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a i art. 86a ust. 12 ustawy takiego obowiązku nie przewidują.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Wnioskodawca powziął również wątpliwość czy prawidłowym jest rozliczenie przez podatnika 50% podatku naliczonego od zakupionego samochodu jak i od poniesionych kosztów eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem paliwa do momentu przeprowadzonych badań technicznych.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, spełnienie wymagań w odniesieniu do pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy nowelizującej, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca, dla ww. samochodu ciężarowego uzyskał zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 5 listopada 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Zatem skoro Wnioskodawca do 5 listopada 2015 r. nie posiadał zaświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a w powiązaniu z ust. 10 ustawy, Wnioskodawcy w związku z zakupem ww. samochodu, do momentu przeprowadzonych badań technicznych, przysługiwało odliczenie 50% podatku naliczonego od zakupionego samochodu jak i od poniesionych kosztów eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z zakupem paliwa.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi również czy prawidłowym jest rozliczenie w 100% podatku VAT naliczonego od poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem samochodu w działalności gospodarczej w tym: zakup paliwa, koszty napraw, opłaty za autostradę, koszty myjni, po przeprowadzonych badaniach technicznych stwierdzających zgodność z warunkami technicznymi określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług art. 86a ust. 9 pkt 1 lit.a.

Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów prawo do pełnego odliczenia w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie samochodu oraz koszty eksploatacyjne, w odniesieniu do samochodu będącego przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 2 i art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy, przysługuje po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym.

Wobec powyższego skoro, jak wyjaśnił Wnioskodawca, pojazd samochodowy marki Volksvagen transporter to samochód ciężarowy wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej, który odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy, co zostało potwierdzone 5 listopada 2014 r. na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego oraz wpisem do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu, to należy stwierdzić, że po uzyskaniu ww. zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym Wnioskodawca posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z tytułu wydatków związanych z eksploatacją tego pojazdu w tym: koszty napraw, opłaty za autostradę, koszty myjni.

Ponadto, w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie paliwa wykorzystywanego do napędu wskazanego pojazdu wykorzystywanego wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, art. 12 ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

W konsekwencji, po uzyskaniu ww. zaświadczenia i wpisie w dowodzie rejestracyjnym Wnioskodawcy przysługuje również pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliwa do samochodu wskazanego we wniosku na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej.

Podsumowując, Wnioskodawcy po przeprowadzeniu badania technicznego, potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego, przysługuje prawo do odliczenia pełnej (100%) kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz koszty eksploatacyjne związane z używaniem samochodu w działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl