IBPP2/4512-1100/15/RSz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/4512-1100/15/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży kory sosnowej ogrodniczej sklasyfikowanej przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 20.15.80.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży kory sosnowej ogrodniczej sklasyfikowanej przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 20.15.80.0.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu korą sosnową, która jest kupowana luzem w metrach sześciennych, składowana oraz przesiewana przez sortownik. Teraz Wnioskodawca ma zamiar nabywać korę i wstępnie oczyszczać u dostawcy, usuwane będą gałęzie oraz patyki, następnie kora przywieziona na teren zakładu zostanie spryzmowana i kompostowana przez okres trzech miesięcy. Dzięki temu procesowi następuje częściowy rozkład substancji organicznych. Dzięki bakteriom, grzybom, promieniowcom i nicieniom ulegają rozkładowi związki fenolowe, suberyna, hemicelozy i octy. Podczas przebiegu procesu kompostowania kora będzie systematycznie przerzucana ładowarką a następnie załadowana do sześciometrowego sortownika bębnowego (który Wnioskodawca nabył kilka miesięcy temu). Kora zostanie przesiana na trzy frakcje, dzięki czemu oczyści się z drobnych kawałków drewna, gałązek, ofisów oraz łyka. Kora oddzielona na trzy frakcje drobna, średnia, gruba zostanie zapakowana w worki foliowe, które będą opisywane "kora sosnowa kompostowana frakcja drobna", kora sosnowa kompostowana frakcja średnia", kora sosnowa kompostowana frakcja gruba". Korę sosnową spakowaną w worki, Wnioskodawca będzie sprzedawać z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT z kodem 20.15.80.0 - Nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności ściółkowanie, tj. obsypywanie podłoża do iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszanie gleby, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, mieszanie z podłożem w celu poprawienia jego właściwości. Fizycznie pełni funkcję dekoracyjną poprawia estetykę ogrodu. Stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom składniki odżywcze oraz materię organiczną. Będzie stosowana zarówno w ogrodnictwie domowym i produkcyjnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż wyrobu w postaci kory sosnowej ogrodniczej winna być opodatkowana podatkiem VAT wg 8% stawki podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W świetle obowiązujących przepisów, sprzedaż wyrobu w postaci kory sosnowej ogrodniczej winna być opodatkowana podatkiem VAT wg 8% stawki podatku. Korę sosnową ogrodniczą klasyfikuje do grupy PKWiU 20.15.80.0 "nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza będąca mieszaniną naturalnej gleby piasku gliny i minerałów oraz ziemia humus" (poz. 64 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez pojęcie sprzedaży - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - rozumie zarówno odpłatną dostawę towarów, jak i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z kolei, w świetle art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych.

Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Należy podkreślić, że klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłową identyfikacją towaru czy też zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Stawka podatku - zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono pod pozycją 64 (sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 20.15.80.0)"Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)".

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie obrotu korą sosnową. Wnioskodawca ma zamiar nabywać korę, wstępnie oczyszczać u dostawcy, a następnie w wyniku procesów wymienionych we wniosku, zapakować w worki foliowe, które będą opisywane "kora sosnowa kompostowana frakcja drobna", kora sosnowa kompostowana frakcja średnia", kora sosnowa kompostowana frakcja gruba". Korę sosnową spakowaną w worki Wnioskodawca będzie sprzedawać z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT z kodem 20.15.80.0 - Nawozy naturalne lub organiczne gdzie indziej niesklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Kora oferowana znajdować będzie zastosowanie w ogrodnictwie w szczególności ściółkowanie, tj. obsypywanie podłoża do iglaków w celu stworzenia mikroklimatu stymulującego warunki leśne (ściółka leśna), zakwaszanie gleby, utrzymywanie dużej wilgotności podłoża, mieszanie z podłożem w celu poprawienia jego właściwości. Fizycznie pełni funkcję dekoracyjną poprawia estetykę ogrodu. Stopniowo uwalnia i dostarcza roślinom składniki odżywcze oraz materię organiczną. Będzie stosowana zarówno w ogrodnictwie domowym i produkcyjnym.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż kory zaklasyfikowanej przez Wnioskodawcę według PKWiU do grupowania 20.15.80.0 "Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane", o ile faktycznie mieści się ona w tym grupowaniu, a podana klasyfikacja jest prawidłowa, podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz w związku z poz. 64 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji ww. wyrobu do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto zaznaczyć trzeba, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku zmiany wskazanego przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl