Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-96/14/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 6 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, do całości usługi kompleksowej obejmującej usługę montażu elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, wymienionych we wniosku, pod warunkiem, że usługa jest wykonywana w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, do całości usługi kompleksowej obejmującej usługę montażu elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, wymienionych we wniosku, pod warunkiem, że usługa jest wykonywana w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 kwietnia 2014 r. (data wpływu 6 maja 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 kwietnia 2014 r. znak: IBPP2/443-96/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi zakład produkcyjny branży kamieniarskiej. Kupuje bloki i płyty kamienne (granit, marmur, piaskowiec, konglomerat), z których wykonuje na zlecenie klientów między innymi parapety zewnętrzne i wewnętrzne, schody zewnętrzne i zewnętrzne, posadzki - płytki podłogowe, płytki tarasowe i balkonowe, płytki elewacyjne, cokoły elewacyjne, obudowy obmurowań tarasów i schodów, obudowy kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementy kominowe. Wyroby wykonane przez Wnioskodawcę montowane są na zewnątrz i wewnątrz obiektów budownictwa mieszkaniowego zgodnie z zawartą z klientem umową.

Wnioskodawca, w zależności od rodzaju umowy zawartej z klientem, albo sprzedaje na rzecz klienta gotowe elementy wykonane z kamienia - bez montażu, albo wykonuje usługę kompleksową, czyli wykonuje zamówione przez klienta elementy z kamienia wraz z zamontowaniem tychże elementów w miejscu ich przeznaczenia. Wykonując na rzecz klienta usługę kompleksową, polegającą na montażu elementów kamiennych, używa własnych narzędzi i zakupionych materiałów pomocniczych - kleje, cement, impregnaty, silikony, fugi, itp. Wszystkie montowane elementy charakteryzują się trwałym powiązaniem ze strukturą budynku mieszkalnego lub stanowią element jego infrastruktury.

W przypadku wykonywania usługi kompleksowej przedmiotem umowy między Wnioskodawcą, a klientem są usługi budowlano-montażowe oraz remontowe i modernizacyjne, polegające na montażu elementów kamiennych przy użyciu własnych narzędzi i zakupionych materiałów pomocniczych.

Wnioskodawca świadczy usługi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2. Wnioskodawca świadczy również usługi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 i w lokalach mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Natomiast w piśmie z 30 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał że:

1. Wnioskodawca w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej wykonuje usługę.

2. Z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywał jedną kompleksową usługę obejmującą szereg czynności, w tym montaż elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, tj. parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych.

3. Elementem dominującym w ramach zawieranej umowy będzie wykonanie i montaż danego elementu z kamienia, a to parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych.

4. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

5. Wykonywane elementy, tj. parapety zewnętrzne i wewnętrzne, schody zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki - płytki podłogowe, płytki tarasowe i balkonowe, płytki elewacyjne, cokoły elewacyjne, obudowy obmurowań tarasów i schodów, obudowy kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementy kominowe - znajdują się w bryle budynku i są konstrukcyjnie związane z budynkiem.

6. Integralną częścią bryły budynku są parapety zewnętrzne i wewnętrzne, schody zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki - płytki podłogowe, płytki tarasowe i balkonowe, płytki elewacyjne, cokoły elewacyjne, obudowy obmurowań tarasów i schodów, obudowy kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementy kominowe.

7. Kompleksowa usługa montażu elementów z kamienia będzie wykonywana w budynkach i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

8. Wynagrodzenie (cena) za wykonane czynności będzie obejmować łącznie koszt wmontowanych materiałów oraz robociznę.

9. Udział zużytych materiałów stanowi ok. 75% wynagrodzenia (ceny).

10. Nie będzie następowało odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny.

11. Definicję robót konserwacyjnych określoną w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719), nie spełniają żadne z usług wymienionych we wniosku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wykonując kompleksową usługę montażu elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, a to parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych można do całości usługi wraz z materiałem zastosować obniżoną stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. 8%, pod warunkiem, że usługa jest wykonywana w obiektach budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 41 ust. 12a i 12b.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług n o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Artykuł 2 pkt 6 ustawy o VAT stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy ruchome oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Artykuł 41 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku do towarowi usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12 lit. b ustawy o VAT, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy o VAT).

Jak wynika z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Stosownie do § 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

1.

towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2.

robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

3.

robót konserwacyjnych dotyczących:

a.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b.

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia). Przepisy ustawy o VAT nie definiują przy tym pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. W myśl art. 7 ustawy - Prawo budowlane, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Z kolei, zgodnie z pkt 7a tego artykułu, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 tego artykułu. Zgodnie z jego brzmieniem przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Przepis art. 41 ust. 12 ustawy przewiduje stosowanie preferencyjnej stawki podatku do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Mając na uwadze, przedstawione powyżej elementy stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów, należy stwierdzić, że: do usług budowlano-montażowych dotyczących schodów, posadzek, tarasów, parapetów, kominków (elementów z kamienia szczegółowo wymienionych w opisie stanu faktycznego), jeżeli są one wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, Wnioskodawca może stosować obniżoną 8% stawkę podatku VAT. Jeżeli natomiast Wnioskodawca świadczy usługi remontowe, modernizacyjne i budowlano-montażowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 i w lokalach mieszkalnych, w których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, w takiej sytuacji stawkę 8% stosować może tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ww. ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

W myśl art. 5a ustawy o VAT, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy natomiast zaznaczyć, że zarówno w przepisach ww. ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1, przy czym zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się - w myśl art. 41 ust. 12 ww. ustawy o VAT - do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ww. ustawy o VAT - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Natomiast, w myśl ust. 12b ww. art. 41, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w ust. 12a, nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ww. ustawy o VAT).

Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Należy w tym miejscu wskazać, że dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), która to klasyfikacja stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych.

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wg podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne.

Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy:

* Budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,

* Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,

* Budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie można odwołać się do przepisów prawa budowlanego.

Z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 ww. ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o:

* budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),

* robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),

* przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),

* remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

Trzeba jednoznacznie wskazać, że w uchwale NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 2/13, Sąd zwrócił uwagę, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Sąd wskazał, że"Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Taki zabieg byłby zresztą wątpliwy z uwagi na konieczność autonomicznego traktowania przepisów o podatku od towarów i usług ze względu na potrzebę ich harmonizacji na poziomie wspólnotowym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części".

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2) przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast "budować" to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły.

Pojęcie "modernizacja" - według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

Natomiast montaż - według powyższego słownika to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.". W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

"Przebudowa" zaś to zgodnie z ww. słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

Odwołując się natomiast do słownikowego zakresu pojęcia "roboty budowlane" należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" Wydawnictwo Naukowe PWN, określenie "robota" oznacza "zespół czynności podejmowanych w celu wykonania, wyprodukowania, wytworzenia, dokonania czegoś, praca, działanie, działalność, robienie czegoś".

Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej wykonuje usługę. Z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywał jedną kompleksową usługę obejmującą szereg czynności, w tym montaż elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, tj. parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych. Elementem dominującym w ramach zawieranej umowy będzie wykonanie i montaż danego elementu z kamienia, a to parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych.

Wykonując na rzecz klienta usługę kompleksową, polegającą na montażu elementów kamiennych, używa własnych narzędzi i zakupionych materiałów pomocniczych - kleje, cement, impregnaty, silikony, fugi, itp.

W przypadku wykonywania usługi kompleksowej przedmiotem umowy między Wnioskodawcą, a klientem są usługi budowlano-montażowe oraz remontowe i modernizacyjne, polegające na montażu elementów kamiennych przy użyciu własnych narzędzi i zakupionych materiałów pomocniczych.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane elementy, tj. parapety zewnętrzne i wewnętrzne, schody zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki - płytki podłogowe, płytki tarasowe i balkonowe, płytki elewacyjne, cokoły elewacyjne, obudowy obmurowań tarasów i schodów, obudowy kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementy kominowe - znajdują się w bryle budynku i są konstrukcyjnie związane z budynkiem. Integralną częścią bryły budynku są parapety zewnętrzne i wewnętrzne, schody zewnętrzne i wewnętrzne, posadzki - płytki podłogowe, płytki tarasowe i balkonowe, płytki elewacyjne, cokoły elewacyjne, obudowy obmurowań tarasów i schodów, obudowy kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementy kominowe. Kompleksowa usługa montażu elementów z kamienia będzie wykonywana w budynkach i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie (cena) za wykonane czynności będzie obejmować łącznie koszt wmontowanych materiałów oraz robociznę. Udział zużytych materiałów stanowi ok. 75% wynagrodzenia (ceny). Nie będzie następowało odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny.

W tym miejscu wskazać należy, że zastosowanie jednej stawki podatku od towarów i usług i opodatkowanie nią zarówno usługi, jak i dostawy materiałów, wykorzystywanych do wykonania tej usługi uwarunkowane jest zakresem, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności przedmiotem umowy zawartej ze zleceniodawcą.

W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym - świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego. Zatem, należy ustalić charakter świadczonej usługi, a tym samym zidentyfikować dominujące składniki danego świadczenia.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży (towar czy usługa). Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę, czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (budowa obiektów budowlanych lub ich części, roboty budowlane) oraz czy budynek mieszkalny zaliczony jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wobec powyższego, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, a nie jej elementy (koszty).

Podobnie jest w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży jest dostawa towaru, nawet jeżeli dokonywana jest wraz z jego montażem. W tym przypadku także z ceny towaru nie wyłącza się kosztów jego montażu.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa budowlano-montażowa oraz remontowa i modernizacyjna polegająca na wykonaniu np. parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - z płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych cokołów elewacyjnych, obudowie obmurowań tarasów i schodów, obudowie kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych - znajdujących się w bryle budynku i konstrukcyjnie związanych z budynkiem, z materiałów budowlanych należących do usługodawcy, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostawa towaru wraz z jego montażem, który w tym przypadku jest elementem kalkulacyjnym wpływającym na cenę towaru, a nie odrębnym, od dostawy towaru, świadczeniem usług.

W tym miejscu należy wskazać, że w przypadku świadczeń kompleksowych (złożonych) gdy elementem dominującym będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto podkreślić należy, że z uwagi na to, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Preferencyjna stawka podatku od towarów i usług nie została przewidziana do dostawy towarów, którymi są materiały budowlane.

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz powołany stan prawny stwierdzić należy, że preferencyjna, tj. 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie tylko do czynności enumeratywnie wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, tj. dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W konsekwencji wezwania przez tut. organ Wnioskodawcy do wskazania w sposób jednoznaczny jakie konkretnie czynności wykonuje w ramach zawieranej z kontrahentem umowy, Wnioskodawca uściślił, że przedmiotem zawartej z kontrahentem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi.

Zatem, jeżeli faktycznie, jak uściślił w uzupełnieniu Wnioskodawca:

* przedmiotem zawartej z kontrahentem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi obejmującej szereg czynności, w tym montaż elementów z kamienia wykonanych przez Wnioskodawcę, tj. parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych,

* elementem dominującym w ramach zawieranej umowy będzie wykonanie i montaż danego elementu z kamienia, a to parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek - płytek podłogowych, płytek tarasowych i balkonowych, płytek elewacyjnych, cokołów elewacyjnych, obudów obmurowań tarasów i schodów, obudów kolumn zewnętrznych i wewnętrznych, elementów kominowych,

* usługa będzie wykonywana w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT w budynkach i lokalach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług,

* wynagrodzenie (cena) za wykonane czynności będzie obejmować łącznie koszt wmontowanych materiałów oraz robociznę, nie będzie następowało odrębne fakturowanie zużytych materiałów i robocizny,

to wykonanie tej usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy.

Jednakże podkreślić należy, że w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie dokonywał dostawy wyrobów z kamienia naturalnego z ich montażem, bądź montowane elementy stanowią element jego infrastruktury, to taka dostawa będzie opodatkowana według stawki właściwej dla towaru będącego przedmiotem dostawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o interpretację jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Podany we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice dokonanej wykładni oraz granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne.

Zaznaczenia wymaga, że podany we wniosku stan faktyczny stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji i tym samym wyznacza granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne (A. Kabat S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 105).

Jak słusznie bowiem wskazano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt I FSK 362/10 (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej: "CBOSA") to "wnioskodawca niejako wyznacza zakres kognicji organu interpretacyjnego. W konsekwencji zakres udzielanej interpretacji uzależniony jest od woli podatnika. Organ interpretacyjny - Minister Finansów związany jest przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, co oznacza, że nie może samodzielnie dokonywać ustaleń faktycznych, nie może również wykraczać poza okoliczności faktyczne zaprezentowane przez wnioskodawcę".

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl