Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-844/08/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko P.A. Spółka z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 16 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), pismem z dnia 28 listopada 2008 r. oraz pismem z dnia 2 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży pojazdu samochodowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży pojazdu samochodowego będącego przedmiotem leasingu operacyjnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), pismem z dnia 28 listopada 2008 r. oraz pismem z dnia 2 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 15 kwietnia 2004 r., Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego z firmą leasingową, której przedmiotem był pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2004 r., Wnioskodawca miał prawo odliczyć pełny VAT (100%) od rat leasingowych. Przedmiotowa umowa była dwukrotnie zarejestrowana w urzędzie skarbowym: 10 maja 2004 r. oraz 25 maja 2005 r., wobec czego w świetle zmieniających się przepisów ustawy o podatku VAT, Wnioskodawca zachował prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Wydatki, o których mowa we wniosku były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a samochód, o którym mowa we wniosku był, jest i będzie używany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W kwietniu bieżącego roku pojazd, o którym mowa we wniosku, został wykupiony z leasingu za cenę określoną w harmonogramie umowy leasingowej. W firmie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Mając na uwadze, iż ww. pojazd w świetle przepisów obowiązujących po dniu 22 sierpnia 2005 r. nie spełniał warunków określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-6 ustawy o VAT, zgodnie z art. 86 ust. 3 przywoływanych wyżej przepisów o podatku VAT z faktury zakupowej Wnioskodawca odliczył jedynie 60% podatku VAT, nie więcej niż 6.000 zł. Wnioskodawca uważa bowiem, iż ceny zakupu poleasingowego samochodu nie można zaliczyć do "innych płatności wynikających z umowy leasingu".

Wnioskodawca bierze pod uwagę możliwość sprzedaży tego samochodu w przyszłości.

Natomiast z uzupełnienia wniosku z dnia 28 listopada 2008 r. wynika, że po zakończonej umowie leasingu pojazd, o którym mowa we wniosku został wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych, z uwagi na przewidywany okres użytkowania samochodu dłuższy niż rok w działalności firmy Wnioskodawcy (zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wartość początkowa samochodu została ustalona w wysokości 589,22 zł w oparciu o cenę wykupu (nabycia) pojazdu oraz art. 16g ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Ewentualną sprzedaż przedmiotowego samochodu firma planuje przed upływem 5 lat od wykupy pojazdu z leasingu.

Ponadto w piśmie z dnia 2 grudnia 2008 r. Wnioskodawca mając fakt ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wnosi o wydanie interpretacji zgodnej ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy ewentualnej sprzedaży w przyszłości pojazdu, o którym mowa we wniosku, Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług... (pytanie do zdarzenia przyszłego).

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdyby Wnioskodawca zdecydował się na sprzedaż pojazdu, o którym mowa we wniosku w przyszłości, dostawa ww. samochodu będzie zwolniona z podatku VAT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Wstępnie należy zauważyć, że pomimo tego, iż w części D.1 przedmiotowego wniosku Wnioskodawca zaznaczył poz. 33 (zaistniały stan faktyczny) jak też poz. 34 (zdarzenie przyszłe), to jednak z opisu okoliczności zdarzenia (poz. 50), sformułowanego pytania (poz. 51) a także stanowiska Wnioskodawcy (poz. 52) wynika, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe. Stąd też poniższa interpretacja została sporządzona w stanie prawnym obowiązującym w dniu jej wydania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług, określona w art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania niniejszej interpretacji, przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Z brzmienia ww. przepisów wynika, iż do okresu używania przez podatnika wlicza się okres eksploatacji samochodu w ramach leasingu operacyjnego.

Z przedstawionej przez Wnioskodawcę we wniosku sytuacji wynika, że samochód był używany w ramach leasingu operacyjnego 4 lata, a następnie po zakończeniu leasingu wykupiony w kwietniu bieżącego roku i wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 3 ww. ustawy, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

W myśl natomiast art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. W świetle wyżej cytowanej ustawy leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego - jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. W świetle powyższego uzasadnionym jest stwierdzenie, iż wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - niezwiązaną z samą umową leasingu.

Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością - dostawą towaru - nie związaną z samą umową leasingu, co do której przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku określonego w art. 86 ust. 3, jednak z uwzględnieniem warunku, o którym mowa w cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Do sprzedaży samochodów odnosi się także § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, jeżeli samochody i pojazdy te są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Powyższa regulacja prawna, pomimo przysługującego prawa do odliczenia podatku VAT, nakazuje zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodów uznawanych za używane. Ważne jedynie jest, aby było to prawo wynikające z zapisu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, czyli przysługujące samochodom osobowym oraz pojazdom samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i w wysokości 60% kwoty podatku określonej w fakturze dokumentującej nabycie danego pojazdu i nie więcej niż 6.000 zł.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że w dniu 15 kwietnia 2004 r., Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego z firmą leasingową, której przedmiotem był pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2004 r., Wnioskodawca miał prawo odliczyć pełny podatek VAT (100%) od rat leasingowych. Przedmiotowa umowa była dwukrotnie zarejestrowana w urzędzie skarbowym: 10 maja 2004 r. oraz 25 maja 2005 r., wobec czego w świetle zmieniających się przepisów ustawy o podatku VAT, Wnioskodawca zachował prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. Wydatki, o których mowa we wniosku były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarowi usług a samochód, o którym mowa we wniosku był, jest i będzie używany wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W kwietniu bieżącego roku pojazd, o którym mowa we wniosku, został wykupiony z leasingu za cenę określoną w harmonogramie umowy leasingowej. W firmie został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Zatem fakt, iż Wnioskodawca użytkował samochód na podstawie umowy leasingu przez okres powyżej pół roku, jest przesłanką wystarczającą do uznania go za pojazd używany w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. Nie jest istotne, że Wnioskodawca użytkował ten samochód jako leasingobiorca, bowiem okres eksploatacji samochodu w czasie trwania umowy leasingu operacyjnego należy wliczyć do okresu używania przedmiotowego samochodu przez Wnioskodawcę.

Reasumując, sprzedaż samochodu używanego przez Wnioskodawcę najpierw na podstawie umowy leasingu, a potem na podstawie prawa własności, spełniającego definicję towaru używanego w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, przy nabyciu którego skorzystano z odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (tj. 60% i nie więcej niż 6.000 zł), korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Kwestia obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku VAT (z faktury wykupowej samochodu) w odniesieniu do pozostałego okresu korekty jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy jednak podkreślić, że regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ustawy o VAT ulegają zmianie z dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) i w przypadku sprzedaży ww. samochodu po dniu 1 stycznia 2009 r. niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl