IBPP2/443-908/08/ICz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-908/08/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Zawodowych przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. (data wpływu 11 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i udokumentowania czynności wykonanych na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W dniu 11 grudnia 2008 r. wpłynęło do tut. organu uzupełnienie do ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zespół Szkół Zawodowych podpisał umowę z Okręgową Komisją Egzaminacyjną (Zleceniodawca), o następującej treści:

"Umowa zawarta pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE), a Zespołem Szkół Zawodowych (Zleceniobiorcą) - placówką upoważnioną do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zwany jest dalej egzaminem. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu obowiązujące w 2008 r. zwane są dalej procedurami.

§ 1Zleceniobiorca zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z przekazanym przez OKE harmonogramem:

1.

Zapewnia dostęp do telefonu i kserokopiarki,

2.

Zapewnienie sal egzaminacyjnych stosownie do wymagań określonych w "specyfikacji",

3.

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w urządzenia potrzebne do realizacji zadań egzaminacyjnych,

4.

Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z przepisami bhp,

5.

Dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb zdających,

6.

Zapewnienie zaplecza socjalnego dla zdających egzaminatorów,

7.

Zorganizowanie punktu pomocy przedlekarskiej oraz dostępu do pomocy medycznej.

§ 2

1.

Zleceniodawca zobowiązuje się:

a.

zwrócić zleceniobiorcy kwoty wydane na materiały zakupione na egzamin zgodnie z przekazaną przez OKE specyfikacją, w ilościach wynikających z liczby zdających,

b.

zwrócić konieczne koszty zakwaterowania egzaminatorów, w ramach limitu do 35 zł dziennie,

c.

wypłacić zleceniodawcy kwotę w wysokości 20 zł za każdy egzamin przeprowadzony przez jeden zespół egzaminacyjny, za użytkowanie pomieszczeń.

2.

Zleceniodawca na wniosek zleceniobiorcy przekaże na poczet zakupów określonych w pkt 1 zaliczkę w wysokości 20% szacowanych kosztów. Zaliczka wypłacona zostanie na konto Zleceniobiorcy.

3.

Zleceniobiorca zobowiązuje się:

a.

do racjonalnego gospodarowania powierzonymi finansami publicznymi,

b.

rozliczy zaliczkę określoną w pkt 2 zgodnie z wymaganiami określonymi w procedurach w terminie do 3 dni od zakończenia egzaminu w danym zawodzie.

4.

Zwrot kosztów noclegów i ryczałt wypłacony będzie na podstawie faktury/rachunku) wystawionej przez Ośrodek Egzaminacyjny na OKE.

5.

Zleceniodawca odmówi zwrotu wydatków niecelowych, za niecelowe uznaje się wydatki nie przewidziane niniejszą umową, jak i wydatki wykraczające poza niezbędne potrzeby.

§ 3

1.

Zleceniodawca zawrze odrębną umowę zlecenia z Kierownikiem Ośrodka Egzaminacyjnego oraz osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną stanowisk egzaminacyjnych,

2.

OKE może odmówić wypłaty ww. kwoty, jeżeli Zleceniobiorca (choćby nieumyślnie) nie wypełni wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Każda zmiana umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Na podstawie ww. umowy po przeprowadzeniu egzaminu Zespół Szkół wystawił fakturę dotyczącą noclegów - VAT 7% oraz za wynajem pomieszczeń ze stawką 22%.

Zespół Szkół nie otrzymał zaliczki na materiały, o której mowa w § 2 pkt 2 ww. umowy. Zakupił natomiast za własne środki materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminów. Były to m.in. nici, igły, szpilki, kreda, guziki, tkanina bawełna, gniazda elektryczne, złączki, przewody, wtyczki, pręty, klej atlas, glazura, listwy okleinowe, panele podłogowe, klej do tapet itp. Wszystkie materiały zostały zużyte do przeprowadzenia egzaminów w Ośrodku Egzaminacyjnym. Zespół Szkół przekazał specyfikację zużytych materiałów do OKE. Specyfikacja zawiera ilość uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w danym zawodzie oraz ilość zużytych materiałów. OKE w celu dokonania zwrotu środków prosi o wystawienie noty, rachunku lub faktury VAT.

W piśmie uzupełniającym z dnia 11 grudnia 2008 r. Wnioskodawca wyjaśnił, iż Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych (Dz. U. Nr 14, poz. 134 z późn. zm.) utworzył okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określił terytorialny zasięg ich działania. Zgodnie z § 3 rozporządzenia organizację Komisji określa statut nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Dla Zespołu Szkół Zawodowych właściwa terytorialnie jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna § 1 Statutu OKE określa, że OKE, zwana dalej "Komisją" jest państwową jednostką budżetową. Zgodnie z § 4 Statutu w skład Komisji wchodzą komórki organizacyjne, m.in. jest to Wydział Egzaminów Zawodowych. Zadania Wydziału Egzaminów Zawodowych określono w § 5a, m.in. jest to przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) w § 126 określił, że Dyrektor komisji okręgowej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę albo pracodawcę. Upoważnienia udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego. Zgodnie z § 127 rozporządzenia za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy, zwanych dalej "ośrodkiem egzaminacyjnym", odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej "kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego".

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy prawidłowo przyporządkowano stawki podatku przy wystawieniu faktur za zakwaterowanie oraz za użytkowanie pomieszczeń.

Czy zwrot środków przez OKE za materiały zakupione oraz zużyte na egzamin podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie jakiego dokumentu (faktury VAT, rachunku czy noty księgowej) Zespół Szkół powinien rozliczy się z OKE.

Czy jednostka, będąca podatnikiem podatku VAT może wystawić rachunki uproszczone lub noty księgowe.

Czy, jeżeli Zespół Szkół powinien wystawić fakturę VAT na odsprzedaż materiałów zużytych na egzamin do całości wydanej kwoty powinien doliczyć jeszcze VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo zastosowano stawki przy użytkowaniu pomieszczeń - 22% (PKWiU 70.2) oraz przy zakwaterowaniu 7% (PKWiU 55.23.13 - 00.00). Zwrot środków za zakupione materiały nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w tej sytuacji nie nastąpiło przeniesienie tego prawa. Materiały zostały zakupione przez szkołę, zużyte w szkole, a OKE ma dokonać zwrotu środków za zużyte materiały. W celu otrzymania zwrotu szkoła powinna wystawić notę księgową, nie może natomiast wystawić rachunku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa powyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C. - R. J. T. orzekł, iż świadczenie usług realizowane jest za wynagrodzeniem w rozumieniu artykułu 2 (1) Szóstej Dyrektywy i stąd podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymywanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie strony umowy określiły wynagrodzenie należne z tytułu danego świadczenia. W sytuacji zatem gdy czynności polegające na zorganizowaniu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe są realizowane na zlecenie zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystania efektów wykonanej usługi, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu.

O rozstrzygnięciu, czy określona usługa podlega opodatkowaniu czy też nie decydują zatem warunki umowy.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Zespół Szkół Zawodowych na podstawie umowy był placówką upoważnioną do przeprowadzenia praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Okręgową Komisję Egzaminacyjną było wykonanie określonych czynności m.in.:

* zapewnienie sal egzaminacyjnych stosownie do wymagań określonych w "specyfikacji",

* wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w urządzenia potrzebne do realizacji zadań egzaminacyjnych,

* przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z przepisami bhp,

* dostosowanie stanowisk egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb zdających,

* zapewnienie zaplecza socjalnego dla zdających egzaminatorów,

Ponadto umowa przewidywała, iż zleceniodawca zobowiązuje się:

* zwrócić zleceniobiorcy kwoty wydane na materiały zakupione na egzamin zgodnie z przekazaną przez OKE specyfikacją, w ilościach wynikających z liczby zdających,

* zwrócić konieczne koszty zakwaterowania egzaminatorów, w ramach limitu do 35 zł dziennie,

* wypłacić zleceniodawcy kwotę w wysokości 20 zł za każdy egzamin przeprowadzony przez jeden zespół egzaminacyjny, za użytkowanie pomieszczeń.

Z uregulowań powyższej umowy wynika, iż pomiędzy jednostką mającą zwrócić koszty przeprowadzonego egzaminu (tj. OKE), a Zespołem Szkół Zawodowych istnieje świadczenie wzajemne, gdyż istnieje podmiot będący bezpośrednim beneficjentem tego zobowiązania czyli OKE w postaci przeprowadzonego praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Natomiast opodatkowaniu podlegają tylko te czynności, które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wypłacającego.

Ponadto należy zauważyć, iż w sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym - świadczeniem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego.

Zatem na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, brak jest podstaw do dokonywania "sztucznego podziału czynności polegającej na zorganizowaniu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe" na czynności związane z przeprowadzeniem egzaminu (zwrot kosztów za zakupione materiały na egzamin, użytkowanie pomieszczeń) oraz na czynności związane z zakwaterowaniem egzaminatorów bowiem czynności te są ściśle ze sobą powiązane.

Również w orzecznictwie ugruntował się pogląd, że dzielenie wykonywanej, kompleksowej usługi na dwie odrębne usługi jest niezgodne z powszechnie przyjętą praktyką gospodarczą, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego. W wyroku ETS w sprawie pomiędzy Card Protection Plan Ltd (CPP) a Commissioners of Customs and Excise (sygn. C-349/96) Trybunał orzekł: " (...) Z art. 2 (1) VI Dyrektywy wynika, iż każde świadczenie usług musi być zasadniczo uznawane za odrębne i niezależne oraz świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić funkcjonowania systemu VAT; należy określić zasadnicze cechy transakcji w celu ustalenia, czy podatnik świadczy na rzecz klienta, który jest typowym klientem, kilka odrębnych usług zasadniczych, czy też jedną usługę. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej".

Stanowisko ETS podzielił Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 21 maja 2002 r. (sygn. akt III RN 66/01) stwierdził: "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT". Orzeczenie to zachowuje swoją aktualność również w obowiązującym stanie prawnym.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie występuje usługodawca (Zespół Szkół Zawodowych), który wykonuje usługi na rzecz innego podmiotu (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Tym samym wykonywane czynności w ramach zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe stanowią kompleksową usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwolnione od podatku są usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Zatem z cytowanego wyżej przepisu § 8 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia wynika, iż:

* zwolnienie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie usług, bez względu na symbol PKWiU usługi, świadczonych pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi,

* zwolnienie to nie obejmuje usług w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, a także usług sanitarnych i pokrewnych oraz usług komunikacji miejskiej.

W ustawie o podatku VAT nie zdefiniowano pojęć: organów władzy publicznej, urzędów obsługujących te organy oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Definicje ww. podmiotów zawarte zostały w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pojęcie podmiotów sfery budżetowej jest bardzo szerokie i obejmuje swym zasięgiem podmioty działające w różnych dziedzinach i formach. W myśl przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych zaliczane są do sektora finansów publicznych. W art. 19 i 20 ww. ustawy o finansach publicznych określone zostały kryteria, jakim odpowiadać powinna dana jednostka, aby była uznawana za jednostkę budżetową albo zakład budżetowy. Zgodnie z tą ustawą pod pojęciem jednostek budżetowych należy rozumieć takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Państwowe jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust. 1 cyt. ustawy).

Zakładami budżetowymi natomiast są zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych. Państwowe zakłady budżetowe tworzą, łączą i likwidują ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie. Natomiast gminne, powiatowe lub wojewódzkie zakłady budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące samorządu terytorialnego - art. 25 ust. 1.

Gospodarstwem pomocniczym jest, zgodnie z art. 26 ust. 1 cyt. ustawy, wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze tworzy i likwiduje kierownik jednostki budżetowej po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego ministra, kierownika urzędu centralnego lub wojewody - w przypadku gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego - w przypadku gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych - art. 27 ust. 1.

Zatem ze zwolnienia określonego w § 8 ust. 1 pkt 14 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów korzystają usługi świadczone pomiędzy zdefiniowanymi wyżej grupami podmiotów.

W związku z tym, iż przedmiotowa usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym korzysta ona ze zwolnienia o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia, to ustalone za jej świadczenie wynagrodzenie w postaci zwrotu kosztów wydatkowanych na materiały zakupione na egzamin, kosztów zakwaterowania egzaminatorów, za użytkowanie pomieszczeń w trakcie egzaminu, należy udokumentować fakturą VAT. Jak bowiem wynika z art. 106 ust. 1 ustawy i art. 2 pkt 22 ustawy, faktura stwierdza w szczególności m.in. dokonanie sprzedaży, czyli dokumentuje odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowa czynność nie może być udokumentowana poprzez wystawienie noty księgowej.

Wobec powyższego mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sytuacji występuje świadczenie kompleksowej usługi pomiędzy Wnioskodawcą - Zespołem Szkół Zawodowych (tj. samorządową jednostką budżetową) a Okręgową Komisją Egzaminacyjną (tj. państwową jednostką budżetową).

Będzie ona korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów oraz winna być udokumentowana fakturą VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, tj. stanu prawnego obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r.

Należy jednak zauważyć, iż wprowadzone od dnia 1 grudnia 2008 r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl