IBPP2/443-765/08/UH

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-765/08/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2008 r. (data wpływu 6 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy wypłata premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, kto powinien zapłacić VAT należny od tej usługi dostawca czy odbiorca, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej premię pieniężną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia czy wypłata premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczoną usługę, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, kto powinien zapłacić VAT należny od tej usługi dostawca czy odbiorca, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej premię pieniężną.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 listopada 2008 r. (data wpływu 6 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 24 października 2008 r. znak: IBPP2/443-765/08/UH.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca dokonuje wypłat premii pieniężnych na rzecz swoich odbiorców jak również jest odbiorcą dla swoich dostawców tychże premii. Zgodnie z treścią przedmiotowych umów zawartych z kontrahentami otrzymują oni premię pieniężną w zamian za zobowiązanie się do nabycia w określonym czasie produktów i towarów za określoną wartość oraz do zapłaty za dokonane zakupy w określonym terminie. Premia ma charakter motywujący do dalszej współpracy na coraz większą skalę i terminowego regulowania płatności. Przedmiotowa premia wypłacana jest kontrahentom jednorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i wyliczeniu wysokości premii z tytułu zrealizowanych w tym okresie transakcji. Wypłacenie wynagrodzenia nie jest związane z jakąś konkretną dostawą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wypłata premii pieniężnej w sytuacji powyżej opisanej jest usługą.

2.

Czy w związku z tym powinna być opodatkowana podatkiem VAT.

3.

Kto powinien zapłacić VAT należny od tej usługi dostawca czy odbiorca.

4.

Czy w sytuacji odwrotnej kiedy Wnioskodawca jest odbiorcą faktury za premię pieniężną przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata premii pieniężnej stanowi wynagrodzenie za usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Przez świadczenie usług, o którym mowa w tym przepisie należy rozumieć spełnienie warunków określonych w umowie. Wysokość premii jest ruchoma uzależniona od wartości obrotu jak również od terminowych płatności. Nie jest związana z konkretną dostawą, lecz jest kalkulowana w oparciu o obroty osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym. Wnioskodawca wystawia faktury VAT i opodatkowuje premię na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca uważa, iż w sytuacji odwrotnej kiedy dostanie fakturę VAT po spełnieniu określonych warunków zawartej z kontrahentem umowy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wypłacone premie odnoszą się do wszystkich dostaw, jedynie część asortymentu jest wyłączona z systemu bonusowania (jeśli nie są zakupione określone ilości danego towaru).

Otrzymane premie odnoszą się do wszystkich dostaw, w jednym wypadku dodatkowo wyłączona jest część asortymentu (zakupy na cele montażu).

W umowach ustalone są progi, których wykonanie gwarantuje otrzymanie premii w określonej wysokości, np. obroty min. 1000 000,00 to premia 1%, min. 2000 000,00 to premia 2%.

Powyższe odnosi się zarówno do premii wypłacanych jak i otrzymywanych. Aby wypłacić premię musi być zrealizowany obrót w określonej wysokości oraz płatności muszą spłynąć do 7 dni od terminu płatności, wypłacone w jednym wypadku j.w., w drugim musi być zrealizowany obrót, w trzecim muszą być terminowo regulowane płatności w danym okresie rozliczeniowym (ale premia liczona jest od obrotu zafakturowanego w danym okresie).

Stanowią%, ale uzależniony od wysokości zrealizowanego obrotu. Jeśli premie są wypłacane to jest% od zrealizowanego obrotu wg cen sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jako rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jestz określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż stosownie do treści zawartych z kontrahentami umów Wnioskodawca wypłaca im premie pieniężne w zamian za zobowiązanie się do nabycia w określonym czasie produktów i towarów za określoną wartość oraz do zapłaty za dokonane zakupy w określonym terminie. Premie pieniężne wypłacane są jednorazowo po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego i wyliczeniu wysokości premii z tytułu zrealizowanych transakcji. Premie pieniężne nie są związane

z konkretną dostawą. Odnoszą się do wszystkich dostaw. Część asortymentu wyłączona jest z systemu bonusowania, jeżeli nie zostaną zakupione określone ilości danego towaru.

Także Wnioskodawca otrzymuje premie pieniężne od swoich dostawców. Otrzymane premie pieniężne odnoszą się do wszystkich dostaw. Część asortymentu przeznaczona na cele montażu wyłączona jest z systemu premiowania.

W umowach zawartych między kontrahentami zostały ustalone progi, których wykonanie gwarantuje otrzymanie premii (obroty min. 1000 000,00 to premia 1%; obroty min. 2000 000,00 to premia 2%). Takie zasady obowiązują zarówno w przypadku wypłacania, jak i otrzymywania, premii pieniężnych.

Wypłata premii pieniężnej uzależniona jest od:

1.

zrealizowanego obrotu w określonej wysokości oraz płatności w określonym terminie,

2.

zrealizowanego obrotu,

3.

terminowego regulowania płatności za określony okres rozliczeniowy i w tym przypadku premia liczona jest od obrotu zafakturowanego w danym okresie.

Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest sprzedawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której nabywca decyduje się na określoną kwotę zakupów od niego, na zakup określonej marki czy grupy produktów, wprowadzenie nowego produktu na rynek, wprowadzenie oferty do katalogu oraz terminowe regulowanie należności wobec sprzedającego.

Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną sprzedawca nagradza nabywcę za: osiągnięcie określonej kwoty zakupów od niego oraz terminowe regulowanie należności wobec sprzedającego.

Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie za ww. zachowanie nabywcy, które stanowi w tym przypadku świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz sprzedawcy. Jako zapłatę za wykonaną usługę nabywca otrzymuje premię pieniężną.

Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W świetle powyższego ww. zachowanie Wnioskodawcy (jako nabywcy), za które kontrahent przyznaje mu premię pieniężną jak też ww. zachowanie klientów Wnioskodawcy, za które Wnioskodawca wypłaca im premie pieniężne należy uznać za świadczenie usług, zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie usług, za które Wnioskodawca otrzymuje jak też wypłaca premie pieniężne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę faktury VAT na rzecz nabywcy usługi.

W kwestii prawa do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących świadczenie usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, obowiązuje zasada, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Jeżeli zatem w przedmiotowej sprawie premie pieniężne są udzielane w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej. Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W związku z powyższym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w otrzymanych fakturach dokumentujących świadczenie ww. usług za które przyznane zostało wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, w myśl zasady określonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl