Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-930/08/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008 r. (data wpływu 3 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 grudnia 2008 r. (data wpływu 29 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania naród dla krwiodawców - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania naród dla krwiodawców.

W dniu 29 grudnia 2008 r. wpłynęło do tut. organu, jako uzupełnienie do ww. wniosku, pismo Wnioskodawcy z dnia 22 grudnia 2008 r. znak: L.dz. 4953/2008 będące odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 15 grudnia 2008 r. znak: IBPP2-930/08/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia Zarządzeniem z dnia 8 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. MZ Nr 7, poz. 69).

Do zadań określonych w Statucie naszej jednostki należy organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności pobieranie krwi i oddzielanie ich składników oraz zaopatrzenie w krew i jej składniki oraz preparaty krwiopochodne. Do zadań określonych w Statucie należy także pozyskiwanie dawców krwi. Wnioskodawca zamierza realizować ten cel poprzez zachęcenie potencjalnych dawców do oddania krwi a także poprzez uhonorowanie dotychczasowych krwiodawców.

W tym celu Wnioskodawca zamierza:

1.

organizować konkursy, w ramach których wśród krwiodawców losowane będą nagrody rzeczowe,

2.

uhonorować aktywnych honorowych dawców krwi nagrodami rzeczowymi.

Nagrody te będą kupowane ze środków własnych jednostki z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania. Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT według ustalonej proporcji.

W piśmie uzupełniającym z dnia 22 grudnia 2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

1.

przekazywane nieodpłatnie towary w formie nagród rzeczowych będą miały następującą wartość:

- nagrody rzeczowe w konkursach dla krwiodawców będą przekraczały wartość 100 zł na jedną osobę obdarowaną,

- drobne upominki będą przekraczały wartość 10,00 zł nie więcej jak 100,00 zł na jedną osobę obdarowaną.

2.

Do przekazywanych nagród rzeczowych o wartości powyżej 100,00 zł będzie prowadzona ewidencja w formie protokołów przekazania. Ewidencja ta będzie pozwalała na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Natomiast na drobne upominki o wartości powyżej 10,00 zł nie będzie prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób, którym zostaną one przekazane.

3.

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nagród.

W ocenie Wnioskodawcy nieodpłatne przekazanie nagród dla krwiodawców nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT ponieważ wiąże się z prowadzoną działalnością jednostki jaką jest między innymi promocja honorowego krwiodawstwa czemu służą wydawane nagrody rzeczowe i drobne upominki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nieodpłatne przekazanie nagród dla krwiodawców będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych dla honorowych krwiodawców związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem, ponieważ wiąże się z realizacją zadań określonych w statucie jednostki. Celem Wnioskodawcy jest zwiększenie liczby dawców a więc realizację celu statutowego a także w rezultacie ilości pobranej krwi. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, do opisanych czynności nieodpłatnego przekazania towarów dla honorowych dawców krwi nie ma zastosowania art. 7 ust. 2 pkt 2, ponieważ przepis ten nakazuje opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zamiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ustawodawca, dla celów podatku od towarów i usług, zrównał z odpłatną dostawą towarów niektóre nieodpłatne czynności. I tak, zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o VAT przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zauważyć jednocześnie należy, iż stosownie do przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.) przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1.

o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2.

których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł.

Z cytowanych wyżej przepisów (art. 7 ust. 2 i art. 7 ust. 3) wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nie tylko nieodpłatne przekazanie towarów na cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, ale także nieodpłatne przekazanie wszelkich towarów związanych bezpośrednio z prowadzonym przedsiębiorstwem, niestanowiących jednak próbek, prezentów o małej wartości, czy też drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych.

Dla opodatkowania danej czynności nieodpłatnego przekazania istotne jest jednak to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części.

Przez odpłatną dostawę towarów należy więc rozumieć także przekazanie towarów bez wynagrodzenia, jeżeli przekazania dokonano na cele związane z przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów - za wyjątkiem druków reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości oraz próbek.

Dokonując analizy treści przywołanych przepisów należy uznać, iż nieodpłatne przekazanie zakupionych towarów na cele związane z przekazaniem nagród, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie, co do zasady, traktowane będzie jako związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tych towarów. Należy zauważyć, iż nie dotyczy to nieodpłatnego przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek, które to czynności zostały wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług z jednoczesnym przyznaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu na mocy art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z tym przekazywane nieodpłatnie niewielkie ilości towarów mogą zostać zaliczone do prezentów o małej wartości, pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z przepisu art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, tj. że wartość przekazywanych nieodpłatnie towarów dla jednej osoby nie przekroczy w roku podatkowym 100 zł - jeżeli podatnik prowadził stosowną ewidencję albo towarów, których wartość rynkowa nie przekracza 5 zł (brak obowiązku prowadzenia ewidencji). Wówczas przekazanie takie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Natomiast wszelkie inne przekazanie towarów (o wartościach przekraczających ww. kwoty) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż do zadań Wnioskodawcy określonych w Statucie należy również pozyskiwanie dawców krwi. Wnioskodawca zamierza realizować ten cel poprzez zachęcenie potencjalnych dawców do oddania krwi a także poprzez uhonorowanie dotychczasowych krwiodawców.

W tym celu Wnioskodawca zamierza:

1.

organizować konkursy, w ramach których wśród krwiodawców losowane będą nagrody rzeczowe,

2.

uhonorować aktywnych honorowych dawców krwi nagrodami rzeczowymi.

Nagrody te będą kupowane ze środków własnych jednostki z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania. Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku VAT według ustalonej proporcji.

Przy nabyciu przekazywanych towarów Wnioskodawca korzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, iż:

Przekazywane nieodpłatnie towary w formie nagród rzeczowych będą miały następującą wartość:

* nagrody rzeczowe w konkursach dla krwiodawców będą przekraczały wartość 100 zł na jedną osobę obdarowaną,

* drobne upominki będą przekraczały wartość 10,00 zł nie więcej jak 100,00 zł na jedną osobę obdarowaną

Do przekazywanych nagród rzeczowych o wartości powyżej 100,00 zł będzie prowadzona ewidencja w formie protokołów przekazania. Ewidencja ta będzie pozwalała na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Natomiast na drobne upominki o wartości powyżej 10,00 zł nie będzie prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób, którym zostaną one przekazane.

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nagród.

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów w postaci nagród rzeczowych (upominków) uzależnione jest, co do zasady, od tego, czy towary te wyczerpują ustawowe przesłanki, pozwalające uznać je za prezenty o małej wartości.

Biorąc pod uwagę stan prawny oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż przekazywane nieodpłatnie towary w formie nagród rzeczowych dla krwiodawców nie mogą zostać zaliczone do prezentów o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 o VAT, ponieważ wartość przekazywanych nagród rzeczowych w konkursach będzie przekraczała 100 zł na jedną osobę (bez znaczenia pozostaje tutaj fakt prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych), a dla wydawanych upominków, przekraczających wartość 10 zł nie więcej jednak niż 100 zł na jedną osobę obdarowaną, nie będzie prowadzona ewidencja pozwalająca na ustalenie tożsamości osób, którym zostaną one przekazane.

Jeśli zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów przeznaczonych na nagrody rzeczowe dla krwiodawców, które nie spełniają przesłanek wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, to ich nieodpłatnie przekazanie klientom (krwiodawcom) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jako dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych nagród, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Dlatego też dla celów niniejszej interpretacji przyjęto, jako element przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stanowisko Wnioskodawcy uznające, iż Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, które będą następnie przekazane nieodpłatnie w formie nagród dla krwiodawców.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto zauważa się, iż z dniem 1 stycznia 2009 r. zmianie ulega przepis art. 7 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy o VAT.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl