Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-786/08/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Firmy przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usługi wynajmu spychaczy wraz z obsługą operatorską - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usługi wynajmu spychaczy wraz z obsługą operatorską.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu spychaczy wraz z obsługą operatorską. Zakres usługi polega na składowaniu i hałdowaniu żużla wielkopiecowego tymi spychaczami na terenie huty. Wątpliwości dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy wykonywaniu tego typu usług. Wnioskodawca nadmienił że jego firma nie jest firmą budowlaną lecz świadczącą m.in. usługi składowania i hałdowania żużlu wielkopiecowego sprzętem budowlanym z obsługą operatorską, sklasyfikowaną pod PKD 4050Z - jako wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.Do przedmiotowego wniosku została załączona kopia wydanej przez Urząd Statystyczny w Łodzi informacji z dnia 22 lipca 2008 r. znak: OK-5672/KU-2579/2008 ws. klasyfikacji świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Z ww. informacji wynika, iż nw. usługi tj.- wynajem spychaczy i koparko-ładowarek z operatorem mieści się w grupowaniu: PKWiU 45.50.10-00.00 "Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską",- hałdowanie żużla wielkopiecowego wykonywane na zlecenie mieści się w grupowaniu: PKWiU 45.11.2 "Roboty ziemne".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wątpliwości dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług przy wykonywaniu usług wynajmu spychaczy z obsługą operatorską.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego firma świadczy usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które sklasyfikowane są do grupy robót budowlanych.Przy świadczeniu usług wynajmu sprzętu budowlanego z obsługą operatorską do usług typowo budowlanych i budowlano montażowych obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT.Wnioskodawca stwierdził, iż chociaż są to usługi najmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską sklasyfikowane pod PKD 4550Z, to uważa że nie są to typowe usługi budowlane, bo składowanie i hałdowanie żużlu wielkopiecowego to nie budowlanka.Przedstawiony rodzaj świadczonych przez Wnioskodawcę usług i ich specyfika powinny podlegać zasadom ogólnym wyrażonym w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Przy czym jeśli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119. Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT). Od zasady powyższej przewidziane są liczne wyjątki. Ustawodawca określił szczególne przypadki dotyczące powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do regulacji zawartej w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano - montażowych.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi wynajmu spychacza wraz z obsługą operatorską. Zakres usługi polega na składowaniu i hałdowaniu żużla wielkopiecowego spychaczami na terenie huty. Z pisma z dnia 22 sierpnia 2008 r. wynika, iż Wnioskodawca uzyskał w Urzędzie Statystycznym w Łodzi informację odnośnie zaklasyfikowania przedmiotowych usług. Ww. usługi zostały zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 45.50.10-00.00 - "Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską" oraz PKWiU 45.11.2 - "Roboty ziemne". Ponadto Wnioskodawca wskazał iż jego firma nie jest firmą budowlaną lecz firmą świadczącą usługi składowania i hałdowania żużla wielkopiecowego sprzętem budowlanym z obsługa operatorską.Wnioskodawca uważa, iż, świadczone usługi nie są typowymi usługami budowlanymi. Należy zauważyć, iż tut. organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania statystycznego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towarów bądź świadczący usługę. Zgodnie z przepisem § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wg PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania standardów klasyfikacyjnych. Jak wynika ze stanu faktycznego sprawy, Wnioskodawca już taką opinię uzyskał. Wskazane we wniosku usługi mieszczą się w dziale PKWiU 45. "Roboty budowlane", zatem obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia tych usług powstaje zgodnie z przepisem ww. art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT - z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi najmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską sklasyfikowane w PKWiU 45.50.10-00.00 powinny podlegać zasadom ogólnym wyrażonym w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo nadmienia się, iż w sytuacji gdy podatnik nie zgadza się z otrzymaną informacją Urzędu Statystycznego w Łodzi może wystąpić w tej sprawie do Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie bowiem z pkt 6 cyt. wyżej Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych sprawy kierowane do Prezesa GUS przez zainteresowane podmioty wymagające dodatkowych wyjaśnień, w tym wnioski o zmianę lub uzupełnienie informacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Łodzi, są prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny, odpowiednio przez Sekretariat Prezesa i Departament Koordynacji i Organizacji Badań.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl