IBPP2/4512-693/15/EK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-693/15/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismami z 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.), z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.), oraz z 20 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z posadowionymi na tym gruncie budynkami. Wniosek został uzupełniony pismem z 28 września (data wpływu 30 września 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 września 2015 r. znak: IBPP2/4512-693/15/EK, oraz pismami: z 2 października 2015 r. (data wpływu 8 października 2015 r.) i z 20 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.)

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Aktem notarialnym Rep. A nr... z dnia 18 września 1996 r. nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę i jego żonę oraz inne małżeństwo na współwłasność po I/2 niewydzielonej części nieruchomości w skład której wchodzi:

- prawo wieczystego użytkowania działki nr 710/15 o pow. 1,7778 ha

- własność znajdujących się na tej działce stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności budynków:

1.

budynek krajalni o pow. zabudowy 92,71 m2

2.

budynek krajalni blach o pow. użytkowej 86,20 m2,

3.

budynek warsztatów mechanicznych o pow. użytkowej 4483,62 m2,

4.

magazyn modeli i silników o pow. użytkowej 541,80 m2,

5.

budynku garaży o pow. użytkowej 190,39 m2,

6.

wiaty o pow. użytkowej 111,80 m2,

7.

magazyn blaszak o pow. 257,19 m2,

8.

magazyn na smary i oleje o pow. użytkowej 124,48 m2,

9.

budynek wagi wozowej o pow. użytkowej 5,77 m2.

Przejęcie ww. nieruchomości nastąpiło w zamian za spłatę długów właściciela - Z. S.A. Od ww. czynności notariusz pobrał opłatę skarbową w wysokości 5% od kwoty 800.000 zł. Nabyty przez Wnioskodawcę i jego żonę udział w opisywanej nieruchomości został włączony do środków trwałych w ich firmie, która prowadzona jest od 1975 r. pod nazwą P.P.U.H... i zajmuje się produkcją wyrobów metalowych. Od zakupu udziału w ww. nieruchomości nie został odliczony w ramach prowadzonej działalności podatek VAT. Od nakładów poniesionych na remont nabytego udziału w nieruchomości nie dokonano obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ramach prowadzonej działalności (były to jedynie drobne naprawy dachu oraz wylewek wewnętrznych). Wydatki poniesione na te remonty nie przekroczyły 30% wartości początkowej w ostatnich 2 latach. Budynki wchodzące w skład opisywanej nieruchomości wykorzystywane są wyłącznie na cele działalności opodatkowanej - wynajmowane od daty nabycia na rzecz firm prowadzących tam działalności gospodarcze. Faktury za usługę najmu wystawiane były przez współwłaścicieli nieruchomości w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Dnia 22 stycznia 2007 r. umiera żona Wnioskodawcy posiadająca we współwłasności z mężem udział w wysokości I/2 części opisywanej nieruchomości. Na podstawie prawomocnego postanowienia spadkowego Sądu Rejonowego z dnia 2 kwietnia 2008 r. udział w spadku nabyli: mąż córka w udziale po 1/4 części każdy. Do dnia dzisiejszego nie nastąpił podział majątku. Czyli w efekcie 1/8 części w nieruchomości posiada córka i 3/8Wnioskodawcy. Córka Wnioskodawcy prowadzi również działalność gospodarczą usługowo-handlową. Zarówno córka oraz Wnioskodawca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W czasie przyszłym udział, który wspólnie posiadają zamierzają sprzedać na rzecz małżeństwa, które posiada już udział w I/2 części tej nieruchomości.

W piśmie z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) Wnioskodawca poinformował, że:

a. nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 września 1996 r. i nie było opodatkowane podatkiem VAT;

b. Przy nabyciu poszczególnych budynków i budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

c. Zbycie udziałów w nieruchomości nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ po nabyciu nieruchomości od Z. w roku 1996 r., ww. nieruchomość była dzierżawiona (od 27 lutego 1998 r. do dnia dzisiejszego) na podstawie umowy dzierżawy są wystawiane faktury dla najemców czynności te są opodatkowane podatkiem VAT;

d. Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków i budowli w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT upłynął okres 15 lat;

e. Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowych budynków i budowli, w stosunku do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego kwoty podatku naliczonego;

f. Na pytanie czy Wnioskodawca wykorzystywał budynki i budowle w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat Wnioskodawca udzielił odpowiedzi, że nie było ulepszeń dotyczących budynków i budowli ww. nieruchomości;

g. Obiekty (magazyn modeli i silników, wiata, magazyn blaszak, magazyn na smary i oleje), o których mowa we wniosku są budynki, budowle w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;

h. Obiekty: magazyn modeli i silników, wiata, magazyn blaszak, magazyn na smary i oleje są trwale związane z gruntem;

i. Budynki i budowle były przedmiotem umów dzierżawy od dnia 27 lutego 1998 r. do dnia dzisiejszego;

j. Budynki i budowle były wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

W piśmie z 2 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Magazyn modeli silników, wiata, magazyn blaszak, magazyn na smary i oleje o których mowa we wniosku są trwale związane z gruntem, posiadają fundamenty i dach - są budynkami, budowlami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

Ww. informacje dotyczą wszystkich budynków opisanych w pkt 1 do 9.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 2 października 2015 r.):

Czy sprzedaż nieruchomości 3/8 udziału będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a.

Stanowisko Wnioskodawcy: (ostatecznie sformułowania w piśmie z 20 października 2015 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy jego udział w przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 będzie korzystał ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT definiuje pojęcie dostawy towarów. W myśl tego przepisu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Niepodzielność oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie do jej części odpowiadającej udziałowi.

Stosownie do art. 196 § 1 ww. Kodeksu współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień, współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i określony jest odpowiednim ułamkiem. Każdemu ze współwłaścicieli przysługują atrybuty prawa własności, ma on względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela ze względu na charakter udziału.

Stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie mówi o przeniesieniu prawa własności. W związku z powyższym, sprzedaż udziału w nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów i świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Jak stanowi art. 2 pkt 14 ww. ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie należy rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie wniesiony aportem, sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno aport, sprzedaż, najem jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy czy najemcy (dzierżawcy).

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

W analizowanej sprawie kluczowym elementem jest ustalenie, czy w związku z zamierzoną transakcja sprzedaży budynków i budowli posadowionych na działce 710/15 nastąpiło pierwsze zasiedlenie tych obiektów a jeżeli tak to w którym momencie.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca posiada we współwłasności niewydzielonej części (3/8) nieruchomości w skład której wchodzi:

* prawo wieczystego użytkowania działki nr 710/15 o pow. 1,7778 ha.

* własność znajdujących się na tej działce stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności budynków i budowli.

Nabycie udziału w nieruchomości nastąpiło na podstawie aktu notarialnego z dnia 18 września 1996 r., przy nabyciu poszczególnych budynków i budowli nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zbycie udziałów w nieruchomości nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ponieważ po nabyciu nieruchomości od Z... w roku 1996 r., ww. nieruchomość była dzierżawiona od 27 lutego 1998 r. do dnia dzisiejszego. Na podstawie umowy dzierżawy są wystawiane faktury dla najemców, czynności te są opodatkowane podatkiem VAT. Wnioskodawca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowych budynków i budowli, w stosunku do których Wnioskodawca miał prawo do obniżenia podatku należnego kwoty podatku naliczonego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dostawa udziału dotyczącego ww. budynków i budowli posadowionych na działce nr 710/15 nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, gdyż budynki i budowle zostały oddane do użytkowania (oddane w dzierżawę) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu pierwszemu użytkownikowi w dniu 27 lutego 1998 r. Wnioskodawca nie dokonywał także żadnych ulepszeń. Zatem pomiędzy pierwszym zasiedleniem a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Tak więc planowana przez Wnioskodawcę czynność zbycia udziału w nieruchomości, która składa się z działki oraz posadowionych na niej budynków i budowli będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy tylko sytuacji prawnopodatkowej Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków w stosunku do sytuacji prawnopodatkowej córki Wnioskodawcy.

Zmiana któregokolwiek elementu opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku (w szczególności gdyby budynki i budowle posadowione na działce nie były w całości przedmiotem umów dzierżawy) lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl