IBPP2/4512-258/16/RSz, Stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "Usługi związane ze... - OpenLEX

IBPP2/4512-258/16/RSz - Stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu".

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-258/16/RSz Stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 czerwca 2016 r. znak: IBPP2/4512-258/16/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w ww. piśmie 20 czerwca 2016 r.):

Zakład "M" Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) złożył ofertę przetargową w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych z Zakładu T. Zamawiającym jest K. SA. W składanej ofercie należało podać cenę brutto za wykonanie usługi. W złożonej ofercie, jako uczestnik przetargu, Wnioskodawca podał cenę brutto zawierająca 23% podatek VAT, gdyż dotychczas taką stawkę stosuje przy świadczeniu usługi przyjęcia odpadów do zagospodarowania. Jednakże po otwarciu ofert Zamawiający zażądał wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw zastosowania podstawowej stawki podatku VAT.

W związku z powyższym w celu prawidłowego ustalenia stawki podatku VAT dla tej usługi Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Statystycznego o wydanie opinii w sprawie sklasyfikowania do symbolu PKWiU Usługi odbioru odpadu o kodzie 19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 w celu dalszego zagospodarowania (odzysku) zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Odpad o kodzie 19 01 12 odbierany będzie z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Potencjalnym źródłem pochodzenia jest Zakład T. zlokalizowany w K. Zakład T. stanowi spalarnie odpadów przeznaczoną wyłącznie do przetwarzania stałych odpadów komunalnych. Odpad 19 01 12 będą stanowić żużle i popioły paleniskowe powstające jako pozostałości z procesu spalania w postaci ciemnopopielatego i czarnego porowatego ciała stałego. Odpady te składać się będą głównie z substancji niepalnych, nierozpuszczalnych w wodzie krzemianów, tlenków glinu i żelaza. Całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych nie przekroczy 3% oraz udział części palnych w żużlach i popiołach paleniskowych nie przekroczy 5%. Odpad 19 01 12 Wnioskodawca będzie przetwarzać na instalacji. Proces ten będzie polegać w pierwszej kolejności na wyselekcjonowaniu z przetwarzanej masy odpadów, tych które nie nadają się już do dalszego przerobu, tj. złomu metali o kodzie 19 12 02. Odpady te będą przekazywane następnie innym posiadaczom odpadów posiadającym stosowne decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Pozostałość po wysegregowaniu złomu metali będzie następnie poddawana przetwarzaniu w procesie produkcji kruszyw. Proces produkcji polegać będzie na rozsianiu (rozdzieleniu) materiału na różne frakcje za pomocą maszyny sortującej (przesiewacza). W zależności od ilości stosowanych sit oraz wielkości oczek można będzie uzyskać następujące frakcje materiału: 0-16 mm, 0-31,5 mm, 0-63 mm, 16-63 mm. Będzie to frakcjonowanie zasadnicze, dostosowane do potrzeb odbiorców kruszyw. Produktem finalnym będą kruszywa o ww. frakcjach mające zastosowanie w budownictwie drogowym. Kruszywa te będą spełniać odpowiednią normę techniczną nr PN-EN... pn. "Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym". Proces produkcji poddawany będzie stałej kontroli jakości otrzymanego produktu oraz składników stosowanych do jego produkcji. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach jest to proces R5 - odzysk odpadów w procesie produkcji kruszywa budowlanego.

W odpowiedzi na tak opisany proces usługi odbioru odpadu o kodzie 19 01 12 Urząd Statystyczny wydał opinię, iż wymienione we wniosku wyroby i usługi mieszczą się w grupowaniach:

* usługi związane ze zbieraniem odpadów (żużle i popioły paleniskowe) w celu dalszego zagospodarowania wykonywane przez wyspecjalizowane firmy PKWiU 38.11 "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne"

* żużle będące odpadem powstałym w procesie wytapiania metali, odlewnictwa lub innych procesów, zawierające metal PKWiU 38.11.58.0 "Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal"

* kruszywo łamane z żużla hutniczego, otrzymane w wyniku przetwarzania odpadów PKWiU 08.12.12.0 "Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych.

W piśmie z 20 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że w odpowiedzi na opisany proces usługi odbioru odpadu o kodzie 19 01 12 Urząd Statystyczny wydał opinię, iż wymienione we wniosku wyroby i usługi mieszczą się w grupowaniach:

* usługi związane ze zbieraniem odpadów (żużle i popioły paleniskowe) w celu dalszego zagospodarowania wykonywane przez wyspecjalizowane firm PKWiU 38.11. "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne".

W związku z wezwaniem do uzupełnienia wniosku w zakresie podania pełnego 7-cyfrowego kodu symbolu PKWiU, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu o klasyfikacji PKWiU 38.11.29.0.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (doprecyzowane w ww. piśmie 20 czerwca 2016 r.):

Jaka będzie stawka podatku VAT dla usługi sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 38.11.29.0 "usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu".

Stanowisko Wnioskodawcy (doprecyzowane w ww. piśmie 20 czerwca 2016 r.):

W konsekwencji doprecyzowania symbolu PKWiU dla świadczonej usługi jako 38.11.29.0 "usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu", zgodnie z poz. 144 załącznika nr 3 do ustawy o podatku, od towarów i usług, usługa podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia częstokroć odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stosownie do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zatem, w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. - 8%) w poz. 144 wymienione zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 38.11.2, tj. "Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu".

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu, zakwalifikowane zgodnie z PKWiU pod symbolem 38.11.29.0.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca faktycznie będzie świadczył usługi związane ze zbieraniem pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 38.11.29.0., a podana klasyfikacja jest prawidłowa - to będą one podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w powiązaniu z poz. 144 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego, nie mieści się analiza prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego.

Minister Finansów nie jest zatem uprawniony do oceny przedstawionej przez Wnioskodawcę klasyfikacji statystycznej dla czynności będących przedmiotem wniosku. Tym samym to Wnioskodawca ponosi wszystkie skutki błędnie wskazanego symbolu PKWiU dla wykonywanych czynności.

Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto zaznacza się, że interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania oraz przedstawionego stanowiska, a zatem nie rozstrzyga o opodatkowaniu towarów (wyrobów) opisanych we wniosku, gdyż powyższe nie było przedmiotem wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl