IBPP2/443-955/14/RSz, Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją... - OpenLEX

IBPP2/443-955/14/RSz - Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy mostu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-955/14/RSz Prawo powiatu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w zakresie przebudowy mostu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 3 grudnia 2014 r. znak:. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa mostu..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie braku możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa mostu...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 grudnia 2014 r. znak:. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 listopada 2014 r. znak: IBPP2/443-955/14/RSz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Projekt "Przebudowa mostu..." (okres realizacji 01.12.2008 - 30.07.2015).

1. Celem projektu jest skrócenie czasu przejazdu na odcinku łączącym. (z kierunku węzła autostradowego) z... (w kierunku....) oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez przebudowę mostu w L.

2. W ramach projektu zostaną poniesione następujące wydatki:

* dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

* studium wykonalności,

* aktualizacja kosztorysów,

* roboty budowlane - roboty drogowe,

* roboty budowlane - roboty mostowe,

* nadzór inwestorski,

* promocja.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

3. Efekty, czyli produkty i rezultaty projektu

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

Nośność wybudowanego/ przebudowanego obiektu (drogi/mostu) - 150kN/oś,

Czas przejazdu samochodów osobowych - skrócenie czasu przejazdu z 0,31 do 0,23 min.,

Czas przejazdu samochodów ciężarowych - skrócenie czasu przejazdu z 0,31 do 0,23 min.

4. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane, będą własnością jednostki organizacyjnej Powiatu G. - Zarządu Dróg Powiatowych. Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg Powiatowych - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

5. Zrealizowany projekt nie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

6. Powiat G. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, co następuje (poz. 68 wniosku):

1. Za wyjątkiem jednego wydatku, wszystkie pozostałe wydatki poniesione w związku z realizacją ww. projektu udokumentowane są/będą fakturami wystawionymi na Zarząd Dróg Powiatowych w G. (projekt w trakcie realizacji).

Powiat G. był nabywcą i płatnikiem dla faktury VAT... dot. opracowania studium wykonalności dla projektu, wystawionej przez sprzedawcę - A. - na kwotę 11 000,00 zł.

2. Zarząd Dróg Powiatowych w G. jest odrębnym od Powiatu G. podatnikiem podatku VAT.

3. W zakresie realizowanego projektu Powiat G. występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w G. jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Zarząd Dróg Powiatowych w G. jest jednostką organizacyjną powiatu utworzoną na podstawie Uchwały nr. Rady Powiatu G. z dnia 11 marca 1999 r. Podstawowym zakresem działania Zarządu Dróg Powiatowych w G. jest zarządzanie powiatowymi drogami i obiektami mostowymi. Tym samym, Zarząd Dróg Powiatowych realizuje zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym - Dz. U. z 2013 r. poz. 595).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Powiat G. w odniesieniu do projektu "Przebudowa mostu..." ma możliwość odliczenia podatku VAT w części lub w całości.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Powiat G. w odniesieniu do projektu "Przebudowa mostu..." nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, ponieważ w przedmiotowym zakresie nie jest podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych, w art. 29 ust. 4.

Natomiast, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług. Prawo to przysługuje podatnikowi podatku od towarów i usług (prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy). Zapewnia ono neutralność tego podatku dla podatników, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ma zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT w cenie nabywanych towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego obciążenia finansowego. Możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r.) działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347, s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Powiat, w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), jest jednostką samorządu terytorialnego. Posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl tej ustawy, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy).

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "Przebudowa mostu...". Celem projektu jest skrócenie czasu przejazdu na odcinku łączącym... (z kierunku węzła autostradowego) z... (w kierunku...) oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez przebudowę mostu w L. Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2008 r. do 30 lipca 2015 r. Powiat jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7. Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane, będą własnością jednostki organizacyjnej Powiatu G. - Zarządu Dróg Powiatowych.

Wydatki w ramach projektu ponoszone są przez Zarząd Dróg Powiatowych - jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Zarząd Dróg Powiatowych w G. jest odrębnym od Powiatu G. podatnikiem podatku VAT. W zakresie realizowanego projektu Powiat G. występuje jako beneficjent, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w G. jest podmiotem realizującym projekt (odpowiada za rzeczową realizację projektu - wyłonienie wykonawców, zawieranie umów, odbiór robót/usług, występuje jako nabywca i płatnik).

Zarząd Dróg Powiatowych w G., jako jednostka organizacyjna powiatu, realizuje zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dróg publicznych (art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym).

Rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

W przedmiotowej sprawie towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym. Faktury w związku z realizacją projektu wystawione są/będą na Zarząd Dróg Powiatowych w G. (projekt w trakcie realizacji), za wyjątkiem jednej faktury, gdzie jako nabywca został wskazany Wnioskodawca.

Jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie dokonał nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, nie może być mowy o prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur VAT wystawionych na Zarząd Dróg Powiatowych w G. dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa mostu...", bowiem Wnioskodawca nie jest nabywcą towarów i usług.

Natomiast w odniesieniu do zakupu dokonywanego przez Powiat G. udokumentowanego fakturą VAT...., dot. opracowania studium wykonalności dla projektu, stwierdzić należy, że rozliczenie podatku naliczonego - na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy - uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie jest spełniony, ponieważ wydatek poniesiony na potrzeby realizacji projektu nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Zrealizowany projekt nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

W świetle powyższego, Wnioskodawca nie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu "Przebudowa mostu..." ani w całości ani w części.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości, jest prawidłowe.

Prawidłowość tego stanowiska wynika jednakże z przyczyn wskazanych powyżej, innych niż okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę w jego stanowisku.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (a w szczególności wykorzystania zakupionych w ramach realizacji projektu towarów i usług do czynności opodatkowanych) udzielona odpowiedź traci swą ważność.

Wskazać ponadto należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Przedmiotowa interpretacja nie rozstrzyga, czy realizując zadania w zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawca jest lub też nie jest podatnikiem podatku VAT, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl