Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-832/08/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko D. przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu 17 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy przyznawane premie pieniężne powinny być udokumentowane fakturą VAT czy notą księgową, czy Wnioskodawca winien dokonać korekty podatku VAT w związku otrzymaniem premii, czy kontrahentowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. premią pieniężną, oraz czy podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej premii pieniężnej pomniejszona czy powiększona o VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy otrzymanie premii pieniężnej rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w jaki sposób powinno być udokumentowane jej otrzymanie, czy kontrahentowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ww. premią pieniężną oraz czy podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymanej premii pieniężnej pomniejszona czy powiększona o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 listopada 2008 r. (data wpływu 17 listopada 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 października 2008 r. znak: IBPP2/443-832/08/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jest hurtownią i zajmuje się sprzedażą towarów dla zaopatrzenia piekarń i cukierni. Spółka współpracuje z producentem drożdży piekarskich - firmą S.A. z którą ma podpisaną umowę handlową. Z umowy wynika prawo do premii kwartalnej za osiągnięcie określonej ilości zakupów produktów od producenta w ramach umowy. Podstawą ustalenia prawa do premii kwartalnej jest ilość zakupionych przez partnera produktów w okresie danego kwartału kalendarzowego. Za ilości zakupione uważa się produkty, które zostały wydane w danym kwartale kalendarzowym i które są jednocześnie objęte fakturami wystawionymi przez producenta w okresie danego kwartału kalendarzowego. Wysokość premii kwartalnej ustalana jest jako procent wartości zakupów z danego kwartału. Producent zobowiązany jest w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego powiadomić pisemnie partnera o ilości i wartości zakupów produktów zrealizowanych w danym kwartale kalendarzowym oraz o wysokości przysługującej premii. Zapłata premii kwartalnej zostanie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy partnera, chyba, że możliwa będzie zapłata poprzez potrącenie z wymagalną wierzytelnością wobec Partnera.

Wypłacana premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, a odnosi się do wszystkich dostaw w okresie kwartału kalendarzowego.

Pismem z dnia 31 maja 2007 r. firma L. zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego we wspomnianym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest producentem drożdży piekarskich. Sprzedaży swoich produktów dokonuje za pośrednictwem partnerów handlowych. Z partnerami handlowymi łączą Spółkę umowy, w której zagwarantowano prawo do kwartalnej premii pieniężnej, przy czym podstawą do udzielenia premii kwartalnej jest ilość zakupionych produktów firmy L. w okresie danego kwartału. Udzielona premia nie ma wpływu na cenę produktu. W opinii firmy L. otrzymana przez partnera handlowego premia pieniężna winna być traktowana jako wynagrodzenie za świadczenie usług i opodatkowana podatkiem od towarów i usług oraz udokumentowana fakturą VAT. W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego wydał w dniu 28 sierpnia 2007 r. postanowienie w którym uznał przedstawione we wniosku stanowisko firmy L. za prawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowieniem z dnia 4 lutego 2008 r. zmienił z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego uznając zaprezentowane przez firmę L. stanowisko za nieprawidłowe. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył co następuje: "zgodnie z art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Świadczenie usług zdefiniowane w powyższym przepisie, ma charakter komplementarny względem dostawy tym samym jeżeli pojęcia te mają za zadanie wzajemnie się uzupełniać, unormowanie to wyklucza występowanie sytuacji faktycznej, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towarów i świadczenie usług. Tym samym wypłacanie tego rodzaju premii jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast u nabywcy towarów którym ta premia jest przekazywana, zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym".

W związku z powyższym rozliczenia przez Wnioskodawcę premii pieniężnych (firma L. - producent, Wnioskodawca - nabywca drożdży) w 2007 r. następowały w oparciu o faktury VAT, natomiast już począwszy od I kwartału 2008 r. w oparciu o noty uznaniowe wystawiane nam przez firmę L.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 12 listopada 2008 r. stwierdził także, iż udzielenie premii pieniężnej nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek dodatkowych warunków ani też ze spełnieniem dodatkowych świadczeń. Poza transakcją kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym nie dochodzi do rzeczywistego i odrębnego od tej transakcji świadczenia nabywcy na rzecz sprzedającego towary. Premie wynikają z wysokości zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę i nie są warunkowane żadnym innym zachowaniem. Wnioskodawca dokonuje zakupów dobrowolnie, nie jest zobowiązany do wykonania transakcji o określonej premiowanej wielkości. Niezrealizowanie przez Wnioskodawcę określonego pułapu obrotów nie jest obwarowane żadną sankcją czy jakąkolwiek odpowiedzialnością.

Wysokość premii kwartalnej ustalona jest jako% od wartości zakupów z danego kwartału: powyżej 250 ton - 11%, od 130-250 ton - 10%, od 30-130 ton - 8%, do 30 ton - 0%.

Wnioskodawca wskazał ponadto, iż stwierdzenie, że premia pieniężna, która przyznawana jest w określonym czasie i której nie można przypisać konkretnej dostawie stanowi odpłatne świadczenie usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT było zgodne z obowiązującą interpretacją Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. znak: PP3-812-222/2004/AP/4026.

Wnioskodawca powołał się również na pismo Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2007 r. znak: PTB/0602/34/599/LBe/07/MBT-16001, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską, w którym Minister Finansów przywołuje swoje stanowisko zawarte w ww. piśmie z dnia 30 grudnia 2004 r.

Wnioskodawca wskazał, iż Wnioskodawca otrzymuje od firmy L. faktury VAT dokumentujące zakup towaru oraz noty uznaniowe dokumentujące premie pieniężną po zakończeniu kwartału.

Wnioskodawca zauważył również, iż pyt. nr 2 w całości dotyczy sytuacji, w której otrzyma on indywidualną interpretację przepisów prawa odmienną od tej którą posiada firma L.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy przyznawane premie pieniężne powinny być udokumentowane fakturą VAT czy notą księgową.

2.

Czy w sytuacji sprzecznej praktyki organów podatkowych co do interpretowania spornych przepisów:

a)

Wnioskodawca będzie zmuszony dokonać korekt podatku VAT.

b)

Czy VAT naliczony będzie do odliczenia u kontrahenta Wnioskodawcy posiadającego odmienną interpretację.

c)

Co będzie postawą opodatkowania - kwota otrzymanej premii pieniężnej pomniejszona o VAT (metoda "w stu") czy kwota otrzymanej premii pieniężnej powiększona o VAT (metoda "na sto").

Zdaniem Wnioskodawcy, firmy na rynku konkurencyjnym podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży w efekcie których są wypłacone tzw. premie pieniężne jest to pewnego rodzaju nagroda za efekty współpracy i nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. Wnioskodawca premie pieniężne otrzymywał za zakup określonej ilości drożdży piekarskich w okresie kwartału kalendarzowego, a więc nie dotyczą one konkretnej dostawy, ale odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca stwierdza, że takie zachowanie nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Inaczej można by przyjąć, że każdy zakup u sprzedawcy stanowi jednocześnie usługę nabywcy świadczoną dla tegoż sprzedawcy, co w konsekwencji prowadziłoby do opodatkowania każdego nabycia przez kupującego w stosunku do sprzedającego. Nie można uznać, że usługą jest sama wielkość dokonanych zakupów w okresie czasowym wynagradzana premią, ponieważ wielkość ta jest jedynie efektem realizowanych w tym czasie zakupów, których dokonywanie musiałoby być każdorazowo uznane za świadczenie usług nieopodatkowanych w momencie ich wykonania, lecz dopiero w chwili osiągnięcia tego efektu (pułapu wartości lub ilości). Zdaniem Wnioskodawcy takie zachowanie, które polega na dokonywaniu zakupów u kontrahenta mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w postaci dostawy towarów. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, że nota księgowa jest dokumentem prawidłowym dla udokumentowania otrzymania ww. premii.

Zważywszy na okoliczność, że kwalifikacja premii pieniężnych na gruncie przepisów o VAT jest zróżnicowana w różnych częściach kraju, a praktyka taka ukształtowała się na gruncie różnych interpretacji indywidualnych Wnioskodawca zauważa, iż zastosowanie się do interpretacji i przyjęcie od firmy L. noty uznaniowej, dokumentującej przyznaną premię, nie powinno rodzić u Wnioskodawcy skutków w postaci korekty rozliczeń VAT. W sytuacji niekorzystnego rozstrzygnięcia dla Wnioskodawcy w wystawianych przez niego fakturach VAT premia uwidoczniona winna być ujęta jako wartość brutto (metoda tzw. "w stu") będzie to faktura wystawiona w trybie art. 108 ustawy o VAT, do której zastosowanie u nabywcy znajdzie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, czyli nabywca otrzymujący fakturę na premię pieniężną nie jest uprawniony do odliczenia z niej podatku. Sytuacja ta narusza podstawową zasadę podatku VAT - zasadę neutralności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT).

Natomiast przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Wnioskodawca ma podpisaną z producentem umowę handlową, z której wynika prawo do premii kwartalnej za osiągnięcie określonej ilości zakupów produktów od producenta w ramach umowy. Podstawą ustalenia prawa do premii kwartalnej jest ilość zakupionych przez partnera produktów w okresie danego kwartału kalendarzowego. Producent zobowiązany jest w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego powiadomić pisemnie partnera o ilości i wartości zakupów produktów zrealizowanych w danym kwartale kalendarzowym oraz o wysokości przysługującej premii. Wnioskodawca stwierdził także, iż udzielenie premii pieniężnej nie wiąże się ze spełnieniem jakichkolwiek dodatkowych warunków ani też ze spełnieniem dodatkowych świadczeń. Poza transakcją kupna-sprzedaży pomiędzy sprzedającym i kupującym nie dochodzi do rzeczywistego i odrębnego od tej transakcji świadczenia nabywcy na rzecz sprzedającego towary. Premie wynikają z wysokości zakupów dokonywanych przez Wnioskodawcę i nie są warunkowane żadnym innym zachowaniem. Wysokość premii kwartalnej ustalona jest jako% od wartości zakupów z danego kwartału: powyżej 250 ton - 11%, od 130-250 ton - 10%, od 30-130 ton - 8%, do 30 ton - 0%.

Wypłacana premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą, a odnosi się do wszystkich dostaw w okresie kwartału kalendarzowego.

Wypłata przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną sprzedawca nagradza kupującego za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, tj. za to że kupujący nabywa towary wybranego kontrahenta, a nie jego konkurentów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę podatnik otrzymuje bonus w postaci premii pieniężnej.

Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zatem w przedmiotowej sytuacji, świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta (producenta) wskazanych wyżej usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - tj. Wnioskodawcę - faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj. kontrahenta Wnioskodawcy, wypłacającego premię pieniężną.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, czynność ta powinna być udokumentowana wystawieniem przez świadczącego usługę tj. Wnioskodawcy faktury VAT na rzecz nabywcy usług wypłacającego premię pieniężną.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania wynikają z przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

Odnosząc się do kwestii dokonania przez Wnioskodawcę korekt podatku VAT w związku z przyjęciem w 2008 r. od firmy L. - kontrahenta Wnioskodawcy not uznaniowych, dokumentujących przyznane premie należy zauważyć, iż przepisy ww. rozporządzenia stanowią o dwóch przypadkach wystawiania faktur korygujących. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, wówczas podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą (§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia). Drugi z tych przypadków został uregulowany przepisem § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym fakturę korygującą wystawia się również w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Tak więc ww. przepisy rozporządzenia nie przewidują możliwości wystawienia przez Wnioskodawcę w zaistniałym stanie faktycznym faktury korygującej.

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu przedmiotowych usług, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT, powstanie z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę: w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym, z którego wynika, iż otrzymywana przez Wnioskodawcę kwota stanowi całość świadczenia należnego od kontrahenta z tytułu wykonywanych przez Wnioskodawcę usług, kwota premii pieniężnej powinna być traktowana jako kwota należna (cena) w rozumieniu cyt. art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji, otrzymana przez Wnioskodawcę premia pieniężna stanowi wynagrodzenie brutto, tj. zawierające już należny podatek VAT. Oznacza to, że podatek należny z tytułu świadczenia tej usługi powinien być ustalony na zasadzie podatku liczonego "w stu". Jednocześnie, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT w przypadku świadczenia przedmiotowych usług wynosi 22%.

Podkreślić również należy, iż zasady rozliczania premii, o których mowa wyżej na dzień 1 stycznia 2008 r. nie uległy zmianie.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382). Objęła ona nowelizacją m.in. art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, który otrzymał brzmienie: "Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku".

Z uwagi na to, iż przedmiotowe premie uznawane są za odpłatnie świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, znowelizowany przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 w tym wypadku nie będzie miał zastosowania.

Odnosząc się do kwestii, iż dostawa towaru nie może stanowić jednocześnie świadczenia usługi, gdyż będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania tej samej czynności należy zauważyć, iż w ocenie tut. organu w żadnym wypadku nie można utożsamiać przedmiotowych czynności. Należy bowiem zauważyć, iż w stanie faktycznym występują dwie transakcje: dostawa towarów oraz świadczenie usług.

Na rzecz takiego wniosku przemawia w szczególności okoliczność, iż wypłata przedmiotowej premii nie jest związana z konkretną dostawą towarów. Poza tym czynności te są odrębnie wynagradzane (z tytułu dostaw towarów wynagrodzenie płacone jest przez nabywcę, natomiast w przypadku premii wynagrodzenie płacone jest przez dostawcę towarów).

Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawcę premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w określonym czasie, stanowią wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, które winno zostać udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto zauważa się, iż powołane przez Wnioskodawcę we wniosku wyroki WSA i NSA nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa, ponieważ zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyroki sądów są wydane w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Wnioskodawca we wniosku powołał się także na postanowienie w sprawie interpretacji przepisów podatkowych Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu, które zostało wydane dla firmy L. - kontrahenta Wnioskodawcy oraz decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, zmieniają z urzędu ww. postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Tut. organ zauważa, iż przedmiotowa interpretacja jest interpretacją w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niej się zawęża.

Interpretacja - pomimo nadania jej przez ustawodawcę formy postanowienia - nie kształtuje jakichkolwiek uprawnień lub obowiązków wnioskodawcy. Dlatego też w istocie rzeczy interpretacja ma charakter czynności materialno-technicznej. Postanowienie zawierające interpretację nie jest ani rozstrzygnięciem władczym, ani też aktem stosowania prawa. Organ podatkowy nie ustanawia nim żadnej normy indywidualnej, ale jedynie przedstawia swoje rozumienie treści przepisów prawa podatkowego i sposób ich zastosowania w określonej indywidualnej sprawie.

W tym miejscu należy podkreślić, że tut. organ dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe ma w tym zakresie swobodę orzekania i nie jest związany stanowiskiem zajmowanym przez inne organy czy instytucje, w tym Naczelników Urzędów Skarbowych. Właśnie w celu zapewnienia jednolitości interpretowania przepisów prawa podatkowego ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) wprowadzono nowe przepisy regulujące sposób wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego i wprowadzono w nim zmianę, w myśl której ograniczono liczbę organów wydających interpretacje do jednego - Ministra Finansów (w jego imieniu 4 Dyrektorów Izb Skarbowych).

Dodatkowo tut. organ pragnie zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy VAT naliczony będzie do odliczenia u kontrahenta Wnioskodawcy posiadającego odmienną interpretację. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż ww. organ wydaje interpretacje prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Stąd też interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana dla Wnioskodawcy nie może rozstrzygać kwestii odnoszących się do obowiązków czy też uprawnień w zakresie podatków jej kontrahentów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl