IBPP2/443-939/11/ABu - Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-939/11/ABu Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od rat leasingowych oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 18 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów marki Fiat Panda Van - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 18 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów marki Fiat Panda Van.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny) użytkuje dwa samochody na zasadzie leasingu operacyjnego.

1.

Stan faktyczny nr 1:

Pierwsza umowa leasingu operacyjnego została zawarta w lutym 2010 r. i dotyczy samochodu SUZUKI GRAND VITARA o masie całkowitej 2070 kg oraz wpisie w dowodzie rejestracyjnym jako rodzaj pojazdu "samochód ciężarowy". Przedmiot leasingu posiada jako wyposażenie dodatkowe homologację ciężarową. Jednak samochód ten nie spełnia wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652) i w związku z powyższym brak podstaw do uzyskania zaświadczenia zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W 2010 r. Wnioskodawca odliczał podatek naliczony VAT od rat leasingowych oraz przy nabyciu paliw silnikowych w 100%.

Od 1 stycznia 2011 r. (w okresie przejściowym) po zmianie zasad odliczania podatku VAT wprowadzonych ww. ustawą, Wnioskodawca w związku z brakiem wskazanego zaświadczenia oraz przekroczeniem limitu 6000 zł (o którym mowa w art. 3 ust. 6 ww. ustawy) w grudniu 2010 r., zaprzestał odliczania podatku VAT od rat leasingowych oraz od paliwa. Limit 6000 zł ustalono z rat leasingowych od początku trwania umowy. Dodatkowo umowa leasingu nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia 2011 r..

2.

Stan faktyczny nr 2:

Druga umowa leasingu operacyjnego została zawarta w marcu 2011 r. i dotyczy samochodów FIAT PANDA VAN o masie całkowitej 2160 kg oraz wpisie w dowodach rejestracyjnych jako rodzaj samochodu "samochód ciężarowy". Spółka posiada zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdu, potwierdzające spełnienie wymagań o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy.

W związku z czym odlicza 100% podatku VAT od rat leasingowych oraz 100% podatku VAT od paliwa.

W piśmie uzupełniającym z dnia 18 sierpnia 2011 r., Wnioskodawca wskazał, że:

1.

Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2.

Samochód SUZUKI GRAND VITARA użytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w lutym 2010 r. oraz dwa samochody FIAT PANDA VAN użytkowane na podstawie umowy leasingu operacyjnego zawartej w marcu 2011 r. są wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej Spółki.

3.

Zawarł w marcu 2011 r. umowę leasingu operacyjnego dotyczącą dwóch sztuk samochodów FIAT PANDA VAN.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (sformułowane dla stanu faktycznego nr 2):

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo odliczając w 2011 r. podatek VAT w 100% od rat leasingowych oraz odliczając w 100% podatek VAT od paliwa dotyczący samochodów FIAT PANDA VAN (umowa leasingu zawarta w marcu 2011 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z posiadanymi zaświadczeniami z okręgowej stacji kontroli pojazdu potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. 247, poz. 1652) oraz wpisie w dowodach rejestracyjnych adnotacji jako rodzaj pojazdu "samochód ciężarowy" posiada prawo do pełnego (100%) odliczania podatku VAT od opłaty wstępnej oraz okresowych opłat leasingu zawartego w marcu 2011 r. oraz od paliwa nabywanego do samochodów FIAT PANDA VAN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Należy ponadto zauważyć, iż w art. 88 tej ustawy wskazane zostały sytuacje, w przypadku wystąpienia których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z użytkowaniem samochodów będących przedmiotem m.in. umowy leasingu oraz kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów, zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

W myśl postanowień art. 3 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

Jednocześnie, stosownie do zapisów ust. 2 ww. art. 3 ustawy nowelizującej, przepis art. 3 ust. 1 nie dotyczy:

1.

pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2.

pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;

3.

pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;

4.

pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

5.

pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy;

6.

pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

7.

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 wyżej cyt. ustawy, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (art. 3 ust. 3 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ww. ustawy, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 cyt. ustawy, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Natomiast w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup paliwa do samochodów, należy mieć na uwadze art. 4 ww. ustawy nowelizującej.

Zgodnie z tym przepisem, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.) do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż przewidziany przepisem art. 4 ustawy nowelizującej, zakaz odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, dotyczy tylko tych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, które wykorzystywane są do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 (tj. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony). Nie dotyczy on zatem pojazdów samochodowych, wymienionych enumeratywnie w ust. 2 art. 3 powyższej ustawy, które mocą tego ustępu zostały wyłączone z regulacji ust. 1 tego artykułu.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny) użytkuje dwa samochody na zasadzie leasingu operacyjnego. Umowa leasingu operacyjnego została zawarta w marcu 2011 r. i dotyczy samochodów FIAT PANDA VAN o masie całkowitej 2160 kg oraz wpisie w dowodach rejestracyjnych jako rodzaj samochodu "samochód ciężarowy". Spółka posiada zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdu, potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy. W związku z czym odlicza 100% podatku VAT od rat leasingowych oraz 100% podatku VAT od paliwa.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawne oraz uwzględniając opis stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Wnioskodawcy przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od opłat leasingowych (opłata wstępna i okresowe opłaty leasingu) oraz z faktur VAT dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowych samochodów, użytkowanych na podstawie ww. umowy leasingu.

Skoro bowiem, jak wskazano w stanie faktycznym, dla ww. samochodów zostało wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów zaświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym, jak również pojazdy te posiadają adnotację w dowodach rejestracyjnych potwierdzającą, iż są to samochody ciężarowe, oznacza to, że przedmiotowe samochody nie są pojazdami, wobec których obowiązuje limit w odliczaniu podatku naliczonego oraz zakaz odliczenia podatku naliczonego od nabywanego paliwa do ich napędu.

Wobec powyższego, w zakresie, w jakim samochody te służą do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawca w ww. okresie ma prawo do odliczenia pełnej (100%) kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur potwierdzających zapłatę rat leasingowych z tytułu użytkowania przedmiotowych samochodów, jak również od paliwa wykorzystywanego do napędu wymienionych we wniosku samochodów, będących przedmiotem umowy leasingu, o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT, wykluczające to prawo.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych oraz z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodu marki Suzuki Grand Vitara dokonano w interpretacji indywidualnej nr IBPP2/443-617/11/ABu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl