Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-79/10/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2010 r. (data wpływu do tut. organu 27 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. organu 4 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 26 lutego 2010 r. (data wpływu do tut. organu 4 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących zakupy sfinansowane ze środków dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 12 listopada 2009 r. otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowaną ze środków Funduszu Pracy w wysokości: 17 800 zł. Podstawę przyznania dotacji stanowi ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dniu 2 grudnia 2009 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej - usługi webmasterskie - na zasadach ogólnych - prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Otrzymaną dotację Wnioskodawca przeznaczyła następujące zakupy:

- -Faktura z dnia -

1.

-Mysz + podkładka do komputera -30 listopada 2009 r. -204,99

2.

-Oprogramowanie Total Commander + WinRAR (wartości niematerialne i prawne) -11 grudnia 2009 r. -286,70

3.

-Klawiatura + podkładka pod laptopa -24 grudnia 2009 r. -388,00

4.

-Książki -8 grudnia 2009 r. -471,08

- -Faktura z dnia -

6.

- zasilacz awaryjny

- torba na laptopa

- obudowa na dysk

- drukarka

- Pendrive

- Laptop -

- 27 listopada 2009 r.

-

359,00

99,00

149,00

529,00

84,00

3.999,00

-

- Oprogramowania: - -

- Adobe Creative

- Adobe Flex

- Nero 9

- Norton Ghost

- Panda Antivirus

- Microsoft Office -

wartości niematerialne i prawne -8.560,00

- 8.400,00

- 279,00

- 129,00 -1.149,00

Wszystkie faktury (niezależnie czy wystawione przed czy po 2 grudnia 2009 r.) zostały wystawione na osobę Wnioskodawcy (nie na firmę).

Dodatkowo w piśmie z dnia 26 lutego 2010 r. Wnioskodawca oświadczył, że wszystkie zakupione, ze środków dotacji, środki trwałe i wartości niematerialne wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od wydatków dokonanych ze środków dotacji można odliczyć podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wszystkich poniesionych wydatków (również od zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) istnieje możliwość odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od towarów i usług (VAT). Zapewnia ono bowiem neutralność tego podatku dla podatników VAT, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Ma ono zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu (obciążenia finansowego). Stąd też możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:

* prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym,

* prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych."

Zatem odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z powyższego wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części (w takim zakresie), w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Podatnik w momencie nabycia towarów lub usług powinien dokonać ich kwalifikacji do określonych rodzajów sprzedaży, z którymi zakupy te są związane. Najistotniejszym bowiem warunkiem, umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Należy ponadto zauważyć, iż w art. 88 ustawy o VAT zostały wskazane sytuacje, w których podatnikowi podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że w dniu 12 listopada 2009 r. otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowaną ze środków Funduszu Pracy w wysokości: 17 800,00 zł. Podstawę przyznania dotacji stanowi ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dniu 2 grudnia 2009 r. Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej - usługi webmasterskie - na zasadach ogólnych - prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT.

Dodatkowo w piśmie z dnia 26 lutego 2010 r. Wnioskodawca oświadczył, że wszystkie zakupione, ze środków dotacji, środki trwałe i wartości niematerialne wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, od wszystkich poniesionych wydatków (również od zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) istnieje możliwość odliczenia VAT.

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż o ile faktycznie wymienione zakupy związane są z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz nie zaistnieją negatywne przesłanki określone w art. 88 ustawy o VAT, a Wnioskodawca, na dzień realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego przy ww. nabyciach będzie zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, wówczas przysługuje mu prawo do dokonania tego odliczenia z uwzględnieniem jednak przepisów art. 86 ust. 10-11 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego nie ma znaczenia źródło finansowania wydatków na nabycie towarów i usług. Także pokrycie tych wydatków (w tym podatku naliczonego) nie z własnych środków podatnika nie pozbawia go prawa do odliczenia podatku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl