Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-914/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2008 r. (data wpływu 30 września 2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług polegających na: wyszukiwaniu dostawców materiałów i towarów w Turcji przez firmę X z siedzibą w Turcji, prowadzeniu negocjacji z dostawcami w imieniu Zleceniodawcy - X z siedzibą w Polsce, prowadzeniu kontroli jakości zamówionych towarów w zakładach dostawców na terenie Turcji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług polegających na: wyszukiwaniu dostawców materiałów i towarów w Turcji przez firmę z siedzibą w Turcji, prowadzeniu negocjacji z dostawcami w imieniu Zleceniodawcy - X z siedzibą w Polsce, prowadzeniu kontroli jakości zamówionych towarów w zakładach dostawców na terenie Turcji oraz możliwości wliczenia wynagrodzenia za ww. usługi do wartości celnej towaru i uwzględnienia go przy wyliczaniu wartości celnej w dokumencie SAD.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP2/443-914/08/ASz z dnia 28 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą pod firmą X. Przedmiotem działalności jest między innymi sprzedaż tkanin oraz usługi w zakresie szycia narzut oraz zasłon. Materiały i towary handlowe sprowadzane są z Turcji.

W dniu 1 grudnia 2007 r. Wnioskodawca, jako właściciel firmy - Zleceniodawca, podpisał umowę z X z siedzibę w X Turcja - Partnerem. Przedmiotem umowy jest pozyskiwanie nowych kontraktów handlowych, prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu Zleceniodawcy, kontrola jakości produkowanych przez dostawców tureckich materiałów i towarów handlowych, dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, regulowanie płatności w imieniu Zleceniodawcy. Miesięczne wynagrodzenie dla Partnera - za przedmiotową usługę jest niezależne od fizycznej realizacji dostawy towarów z Turcji, nawet w przypadku gdy do zamówienia i dostawy towaru nie dojdzie Partner ma prawo do wynagrodzenia.

W uzupełnieniu z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu 9 grudnia 2008 r.) Wnioskodawca:

* odnośnie pytania nr 1 podał następujące symbole PKWiU:

17.20.20-45 - tkaniny obiciowe i dekoracyjne barwne tkane,

17.20.20-54 - tkaniny zasłonowe i kotarowe barwne tkane,

17.40.14-30.10 - bielizna do celów toaletowych i kuchennych z tkanin frotte lub podobnych z bawełny - ręczniki,

17.40.12-53.21 - bielizna pościelowa z bawełny - prześcieradła,

17.40.12-53.23 - bielizna pościelowa z bawełny - powłoczki na poduszki,

17.40.12-53.24 - bielizna pościelowa z bawełny - koperty na kołdry,

17.40.12-53.26 - bielizna pościelowa z bawełny - komplety,

18.23.12-40 - szlafroki, płaszcze kąpielowe męskie,

18.23.14-40 - szlafroki, płaszcze kąpielowe damskie.

* odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca wskazał, iż firma X (Wnioskodawca) podała świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowana na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (PL XXX).

* odnośnie pytania nr 3 Wnioskodawca wskazał, iż działa na terenie Turcji jako Partner - przedstawiciel w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy, dokonując:

- prowadzenia negocjacji handlowych w imieniu firmy X,

- wyszukiwania nowych ofert współpracy i koordynowanie działań z tym związanych,

- budowania trwałych relacji z nowymi dostawcami towarów,

- dokonywania kontroli w zakładach dostawców dotyczącej weryfikacji zamówienia złożonego przez firmę X,

- przekazywania wszystkich zmian modyfikujących zamówienia firmy.

* odnośnie pytania nr 4 Wnioskodawca wskazał, iż usługi świadczone przez X nie zawsze są związane z dostawą towarów, ponieważ nie zawsze wyszukani kontrahenci z Turcji są oficjalnymi dostawcami dla firmy X.

* Ponadto Wnioskodawca dodał, iż firma X działa na terenie Turcji jako oficjalny przedstawiciel firmy X i w związku tą działalnością odprowadza na terenie Turcji podatek od tych czynności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi świadczone na podstawie przedmiotowej umowy polegające na wyszukiwaniu dostawców materiałów i towarów w Turcji przez firmę X z siedzibą w Turcji, prowadzenie negocjacji z dostawcami w imieniu Zleceniodawcy - z siedzibą w Polsce, prowadzenie kontroli jakości zamówionych towarów w zakładach dostawców na terenie Turcji należy traktować jako import usług i opodatkować na terytorium kraju.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi związane z dostawą towarów polegające na wyszukiwaniu towarów w Turcji, prowadzenie negocjacji z dostawcami tureckimi i inne czynności określone w umowie, o której mowa w poz. F.50 wniosku opodatkowane jest w miejscu dostawy towarów, tj. w Turcji (określenie zawarte w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c).

Powyższe sformułowanie oznacza miejsce dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, ustalone zgodnie z zasadami art. 22 ustawy. Jeżeli towary są przemieszczane to miejscem dostawy tych towarów jest miejsce rozpoczęcia ich transportu. Polski nabywca towarów nie ma obowiązku rozliczanie podatku VAT z tytułu importu usług. Usługa w tym przypadku opodatkowana jest poza terytorium kraju.

Wnioskodawca jest zdania, że wartość usługi objętej umową, o której mowa powyżej nie zwiększa również wartości celnej importowanego towaru z Turcji na podstawie art. 32 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W art. 32 Kodeksu postanowiono, że w celu określenia wartości celnej towaru zastosowano art. 29, do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za importowane towary dodaje się m.in. prowizje i koszty pośrednictwa za wyjątkiem prowizji od zakupu. Prowizja od zakupu oznacza zgodnie z art. 32 Kodeksu opłaty poniesione przez importera na rzecz jego agenta za usługę polegającą na reprezentowaniu go przy zakupie towarów.

Podsumowując usługi objęte powyższą umową świadczone przez podmiot z Turcji nie są importem usług podlegającym opodatkowaniu w Polsce i wartość tych usług nie zwiększa również wartości celnej importowanych towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji,

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle art. 8 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

W świetle art. 27 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:

1.

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub

2.

podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę

- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., przepis ust. 3 stosuje się do usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń.

Na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT, w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów z zastrzeżeniem ust. 6.

W myśl art. 2 pkt 9 ww. ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

W świetle art. 17 ust. 2 ustawy o VAT przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem świadczenia usług określonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów.

Stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., w przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 20 ust. 1.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 19 ust. 5 ustawy o VAT przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usług.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W myśl art. 19 ust. 19 ustawy o VAT przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b) i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę z X z siedzibę w X Turcja - Partnerem. Przedmiotem umowy jest pozyskiwanie nowych kontraktów handlowych, prowadzenie negocjacji handlowych w imieniu Zleceniodawcy, kontrola jakości produkowanych przez dostawców tureckich materiałów i towarów handlowych, dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, regulowanie płatności w imieniu Zleceniodawcy. Miesięczne wynagrodzenie dla Partnera - X - za przedmiotową usługę jest niezależne od fizycznej realizacji dostawy towarów z Turcji, nawet w przypadku gdy do zamówienia i dostawy towaru nie dojdzie Partner ma prawo do wynagrodzenia. Usługi świadczone przez., jak wskazał Wnioskodawca, nie zawsze są związane z dostawą towarów.

Odnosząc przedstawiony powyżej stan prawny do stanu faktycznego sprawy, stwierdzić należy, iż w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z usługami pośrednictwa, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c). Wynagrodzenie kontrahenta z Turcji nie ma bowiem cech prowizyjnych (jest stałe, niezależne od fizycznej realizacji dostawy towarów). Przedmiotowe usługi nie są również zawsze związane z dostawą towarów.

Zatem w ocenie tut. organu usługi te mieszczą się w zakresie usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. i będą miały do nich zastosowanie regulacje zawarte w art. 27 ust. 3 pkt 2w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT.

Zatem miejscem świadczenia tych usług jest terytorium, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. Jak wynika z wniosku, usługobiorcą przedmiotowych usług świadczonych przez kontrahenta tureckiego jest Wnioskodawca. Zatem miejscem świadczenia ww. usługi jest miejsce gdzie Wnioskodawca posiada siedzibę, czyli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W rezultacie Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu świadczenia ww. usług, stosując przytoczone wyżej przepisy ustawy o VAT dotyczące importu usług.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. Jednakże wprowadzone od dnia 1 grudnia 2008 r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Jednocześnie należy zauważyć, że tut. organ, wydając interpretację indywidualną co do zakresu stosowania prawa podatkowego, dokonuje oceny przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy. Nie jest natomiast uprawniony do analizy lub oceny prawnej załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Nadmienia się, iż kwestia wliczenia wynagrodzenia za ww. usługi do wartości celnej towaru i uwzględnienia go przy wyliczaniu wartości celnej w dokumencie SAD jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl