IBPP2/443-964/14/KO, Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP2/443-964/14/KO - Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-964/14/KO Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji drogowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 grudnia 2014 r. znak: WRP-RRZP.042.00029.2014 (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 grudnia 2014 r. znak:. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-964/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt "..." (okres realizacji 15.10.2008-30.07.2015).

1. Celem projektu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności powiatu, aby sprzyjać jego długofalowemu rozwojowi gospodarczemu oraz poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu poprzez szybsze i bezpieczniejsze powiązania z: autostradą A4, kanałem i Strefą Ekonomiczną, a także zwiększenie atrakcyjności powiatu jako miejsca rozwoju turystyki i usług z nią związanych, mieszkalnictwa, nowoczesnego rolnictwa i działalności gospodarczej.

2. W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki:

* opracowanie dokumentacji technicznej,

* roboty drogowe,

* budowa chodnika,

* przebudowa istniejących skrzyżowań,

* przebudowa infrastruktury technicznej,

* obiekty inżynierskie,

* promocja

* inżynier kontraktu.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

3. Efekty, czyli produkty i rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty:

* przebudowane drogi powiatowe - 9,43 km,

* wybudowana sieć kanalizacji deszczowej - 0,66 km,

* wybudowane chodniki - 3,70 km

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

* Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu), która wzrośnie z 80 kN/oś do 115 kN/oś,

* Natężenie ruchu na drodze, które wzrośnie z 398 poj./k.m. do 444 poj./k.m.

4. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane, będą własnością jednostki organizacyjnej Powiatu - Zarządu Dróg. Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

5. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

6. Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Pismem z 3 grudnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

1. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są/będą fakturami wystawionymi na Zarząd Dróg (projekt w trakcie realizacji).

2. Zarząd Dróg jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT.

3. W zakresie realizowanego projektu Powiat występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Zarząd Dróg jest jednostką organizacyjną powiatu utworzoną na podstawie Uchwały nr. Rady Powiatu z dnia 11 marca 1999 r. Podstawowym zakresem działania Zarządu Dróg jest zarządzanie powiatowymi drogami i obiektami mostowymi. Tym samym Zarząd Dróg realizuje zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy o samorządzie powiatowym - Dz. U. z 2013 r. poz. 595).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Powiat w odniesieniu do projektu "..." ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Powiat w odniesieniu do projektu "..." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej nie są podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają z tego tytułu należności, opłaty lub składki. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Generalnie zatem wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "...". Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Wszystkie wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są/będą fakturami wystawionymi na Zarząd Dróg (projekt w trakcie realizacji). Zarząd Dróg jest odrębnym od Powiatu podatnikiem podatku VAT. W zakresie realizowanego projektu Powiat występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Co do zasady zatem faktury, aby skutkowały powstaniem prawa do odliczenia, muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit.a.

Skoro ustawodawca stworzył podatnikowi prawo odliczenia podatku naliczonego od nabytych (zakupionych) towarów i usług, to podatnik nie może odliczać podatku naliczonego innych nabywców (w omawianej sprawie Zarządu Dróg).

W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca nie otrzymywał faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, w których wskazany był jako nabywca, nie może być mowy o możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, w związku z wyżej wymienionym projektem, bowiem Wnioskodawca nie jest wskazany jako nabywca towarów i usług w fakturach dokumentujących dokonane zakupy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy jednak zauważyć, że Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny, jednak z innej podstawy prawnej. Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spowodowany tym, że w przedmiotowym zakresie Wnioskodawca nie jest podatnikiem lecz tym, że faktury potwierdzające nabycie towarów i usług w ramach projektu nie będą wystawione na Wnioskodawcę (Powiat), lecz na inny podmiot (Zarząd Dróg) będący odrębnym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do Zarządu Dróg, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowoprawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl