IBPP2/443-754/08/EJ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 października 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-754/08/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B., przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż w przytoczonym we wniosku stanie faktycznym należna premia jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją udokumentować fakturą VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż w przytoczonym we wniosku stanie faktycznym należna premia jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją udokumentować fakturą VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 23 października 2008 r. znak: IBPP2/443-754/08/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hurtowej sprzedaży niewyspecjalizowanej, głównie artykułami elektroinstalacyjnymi. Odbiorcami towarów są głównie hurtownie handlujące sprzętem elektrycznym, położone na terenie polski. Z niektórymi hurtowniami Wnioskodawca zawarł umowy handlowe regulujące wzajemne stosunki, które poza warunkami dostaw, cenami, warunkami płatności itp. zawierają punkt przewidujący wypłatę premii pieniężnej w przypadku osiągnięcia zapisanych w umowie poziomów zakupów w danym okresie czasu. Wysokość premii ustalana jest procentowo w stosunku do wartości osiągniętych obrotów netto dla okresów kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Wysokość premii waha się w zakresie 4-8%. Umowy przewidują wystawienie przez odbiorcę (klienta) dokumentu księgowego (faktury VAT) za zrealizowanie określonych obrotów netto w okresie od.....do...., zgodnie z umową, który to dokument jest podstawą wypłaty tejże premii.

Dodatkowo w piśmie z dnia 27 października 2008 r. Wnioskodawca wskazał, że wypłacana kontrahentom premia pieniężna wypłacana jest jako procent określony na podstawie obrotów netto. Jest to jedyny warunek wypłaty premii pieniężnej (określone obroty netto w danym okresie czasu). Nie ma żadnych dodatkowych warunków (oprócz obrotu), których spełnienie warunkowałoby wypłatę premii. Wysokość premii zależy od osiągniętych w zdefiniowanym okresie czasu (kwartał, półrocze, rok) obrotów netto, np.:

* klient zrealizował obrót w wysokości od 10 do 10.000 zł, wtedy otrzymuje 1% premii od zrealizowanych obrotów,

* dla obrotu 10.001 do 20.000 zł - otrzymuje 3% premii,

* dla obrotu 20.001 do 30.000 zł - otrzymuje 5% premii,

* przy obrocie powyżej 30.000 zł - klienta otrzymuje 8% premii.

Inny natomiast klient może otrzymać maksymalnie 4% premii pieniężnej od zrealizowanych obrotów netto w danym okresie czasu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należna premia pieniężna jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i należy ją udokumentować fakturą VAT, czy też nie ma do niej zastosowania ww. ustawa i należy wystawić notę księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Tak więc, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Podatnicy podejmują różne działania w celu intensyfikacji sprzedaży towarów (zwiększenia obrotów z danym klientem), w efekcie których wypłacane są premie nabywcom. W sytuacji gdy premia jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie, premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacana premia związana jest z określonym zachowaniem nabywcy, a zatem za świadczenie usług, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Premie z zawartych umów nie są związane z konkretnymi transakcjami, nie odnoszą się do konkretnych faktur sprzedaży.

Wnioskodawca stwierdza zatem, że zachowanie jego kontrahentów uznać należy za świadczenie usług, które to zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. wg stawki 22%, i zgodnie z art. 106 ust. 1, tejże ustawy o VAT, powinno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę (klienta), faktury VAT na rzecz nabywcy usług - czyli Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa

- zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.).

W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z niektórymi hurtowniami umowy handlowe. Umowy te zawierają punkt przewidujący wypłatę premii pieniężnej w przypadku osiągnięcia zapisanych w umowie poziomów zakupów w danym okresie czasu. Wysokość premii ustalana jest procentowo w stosunku do wartości osiągniętych obrotów netto dla okresów kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Wypłacane premie pieniężne mają charakter płatności wzajemnej tzn. stanowią ekwiwalent za określone zachowanie ze strony odbiorców, polegające na dokonaniu zakupów towarów Wnioskodawcy, o wartości określonej przez strony w umowie w danym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z umową przekroczenie poziomu zakupów jest jedynym wymogiem warunkującym otrzymanie premii. Wypłacane premie nie są związane z żadną konkretną dostawą.

Stwierdzić zatem należy, iż w przedmiotowej sprawie premia pieniężna jest ściśle uzależniona od określonego zachowania odbiorców. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za określone zachowanie się odbiorców towaru w stosunku do Wnioskodawcy (sprzedającego) i stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę Wnioskodawca wypłaca premię pieniężną.

W świetle powyższego zachowanie dostawców wobec Wnioskodawcy należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według stawki 22% stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Ponieważ w przedmiotowej sytuacji otrzymanie premii pieniężnej jest wynagrodzeniem za świadczenie przez odbiorców towaru usługi, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, czynność ta powinna być udokumentowana wystawieniem przez odbiorców (klientów) faktury VAT na rzecz nabywcy usług tj. Wnioskodawcy, wypłacającego premię pieniężną.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl