Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-916/08/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowanych w PKWiU 01.41.12.00.00 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT dla usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni sklasyfikowanych w PKWiU 01.41.12.00.00.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 listopada 2008 r. (data wpływu 28 listopada 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawczyni prowadzi działalność usługową. Wykonuje usługi dla osób fizycznych i zakładów pracy, zakładów przemysłowych - zagospodarowanie, pielęgnacja ogrodów, terenów zieleni - wokół istniejących (w przyszłości wokół będących w trakcie budowy) budynków mieszkalnych, firm, przedsiębiorstw. Wykonywane (i przyszłe) czynności to zakładanie trawników, koszenie, grabienie trawników, sadzenie drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych, przycinanie drzew, krzewów ozdobnych, opryski przeciw chorobom, szkodnikom, chwastom, nawożenie roślin, prześwietlanie i ścinanie drzew, krzewów piłą, przesadzanie drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie roślin ozdobnych w skalniaku, przy oczku wodnym.

W uzupełnieniu wniosku dodano, iż usługi wymienione w punkcie 50 dotyczą PKWiU 01.41.12.00.00 - " usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawczyni wymienione usługi - zgodnie z PKWiU 01.41.12.00.00 - opodatkowuje stawką VAT 7%, czy naliczana stawka podatku VAT jest prawidłowa.

Zdaniem Wnioskodawczyni, stawka 7%, z uwagi na to, że usługi mieszczą się w załączniku Nr 3, poz. 135.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług reguluje art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do treści przepisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 cyt. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przez tereny zieleni zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), rozumie się tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W załączniku tym, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, w pozycji nr 64 wymienione zostały "usługi związane z rolnictwem oraz chowem zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt" (PKWiU ex 01.4), przy czym ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Umieszczenie "ex" przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do usług wymienionych we wniosku tj. "Usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni" mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 01.41.12.00.00 należało stosować stawkę podatku w wysokości 3%.

W załączniku Nr 3 do cyt. ustawy o VAT zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% pod poz. 135 również wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 - "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt przy czym ex - dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

W objaśnieniach do ww. załącznika Nr 3 wskazano również, iż wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

Z kolei w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74, poz. 444), która weszła w życie z dniem 1 maja 2008 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienionej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W załączniku do ww. ustawy będącym wykazem towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, nie zostały wymienione usługi, sklasyfikowane według symbolu PKWiU do grupowania 01.4.

Z opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż Wnioskodawczyni świadczy usługi w zakresie zagospodarowania, pielęgnacji ogrodów, terenów zieleni wokół istniejących (w przyszłości wokół będących w trakcie budowy) budynków mieszkalnych, firm, przedsiębiorstw, które zaklasyfikowała według PKWiU do grupowania 01.41.12.00.00 - "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Odnosząc wskazane regulacje prawne do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) stwierdzić należy, iż "usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" mieszczące się w PKWiU w grupowaniu 01.41.12.00.00 do dnia 30 kwietnia 2008 r. podlegały opodatkowaniu według 3% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT.

Natomiast od dnia 1 maja 2008 r. powyższe usługi są objęte stawką podatku w wysokości 7% na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. 135 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Zaznaczyć należy przy tym, że obowiązek klasyfikacji sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację.

W myśl § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Nadmienia się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, w związku z tym w niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Wnioskodawczynię w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym (tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.) oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji (tj. stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.).

Jednakże wprowadzone od dnia 1 grudnia 2008 r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl