IBPP2/4512-544/15/AB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 września 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-544/15/AB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 9 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) oraz pismem z 3 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży udziału w prawie własności lokalu użytkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży udziału w prawie własności lokalu użytkowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 14 sierpnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-544/15/AB oraz pismem z 3 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Roman R pozostający w związku małżeńskim z Grażyną R jest wspólnikiem spółki jawnej K Na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 9 roku z dnia 22 grudnia 1997 r. został dokonany przez Romana i Grażynę R zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego.

Roman R i Grażyna R w dacie nabycia przedmiotowego prawa pozostawali w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte było na majątek wspólny.

W 2010 r. na podstawie Aktu notarialnego repertorium A Nr 4 roku zawarta została (w odniesieniu do umowy sprzedaży wpisanej do Repertorium A nr 9) umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia własności tego lokalu.

Lokal ten wykorzystywany był do działalności gospodarczej ww. Spółki na podstawie umowy użyczenia. Nie wpisano go do ewidencji środków trwałych Spółki, nie był amortyzowany.

W okresie użytkowania, w latach 1997-2015 nie były ponoszone koszty modernizacji, adaptacji, a wydatki remontowe nie przekroczyły 30,00% wartości początkowej lokalu użytkowego.

Lokal ten małżonkowie R planują sprzedać K w 2015 r., wpisać do ewidencji środków trwałych Spółki i amortyzować.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

1. Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

2. W momencie nabycia lokalu wskazanego we wniosku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z jego nabyciem.

3. Wnioskodawca nabył lokal od osób fizycznych małżeństwa Aldony i Grzegorza C, którzy podczas tej transakcji nie działali w charakterze podatników VAT.

4. Dostawa udziału w lokalu na rzecz Wnioskodawcy nie podlegała VAT.

5. Udział w lokalu nie był wykorzystywany prze Wnioskodawcę na cele działalności zwolnionej z VAT.

6. Część lokalu, która jest własnością Wnioskodawcy była wykorzystywana przez K w okresie od zakupu do dnia dzisiejszego, na podstawie umowy użyczenia.

7. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowego lokalu użytkowego, które były wyższe niż 30,00% wartości początkowej tego lokalu.

8. Przedmiotowy lokal nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia.

9. Nie było czynności stanowiącej pierwsze zasiedlenie.

10. Koszty utrzymania lokalu: koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków ponosiło K według umowy użyczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 24 sierpnia 2015 r.):

Czy transakcję sprzedaży ww. lokalu użytkowego Wnioskodawca może przyjąć jako zwolnioną od podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane pismami z 24 sierpnia 2015 r. i z 3 września 2015 r.).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. art. 43.1 pkt 10a wystąpi zwolnienie, gdyż:

* przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, nie była wystawiona - faktura VAT,

* sprzedaż dokonana zostanie przez osobę fizyczną, która nie jest zarejestrowanym podatnikiem czynnym podatku od towarów i usług,

* poniesione (przez K) nakłady na wydatki remontowe nie przekraczały 30,00% wartości początkowej lokalu użytkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W stosunku do sprzedawanego przez Wnioskodawcę udziału w lokalu użytkowym zauważyć należy, że z cytowanego wyżej brzmienia definicji towaru wynika, iż sformułowanie "ich części" odnosi się do budynków i budowli. Po pierwsze, mogą to być części wydzielone fizycznie z budynku bądź budowli. W szczególności będą to lokale mieszkaniowe lub użytkowe. Po drugie, za część budynków należy uznać także udziały w budynkach i budowlach. Część budynku lub budowli to także ich część ułamkowa, a więc udział w ich własności.

W myśl art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Niepodzielność oznacza, że każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy, a nie do jej części odpowiadającej udziałowi.

Stosownie do art. 196 § 1 ww. Kodeksu współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień, współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i określony jest odpowiednim ułamkiem. Każdemu ze współwłaścicieli przysługują atrybuty prawa własności, ma on względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela ze względu na charakter udziału.

Stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie mówi o przeniesieniu prawa własności. W związku z powyższym, sprzedaż udziału w lokalu użytkowym należy traktować jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Przy czym, ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym

z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy) bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem będzie zatem pierwsza czynność (po wybudowaniu lub ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej) opodatkowana dotycząca danych budynków lub budowli.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto - jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy - warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, że aby sprzedaż lokalu mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy muszą być spełnione łącznie dwa warunki występujące w tym artykule tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków, budowli lub ich części oraz sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej K podstawie Aktu Notarialnego z dnia 22 grudnia 1997 r. został dokonany przez Wnioskodawcę i jego małżonkę zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego. W momencie nabycia lokalu wskazanego we wniosku Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z jego nabyciem. Wnioskodawca nabył lokal od osób fizycznych, którzy podczas tej transakcji nie działali w charakterze podatników VAT.

W 2010 r. na podstawie Aktu notarialnego roku zawarta została umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego i przeniesienia własności tego lokalu.

Lokal ten wykorzystywany był do działalności gospodarczej ww. Spółki na podstawie umowy użyczenia. Nie wpisano go do ewidencji środków trwałych Spółki, nie był amortyzowany.

W okresie użytkowania, w latach 1997-2015 nie były ponoszone koszty modernizacji, adaptacji, a wydatki remontowe nie przekroczyły 30,00% wartości początkowej lokalu użytkowego.

Lokal ten małżonkowie planują sprzedać K w 2015 r., wpisać do ewidencji środków trwałych Spółki i amortyzować. Dostawa udziału w lokalu na rzecz Wnioskodawcy nie podlegała VAT. Udział w lokalu nie był wykorzystywany prze Wnioskodawcę na cele działalności zwolnionej z VAT. Część lokalu, która jest własnością Wnioskodawcy była wykorzystywana przez K w okresie od zakupu do dnia dzisiejszego, na podstawie umowy użyczenia. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przedmiotowego lokalu użytkowego, które były wyższe niż 30,00% wartości początkowej tego lokalu. Przedmiotowy lokal nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia. Nie było czynności stanowiącej pierwsze zasiedlenie. Koszty utrzymania lokalu: koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków ponosiło K według umowy użyczenia.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że nabycie udziału w lokalu, nastąpiło w wyniku czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zakup dokonany od osób fizycznych, nie podlegał opodatkowaniu VAT), a zatem w momencie nabycia udziału lokalu nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Lokal nie był przedmiotem umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, czyli nie nastąpiło oddanie do użytkowania lokalu, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca stwierdza bowiem, że lokal ten wykorzystywany był do działalności Spółki na podstawie umowy użyczenia (koszty utrzymania lokalu ponosiła Spółka). Lokal nie był przedmiotem pierwszego zasiedlenia, a Wnioskodawca nie był zarejestrowanym podatnikiem VAT - czynnym. W związku z powyższym dostawa przedmiotowego lokalu nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, gdyż nie doszło do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Dostawa będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przedmiotowej sprawie dostawa udziału w lokalu będzie mogła natomiast korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, gdyż przy nabyciu udziału w lokalu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jak również Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowego lokalu. W związku z powyższym sprzedaż lokalu podlega zwolnieniu od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Przedmiotem interpretacji nie była kwestia uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, który przedmiotem interpretacji uczynił wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Ponadto, ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl