Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-943/08/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2008 r. (data wpływu 8 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży samochodu wykupionego na podstawie umowy leasingu przed upływem pół roku od dnia wykupu oraz w zakresie konieczności dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży samochodu wykupionego na podstawie umowy leasingu przed upływem pół roku od dnia wykupu oraz w zakresie konieczności dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie przedmiotowego samochodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej na okres 3 lat. Zakończenie umowy leasingu nastąpi w grudniu 2008 r. Umowa leasingu gwarantuje Wnioskodawcy prawo pierwszeństwa kupna przedmiotu leasingu za kwotę stanowiącą równowartość 10% ceny zakupu przedmiotu leasingu przez leasingodawcę. Wnioskodawca zamierza więc dokonać w grudniu 2008 r. wykupu przedmiotu leasingu za cenę około 10.000 zł i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Wykupiony z leasingu samochód osobowy Wnioskodawca sprzeda początkiem roku 2009, przed upływem pół roku od dnia wykupienia go z leasingu. W trakcie trwania umowy leasingu Spółka odliczała podatek VAT naliczony w opłatach leasingowych w wysokości 60%, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Wnioskodawca odliczy również podatek VAT naliczony w fakturze zakupu samochodu w wysokości 60%, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Przy sprzedaży samochodu, która będzie miała miejsce początkiem roku 2009, Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku ze sprzedażą samochodu z zastosowaniem zwolnienia nie istnieje konieczność dokonywania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy sprzedając samochód wykupiony z leasingu, przed upływem pół roku od dnia wykupu, Wnioskodawca ma prawo zastosowania zwolnienia przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

2.

Czy w związku z zastosowaniem zwolnienia przy sprzedaży samochodu istnieje konieczność dokonywania korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie samochodu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez towary używane rozumie się pozostałe towary (oprócz budynków, budowli i gruntów) których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Wnioskodawca zajmuje stanowisko, że wszystkie warunki dla zastosowania zwolnienia przy sprzedaży samochodu zostały spełnione.

Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 3 przy zakupie samochodu osobowego odliczy podatek naliczony w wysokości 60% podatku wykazanego w fakturze zakupu, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Wnioskodawca w momencie sprzedaży ma za sobą ponad 3-letni okres używania samochodu. Ustawodawca bowiem nie wykluczył możliwości wliczenia do wymaganego półrocznego okresu używania, okresu używania samochodu na podstawie umowy leasingu.

Wobec powyższego Spółka uważa, że spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności sprzedaży samochodu osobowego.

Odnośnie pytania nr 2, zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów zaliczanych do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł, korekty podatku naliczonego podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do używania. Dla ustalenia więc okresu korekty dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł zastosowanie ma art. 91 ust. 1, który nakazuje dokonać korekty podatku odliczonego po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia. Tak więc okres korekty w przypadku Wnioskodawcy będzie upływał końcem 2008 r..

W związku z faktem, iż w okresie korekty, tj. do końca 2008 r. samochód wykorzystywany był wyłącznie do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, a jego sprzedaż nastąpi po upływie okresu korekty, Spółka uważa, że nie zaistnieje konieczność dokonywania korekty podatku odliczonego przy zakupie samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zamiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług, określona w art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W art. 82 ust. 3 ustawy o VAT zawarto delegację, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień, uwzględniając:

1.

specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami,

2.

przebieg realizacji budżetu państwa,

3.

potrzebę uzyskania dostatecznej informacji o towarach będących przedmiotem zwolnienia,

4.

przepisy Wspólnoty Europejskiej.

W oparciu o wyżej powołaną delegację, na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwolniono od podatku dostawę samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., kwestię będącą przedmiotem przywołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 pkt 5 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. regulował przepis § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)

Przez towary używane, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.), o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zamierza dokonać, w grudniu 2008 r., wykupu przedmiotu leasingu za cenę około 10.000 zł i wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Wykupiony z leasingu samochód osobowy Wnioskodawca sprzeda początkiem roku 2009, przed upływem pół roku od dnia wykupienia go z leasingu. W trakcie trwania umowy leasingu Spółka odliczała podatek VAT naliczony w opłatach leasingowych w wysokości 60%, nie więcej jednak niż 6.000 zł. Wnioskodawca odliczy również podatek VAT naliczony w fakturze zakupu samochodu w wysokości 60%, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Przy sprzedaży samochodu, która będzie miała miejsce początkiem 2009 r., Wnioskodawca zamierza skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego - jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - nie związaną z samą umową leasingu, co do której przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku określonego w art. 86 ust. 3, jednak z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając na uwadze powyższe oraz treść przepisu art. 43 ust. 2 należy stwierdzić, że prawo do zastosowania zwolnienia będzie miał tylko taki dostawca, u którego minęło co najmniej pół roku od nabycia przez niego prawa do rozporządzania danym towarem jak właściciel. Oznacza to, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. brzmieniem tego przepisu, okres użytkowania rzeczy ruchomej na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie może być liczony do limitu półrocznego, o którym mowa ww. art. 43 ust. 2 ustawy, bowiem Wnioskodawca użytkując samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie nabył prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca przy opisanej transakcji sprzedaży, która nastąpi w 2009 r., lecz przed upływem półrocznego okresu od dnia wykupu, nie może traktować przedmiotowego samochodu jako towaru używanego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 2 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.) i tym samym nie będzie miał prawa do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, należy odpowiednio stosować przepisy art. 91 ust. 1-6 stanowiące o dokonaniu korekty podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że obowiązek dokonywania korekty będzie obowiązywał w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Z uwagi na fakt, że czynność sprzedaży przedmiotowego samochodu będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu, w chwili sprzedaży nie zmieni się jego przeznaczenie, wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowego samochodu.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl