IBPP2/4512-416/15/EK - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 maja 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-416/15/EK Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem: "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął do tut. organu wniosek z 27 kwietnia 2015 r., uzupełniony pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 7 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zrealizowanym projektem: "..."

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej i ma status OPP. W terminie 29.03.2013 - 31.12.2014 Stowarzyszenie zrealizowało projekt pn. "...", który ma być sfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim zawartej 18 lutego 2014 r. Głównym celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez promowanie, zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa historycznego. Działania te są zgodne ze statutem Stowarzyszenia i zakresem nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Ich efektem jest nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom oraz turystom ścieżki przyrodniczo-historycznej wzdłuż unikalnych, odrestaurowanych elementów architektury kamiennej. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na usługi remontowo-konserwacyjne, prace rekonstrukcyjne oraz wykonanie i osadzenie tablicy informacyjnej. Łączne koszty oznaczone we wniosku jako kwalifikowalne - 12 430 zł brutto (w tym tylko 71,06 VAT), wnioskowana kwota dofinansowania - 9 944 zł. Na etapie składania wniosku Stowarzyszenie złożyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT zakładając, że w świetle obowiązującego prawa nie ma prawa do jego odliczenia.

Projekt został zrealizowany, rozliczony, do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o płatność. Niestety Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku, płatność została wstrzymana.

W celu potwierdzenia prawdziwości ww. oświadczenia, weryfikowanym na etapie autoryzacji płatności, jest bowiem niezbędna interpretacja wydana indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, przez uprawniony podmiot (wskazany przez Ministra Finansów dyrektor właściwej Izby Skarbowej) w sprawie braku możliwości odzyskania VAT.

W świetle obowiązujących przepisów, interpretacji podatkowych i stanu faktycznego oczywistym jest zdaniem Wnioskodawcy, że Stowarzyszenie nie może odliczyć VAT naliczonego, a tym samym, jego wartość może stanowić koszt kwalifikowalny projektu. Jednak interpretacja indywidualna jest załącznikiem niezbędnym do uzyskania refundacji poniesionych kosztów.

Biorąc pod uwagę społeczny charakter działalności Stowarzyszenia, które finansuje swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn i dotacji na realizowane projekty, fakt wstrzymania końcowego rozliczenia naszego projektu ze względu na brak załącznika dotyczącego niewielkiej kwoty kosztów kwalifikowalnych, powoduje zachwianie płynności finansowej organizacji Wnioskodawcy.

W piśmie z dnia 6 maja 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT-7. Zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu nie służy i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Faktury za zakup towarów i usług wystawione są na Wnioskodawcę. Celem złożenia wniosku jest uzyskanie odpowiedzi czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 6 maja 2015 r.):

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Stanowisko Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z 6 maja 2015 r.).

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z powyższych regulacji prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, który nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. W terminie 29.03.2013 - 31.12.2014 zrealizował projekt pn. "...". W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na usługi remontowo-konserwacyjne, prace rekonstrukcyjne oraz wykonanie i osadzenie tablicy informacyjnej. Zakup towarów i usług związanych z realizacją projektu nie służy i nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Efektem projektu jest nieodpłatne udostępnienie mieszkańcom oraz odwiedzającym turystom ścieżki przyrodniczo-historycznej wzdłuż unikalnych, odrestaurowanych elementów architektury kamiennej w trzech nieistniejących już wsiach.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni" przez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT-7, zakupy związane z realizacją projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle powyższych okoliczności, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14b § 3 powołanej w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ wskazuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Zainteresowanemu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl