IBPP2/443-964/08/LŻ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-964/08/LŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko pana, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2008 r. (data wpływu 13 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 26 listopada 2008 r.) oraz pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 17 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zbycia praw do umowy leasingowej w drodze cesji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zbycia praw do umowy leasingowej w drodze cesji.

Ww. został uzupełniony pismem z dnia 20 października 2008 r. (data wpływu 26 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 12 listopada 2008 r. znak: IBPB1/415-809/08/BK, IBPP2/443-964/08/LŻ oraz pismem z dnia 17 grudnia 2008 r. (data wpływu 17 grudnia 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 2007 Wnioskodawca zawarł umowę leasingową na leasing samochodu osobowego. Umowa ta w swych zapisach spełnia wszelkie kryteria opisane w art. 23b ust. 1 pkt 1 i 2 u.p.d.o.f. w związku z tym wydatki z nią związane były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów - czynsz inicjalny zgodnie z uzyskaną interpretacją proporcjonalnie do trwania umowy leasingowej w kolejnych latach podatkowych, natomiast pozostałe czynsze na zasadach ogólnych, tj. z chwilą otrzymania faktury dokumentującej wykonanie usługi leasingowej w kolejnych latach podatkowych, natomiast pozostałe czynsze na zasadach ogólnych tj. z chwilą otrzymania faktury dokumentującej wykonanie usługi leasingowej. Od czynszów odliczony został podatek od towarów i usług w kwocie stanowiącej 60% kwoty VAT naliczonego z poszczególnych otrzymanych faktur jednak łącznie nie więcej niż 6000 zł. Aktualnie Wnioskodawca zamierza zbyć prawa do umowy leasingowej w drodze cesji.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, iż przedmiotowy samochód był i jest wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z faktem zbycia praw do umowy leasingowej w drodze cesji Wnioskodawca powinien dokonać korekty podatku naliczonego od towarów i usług odliczonego do chwili cesji na podstawie otrzymanych faktur dotyczących czynszów leasingowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, których mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. w myśl przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mógłby być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Z treści przepisów prawa podatkowego nie wynika, aby podatnik, który miał prawo przy nabyciu usługi leasingu do odliczenia podatku naliczonego, obowiązany byłby do korygowania tego podatku w przypadku dokonania przez niego cesji praw leasingu operacyjnego. W związku z tym jeżeli wydatki na spłatę rat leasingowych pozostają kosztami uzyskania przychodów nie ma, zdaniem Wnioskodawcy, także obowiązku korygowania wysokości odliczonego od nich naliczonego podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy dostawą towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty, prawo własności zostanie przeniesione.

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ww. ustawy przez umowę dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze rozumie się umowy w wyniku których zgodnie z przepisami ustaw o podatku dochodowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, jak również umowy leasingu, których przedmiotem są grunty.

Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zakres pojęciowy świadczenia ma charakter dopełniający definicję świadczenia towarów zawartą w art. 7 ustawy o VAT i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług wszelkich transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie występuje leasing operacyjny - prawo własności samochodu osobowego nie zostanie przeniesione w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty. Tym samym Spółka zawierając przedmiotową umowę leasingu samochodu osobowego nabyła usługę, a obecnie planuje ją odprzedać innemu podmiotowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Istnienie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jest uzależnione od tego, czy usługi zostały zakupione przez Spółkę w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi) oraz niespełnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Ponadto Podatnik wskazał we wniosku, iż zawarta przez niego umowa leasingu operacyjnego spełnia wymogi art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od czynszów odliczony został podatek od towarów i usług w kwocie stanowiącej 60% kwoty VAT naliczonego z poszczególnych otrzymanych faktur jednak łącznie nie więcej niż 6000 zł. Aktualnie Wnioskodawca zamierza zbyć prawa do umowy leasingowej w drodze cesji. Przedmiotowy samochód był wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

W świetle powyższych uregulowań prawnych należy stwierdzić, że jeżeli cesja umowy leasingu operacyjnego nastąpi w czasie krótszym od okresu podstawowego, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania odliczonego podatku naliczonego z tego tytułu w okresie trwania umowy.

Reasumując, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługiwało prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych z tytułu zawarcia umowy, której przedmiotem był samochód osobowy wykorzystywany do czynności opodatkowanych dlatego dokonanie cesji przedmiotowej umowy leasingu operacyjnego na rzecz innego podmiotu nie będzie rodziło obowiązku skorygowania wcześniej odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez leasingodawcę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. według stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Dodatkowo informuje się, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320), z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w art. 15 tejże ustawy. W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2008 r. uchyleniu ulega m.in. przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl