Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/4512-285/16/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 15 kwietnia 2016 r., znak: SK.3251.9.2016 (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji: budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Wnioski dotyczą projektów pn.:

1.

"...",

2.

"...",

3.

"...".

Budowa, przebudowa, remonty i utrzymanie dróg na terenie Gminy jest obowiązkiem statutowym jednostki samorządu terytorialnego. Gmina jako wnioskodawca zaliczyła koszty podatku VAT realizowanych inwestycji do kosztów kwalifikowalnych projektu i musi wykazać, iż podatek VAT nie będzie przez wnioskodawcę odzyskany zarówno podczas realizowania inwestycji ani po jej zakończeniu. Zadania będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i nie będą stanowiły przedmiotu działalności gospodarczej. Wykonana zostanie przebudowa dróg gminnych na długości 871 mb oraz przebudowa dróg wewnętrznych na długości 2 307 mb. Planowane przebudowy dróg polegać będą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego. Ww. drogi usytuowane są na działkach, których właścicielem jest Gmina i stanowią dojazd do terenów zabudowy oraz do obiektów użyteczności publicznej jak: przedszkole, szkoła, świetlica wiejska. Inwestycja nie zmieni funkcji dróg a spowoduje przede wszystkim poprawę komfortu jazdy, zmniejszy hałas komunikacyjny, zapylenie, poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz skróci czas przejazdu. Z tytułu korzystania z dróg Gmina nie będzie pobierała żadnych opłat ani świadczyła usług, nie osiągnie żadnych dochodów, a będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem tych dróg (utrzymanie czystości i odśnieżania). Uzyskane efekty projektu będą służyły zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy i nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych.

W ww. piśmie z dnia 15 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego poprzez następujące informacje:

1. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

2. W związku z realizacją każdego z trzech wskazanych projektów nabyte towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

3. Na każdej z wystawionych faktur za zakup towarów i usług związanych z realizacją każdego z trzech wskazanych projektów jako nabywca będzie figurowała Gmina.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do planowanych do realizacji projektów:

1.

"..."

2.

"...",

3.

"..."

Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 kwietnia 2016 r.):

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu:

1.

"...",

2.

"...",

3.

"...".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie odnoszącym się do części pytania Wnioskodawcy oznaczonej nr 3, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się, wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zatem, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług - w zakresie czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe i ma zastosowanie przy spełnieniu przez ten organ dwóch warunków:

* jego podmiotem jest organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ;

* odnosi się jedynie do czynności nałożonych przepisami prawa, dla których powołano te organy, z wyłączeniem czynności realizowanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zrealizuje m.in. projekt pn. "..."

Zadanie to będzie realizowane w ramach zadań własnych Gminy i nie będzie stanowiło przedmiotu działalności gospodarczej. Nabyte towary i usług związane z realizacją projektu nie służą czynnościom opodatkowanym. Uzyskane efekty projektu będą służyły zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy i nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych. Towary i usługi zakupione w celu realizacji powyższego projektu będą dokumentowane fakturami VAT, na których nabywcą będzie Gmina.

Mając na uwadze przedstawione w przedmiotowej sprawie zdarzenie przyszłe oraz przywołane wcześniej przepisy, należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane przez podatnika towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją opisanego we wniosku projektu nie są spełnione.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek wyłącznie w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." oraz projektu pn. "...", zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Należy też podkreślić, że nie jest przedmiotem interpretacji kwestia zaliczenia przez Wnioskodawcę kosztów podatku VAT realizowanych inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również nie sformułował on w tym zakresie swojego stanowiska. Stwierdzenie Wnioskodawcy w tej kwestii, przedstawione w opisie sprawy potraktowano jak element wskazanego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl