Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-933/13/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 września 2013 r. (data wpływu 4 października 2013 r.) uzupełnionym pismem z 28 października 2013 r. (data wpływu 30 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą oraz udziałem w nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2013 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 28 października 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwolnienia od podatku dostawy lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą oraz udziałem w nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stosownie do art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) Gmina prosi o wydanie interpretacji podatkowej w poniżej opisanej sprawie.

Gmina jest samodzielnym właścicielem wydzielonego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku stanowiącym własność województwa, położonego w B. o łącznej pow. użytkowej 42,60 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 6,33 m2 oraz udziałem wynoszącym 258/10000 w nieruchomości stanowiącej działkę nr 400/43 o pow. 0,3372 ha.

Mieszkanie powyższe Gmina otrzymała w drodze darowizny od Województwa w dniu 22 grudnia 2007 r. na podstawie aktu notarialnego.

Lokal mieszkalny Gmina otrzymała wraz z lokatorami. 1 stycznia 2008 r. została spisana umowa najmu z lokatorem tego mieszkania. Umowa ta została wypowiedziana w dniu 28 lutego 2013 z terminem 30 dniowym na opuszczenie lokalu. Lokatorzy zgodnie z wyznaczonym terminem opuścili mieszkanie. Wartość lokalu mieszkalnego wynosi 33.386,00 zł, Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie lokalu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Gmina zamierza sprzedać powyższy lokal wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wykonuje czynności opodatkowane takie jak: dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, reklama, refaktury za media.

W stosunku do Gminy nie jest prowadzone żadne postępowanie karne oraz nie jest prowadzona żadna kontrola skarbowa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina może zastosować przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą oraz udziałem w nieruchomości gruntowej stawkę zwolnioną z podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina ma prawo zastosowania stawki zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o vat, ponieważ sprzedaż tego mieszkania nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a między pierwszym zasiedleniem a sprzedażą upłynął okres dłuższym niż 2 lata (5 lat). Natomiast w przypadku nieruchomości gruntowej również można zastosować stawkę zwolnioną ponieważ na podst. art. 29 ust. 5 ustawy o vat z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się gruntu.

Wnioskodawca uzupełnił swoje stanowisko pismem z 28 października 2013 r. następująco:

Zdaniem Gminy do sprzedaży piwnicy wraz z mieszkaniem również można zastosować stawkę zwolnioną z VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle ww. przepisu przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków z zakresie opodatkowania podatkiem VAT. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak dla dostawy budynków, budowli lub ich części na tym gruncie posadowionych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Gmina jest samodzielnym właścicielem wydzielonego lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w nieruchomości stanowiącej działkę nr 400/43. Mieszkanie Gmina otrzymała w drodze darowizny od Województwa w dniu 22 grudnia 2007 r. Lokal mieszkalny Gmina otrzymała wraz z lokatorami. 1 stycznia 2008 r. została spisana umowa najmu z lokatorem tego mieszkania. Umowa ta została wypowiedziana w dniu 28 lutego 2013 z terminem 30 dniowym na opuszczenie lokalu. Lokatorzy zgodnie z wyznaczonym terminem opuścili mieszkanie. Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie lokalu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Gmina zamierza sprzedać powyższy lokal wraz z przynależną piwnicą oraz udziałem w gruncie.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, iż dostawa lokalu mieszkalnego wraz z przynależną piwnicą będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie podpisania umowy najmu tj. 1 stycznia 2008 r. a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a planowaną dostawa upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta także dostawa udziału w gruncie, na którym budynek z ww. lokalem się znajduje.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl