IBPP2/443-910/08/BM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-910/08/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy R. przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z budową boiska sportowego, w sytuacji gdy faktury VAT wystawione są przez wykonawcę na Urząd Gminy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z budową boiska sportowego, w sytuacji gdy faktury VAT wystawione są przez wykonawcę na Urząd Gminy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wskazał, iż w latach 2004-2008 Gmina R. budowała boisko sportowe przy Gimnazjum nr w S. Faktury wystawiane były przez wykonawców na Urząd Gminy. Boisko jest własnością Gminy i jest przez nią utrzymywane. Obiektem zarządza Dyrektor Szkoły na podstawie upoważnienia, nadanego przez Wójta Gminy. Obiekt jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież szkół: podstawowych i Gimnazjum w S. Z boiska korzysta także nieodpłatnie Klub Sportowy "S". Na boisku nie jest prowadzona działalność komercyjna. Urząd Gminy Raba Wyżna jest podatnikiem podatku VAT jednak ze względu na to, że prowadzi w niewielkim stopniu działalność opodatkowaną nie dokonuje żadnych odliczeń. W 2008 r. z tytułu sprzedaży sprzętu używanego, złomu oraz dzierżawy gruntów zapłacił podatek należny w wysokości 3.201 zł. Pozostałe wydatki są kosztem Urzędu Gminy. Pozostałe jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola, GOPS, ZEAS) także nie prowadzą odliczeń podatku VAT. Jedynie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmując się dostarczaniem wody, odprowadzeniem ścieków oraz pobierając czynsze prowadzi ewidencje podatku naliczonego i należnego i dokonuje jego odliczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina jako podatnik VAT może odzyskać VAT z faktur wystawionych i zapłaconych na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr w S., gdy faktury na roboty ogólnobudowlane były wystawione przez wykonawców na Urząd Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, co wynika z art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina działa przez swoje organy. Organami Gminy jest rada gminy i wójt, który kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Urząd gminy jest zatem aparatem pomocniczym organu wykonawczego. Urząd Gminy R. jest podatnikiem podatku VAT jednak ze względu na to że prowadzi w niewielkim stopniu działalność opodatkowaną nie dokonuje żadnych odliczeń.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, utworzyła swoją jednostkę organizacyjną świadczącą usługi komunalne tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest podatnikiem VAT z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych np. najmu i dzierżawy majątku gminnego, świadczenia usług sprzedaży wody i w niewielkiej ilości odprowadzania ścieków i tylko w zakresie wykonywanych czynności Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odzyskuje VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przepisów o podatku od towarów i usług "odzyskanie" podatku oznacza odliczenie go od podatku należnego lub zwrot w określonych przypadkach, wg warunków ściśle określonych przepisami podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż zrealizowana inwestycja polegająca na budowie boiska sportowego przy Gimnazjum nr 2 w S. nie jest związana z czynnościami opodatkowanymi, nie będzie przysługiwało jej prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług. W przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, a także brakiem prawa zwrotu podatku naliczonego, są podstawy zaliczenia tego podatku do kosztów kwalifikowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Należy zauważyć, że gmina jest samorządową osobą prawną, która nie ma własnych struktur organizacyjnych, natomiast nałożone na nią zadania, w myśl art. 33 cyt. ustawy o samorządzie gminnym, wykonuje za pośrednictwem urzędu gminy. Urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Zdolność prawną, jak i zdolność do wykonywania czynności prawnych ma jednostka samorządu terytorialnego - gmina, nie zaś urząd gminy. Urząd gminy jest jedynie aparatem pomocniczym gminy.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) wynika, że urząd nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina nie może wykonywać swoich zadań statutowych bez udziału urzędu gminy.

Stąd też podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (gminy i urzędu gminy) jest wyłącznie gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.

W związku z powyższym zarówno gmina, jak i urząd gminy, w związku ze swoimi działaniami powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz powinny sporządzać jedno rozliczenie deklaracyjne dla podatku od towarów i usług. Jednocześnie jeśli urząd gminy działając w imieniu gminy realizuje zadania własne gminy, to jest w tym zakresie zwolniony z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanym wyżej § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zgodnie z ustawą zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w latach 2004-2008 Gmina R. budowała boisko sportowe przy Gimnazjum nr. w S. Faktury wystawiane były przez wykonawców na Urząd Gminy. Boisko jest własnością Gminy i jest przez nią utrzymywane. Obiektem zarządza Dyrektor Szkoły na podstawie upoważnienia, nadanego przez Wójta Gminy. Obiekt jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież szkół: podstawowych i Gimnazjum w S. Z boiska korzysta także nieodpłatnie Klub Sportowy "S.". Na boisku nie jest prowadzona działalność komercyjna.

Zakupy związane z budową przedmiotowego boiska sportowego nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - boisko bowiem nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia w całości lub w części kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową boiska sportowego przy Gimnazjum nr. w S.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl