Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-834/08/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana O., przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2008 r. (data wpływu 12 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku 0% dla czynności polegającej na dostawie książek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 0% dla czynności polegającej na dostawie książek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Starostwo cyklicznie rozpisuje przetargi na wydanie książek o tematyce regionalnej. Wnioskodawca chciałby się starać o uczestnictwo w tych przetargach, w związku z tym rozpoczął działalność w tym kierunku. Wnioskodawca ma odpowiednie oprogramowanie, a druk książek zamierza zlecać drukarni dziełowej. W jednym z przetargów w nagłówku wzoru umowy jest informacja, że umowa dotyczy DOSTAWY kompletu książek, ale w dalszej części umowy firmę określa się mianem Wykonawcy, który opracuje i dostarczy książki (wykona redakcję, korektę, tłumaczenie tekstów, skład i opracowanie graficzne, druk). Wydawcami książki oraz prawa autorskie w równym stopniu posiada Starostwo i Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do nadania publikacji numeru ISBN. Książka jest zgodna z klasyfikacją PKWiU ex 22.11. Oczywiście wszystkie koszty związane z wykonaniem towaru Wnioskodawca pokrywa z 22% stawką VAT (łącznie z usługą druku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w ww. sytuacji Wnioskodawca może traktować zlecenie jako klasyczną dostawę towaru z zerową stawką VAT zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1861), w którym Minister Finansów umożliwił przedłużenie stawki 0% w takim samym zakresie, w jakim obowiązywała do końca 2007 r. w rozporządzeniu z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania ustawy o VAT (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)... W § 7 ust. 1 dodano bowiem pkt 9 i 10 oraz dodano ust. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot umowy należy interpretować jako dostawę towaru, tzn. książek w kraju, a usługi które Wnioskodawca musi wykonać tworzą towar końcowy tzn. gotową książkę. Wnioskodawca uważa za prawidłowe stosowanie stawki VAT 0% przy sprzedaży przedmiotu umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w przepisie art. 14 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym "Dostawa towarów" oznacza przeniesienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w rozumieniu art. 7 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 6 powołanej ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich część, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z przepisów art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT wynika, że towary i usługi, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W myśl pkt 4.1 Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - zakres rzeczowy PKWiU (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym:

* pod pojęciem wyrobów rozumie się surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

* pod pojęciem usług rozumie się wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji; wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż ww. pojęcie usług nie jest tożsame z definicją usługi zawartej w art. 8 ustawy o VAT, a pojęcie dostawy i towaru we wskazanym wyżej rozporządzeniu nie występuje. W związku z tym konieczne jest ustalenie czy świadczenie Wnioskodawcy jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług czy też dostawą towarów, co ma zasadnicze znaczenie m.in. dla określenia prawidłowej stawki podatku VAT. Przy dostawie niektórych towarów ustawodawca przewidział bowiem preferencyjną 0% stawkę podatku VAT.

W myśl art. 41 ust. 2 oraz poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), nuty, mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek o symbolu ex 22.11.

Ponadto w myśl § 7 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

a.

książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

b.

czasopism specjalistycznych.

Ww. preferencyjne stawki podatku mogą mieć zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów, o których mowa powyżej. Dostawa towaru ma miejsce wówczas, gdy podatnik jest wydawcą lub współwydawcą książki, jak również posiada prawo do posługiwania się symbolem ISBN. Konsekwentnie podmiot taki ma prawo do dysponowania towarem jak właściciel co wyczerpuje definicję dostawy towaru. W przypadku zaś gdy podatnik nie będąc wydawcą książki wykonuje poszczególne czynności (usługi) na rzecz podmiotów wydawniczych - świadczy usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Świadczenie na terytorium kraju usług poligraficznych (PKWiU 22.22) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje wystąpić w przetargu na wydanie książek o tematyce regionalnej. Ma odpowiednie oprogramowanie, a druk książek zamierza zlecić drukarni dziełowej. Według wzoru umowy zawartej ze Starostwem tj. zamawiającym, Wnioskodawca opracuje i dostarczy książki (wykona redakcję, korektę, tłumaczenie tekstów, skład i opracowanie graficzne, druk). Wydawcami książki oraz prawa autorskie w równym stopniu posiadać będzie Starostwo i Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązany jest również do nadania publikacji numeru ISBN. Książka jest zgodna z klasyfikacją PKWiU ex 22.11. Wszystkie koszty związane z wykonaniem towaru Wnioskodawca pokrywa ze stawka 22% VAT, łącznie z usługą druku.Oznacza to, że jeżeli w wyniku wykonanych przez Wnioskodawcę czynności wytworzony zostanie z materiału własnego nowy produkt w postaci książki, a następnie Wnioskodawca przeniesie prawo do rozporządzania tym produktem na zamawiającego jak właściciel, to należy uznać te czynności za dostawę towarów. Proces wydania przez Wnioskodawcę książki w oparciu o własne materiały oraz usługę podwykonawcy jest procesem wytworzenia nowego dobra materialnego (rzeczy), o funkcji całkiem odmiennej od funkcji materiałów wykorzystanych w tym procesie, które staje się przedmiotem obrotu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzenia nim jak właściciel. Bez znaczenia są przy tym prawa autorskie przynależne wydawcy do drukowanego utworu, gdyż nie one są w tym przypadku przedmiotem obrotu, lecz rzeczowa postać tegoż utworu jakim jest książka. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż dla uznania, że Wnioskodawca dokonuje dostawy książki (towaru) bez znaczenia pozostaje fakt, że proces wydrukowania książki (usługa poligraficzna) zostanie zlecona drukarni (tj. podwykonawcy). Wytworzone w takim procesie produkcyjnym książki są rzeczami ruchomymi w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, co do których Wnioskodawca - aby Starostwo mogło nimi rozporządzać jak właściciel - musi przenieść prawo ich posiadania na nabywcę. Kiedy mowa o "przeniesieniu prawa do rozporządzania" nie należy tego zwrotu utożsamiać jedynie z przeniesieniem prawa własności w sensie prawnym, gdyż w pojęciu tym mieszczą się wszelkie formy przeniesienia prawa, które nabywcy umożliwiają rozporządzanie dobrami materialnymi (rzeczami) jak właścicielowi.

Przeniesienie własności tych towarów na Starostwo wymaga ich wydania, jako rzeczy określonych co do gatunku - art. 155 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), czyli przeniesienia również ich posiadania na Zamawiającego, co pozwala temu ostatniemu na rozporządzanie tymi rzeczami jak właściciel, co czyni tę czynność dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawca (będący wydawcą oraz współwłaścicielem praw autorskich, zobowiązanym do "nadania" publikacji symbolu ISBN) ma prawo do stosowania preferencyjnej stawki 0% w odniesieniu do dostawy wykonanych przez siebie na zlecenie Starostwa książek (PKWiU ex 22.11) oznaczonych numerem ISBN.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan prawny oraz opis zdarzenia przyszłego stanowisko Wnioskodawcy, iż przedmiot umowy traktuje jako dostawę towaru tj. książek w kraju (PKWiU 22.11) opodatkowaną stawką VAT w wysokości 0%, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl