IBPP2/443-736/14/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-736/14/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 października 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie tut. organu z 15 października 2014 r. nr IBPP2/443-736/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest osobą fizyczną prowadząca własną działalność gospodarczą. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego tytułu została podpisana umowa najmu pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. Wnioskodawca wystawił w jednym dniu 25 faktur VAT za wynajem pomieszczeń - za każdy rok osobna faktura VAT (pierwsza faktura za okres od 17 kwietnia 2014 - 16 kwietnia 2015 z terminem płatności 16 kwietnia 2015, druga faktura za okres 17 kwietnia 2015 - 16 kwietnia 2016 z terminem płatności 16 kwietnia 2016 itd.). Powodem wystawienia wszystkich faktur w jednym okresie jest fakt, iż Wnioskodawca chce zawiesić swoją działalność i nie będzie w stanie wystawiać comiesięcznych faktur za wynajem pomieszczeń.

Wnioskodawca oraz najemca są czynnymi podatnikami VAT.

Pomieszczenie, o którym mowa jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wnioskodawca wykonał usługę, tzn. została zawarta umowa najmu długoterminowego w formie aktu notarialnego. W Dziale III Księgi Wieczystej (Prawa, roszczenia i ograniczenia) wynajmowanego budynku spółka została wpisana w rubrykę "Roszczenia" jako najemca długoterminowy do dnia 17 kwietnia 2039 r. Wnioskodawca wystawił faktury dokumentujące sprzedaż usługi.

Pismem z 24 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny:

1. Umowa w zakresie dokonywania rozliczeń i płatności zawiera uregulowania: Rozliczenia i płatności będą dokonywane w okresach rocznych z upływem każdego okresu rozliczeniowego.

2. W związku ze świadczeniem usługi najmu przez kolejne 25 lat, terminy płatności kolejnych faktur będą upływały w kolejnych latach kalendarzowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca ma obowiązek zapłaty w całości podatku VAT od wszystkich faktur, w okresie w którym zostały wystawione faktury za najem, czy obowiązek ten powstanie w momencie zapłaty przez najemcę każdej z faktur... W związku z powyższym czy Wnioskodawca ma obowiązek wykazać w całości podatek należny od faktur za wynajem długoterminowy w deklaracji VAT-7K w okresie, w którym zostały one wystawione.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT ma obowiązek opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Usługa została wykonana, tzn. Wnioskodawca zawarł umowę najmu oraz wystawił faktury za cały okres trwania najmu.

Jednak art. 19a ust. 3 mówi, że: "Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi." Zgodnie z art. 19a ust. 3u Wnioskodawcy obowiązek podatkowy powstanie na koniec każdego roku podatkowego za okres najmu wyszczególniony na danej fakturze.

Wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT w całości za okres, w którym wystawi faktury VAT za najem. Wnioskodawca będzie musiał wykazać należny podatek VAT w deklaracji na koniec każdego roku podatkowego za okres najmu wyszczególniony na fakturze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenie spółce z o.o. Z tego tytułu została podpisana umowa najmu pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. Wnioskodawca wystawił w jednym dniu 25 faktur VAT za wynajem pomieszczeń - za każdy rok osobna faktura VAT (pierwsza faktura za okres od 17 kwietnia 2014 - 16 kwietnia 2015 z terminem płatności 16 kwietnia 2015, druga faktura za okres 17 kwietnia 2015 - 16 kwietnia 2016 z terminem płatności 16 kwietnia 2016 itd.). Umowa wskazuje, że rozliczenia i płatności będą dokonywane w okresach rocznych z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Terminy płatności zgodnie z umową będą upływały w kolejnych latach kalendarzowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia opisanych usług najmu i wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K.

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W świetle art. 19a ust. 3 ustawy usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług:

* telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,

* wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,

* najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

* ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

* stałej obsługi prawnej i biurowej,

* dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższy przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Natomiast w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu bądź usług o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej te usługi.

W tym miejscu należy zatem przywołać przepisy regulujące terminy wystawiania faktur.

W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Stosownie do art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

Artykuł 106i ust. 7 ustawy o VAT stanowi, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Z kolei z art. 106i ust. 8 ustawy wynika, że powyższy przepis nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Powyższe przepisy określają, najpóźniejszy i najwcześniejszy dzień, kiedy faktura może być wystawiona, w przypadku gdy nie zawiera informacji jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Tak więc przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury jednak nie później niż z upływem terminu płatności. Faktura może zostać wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Jednakże należy pamiętać, że wcześniejsze wystawienie faktury spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia takiej faktury nawet jeśli czynność nie została wykonana.

Z opisu sprawy wynika, że wystawione dla nabywcy usługi - czynnego podatnika VAT w jednym dniu faktury (25 faktur) zawierają okresy rozliczeniowe, których dotyczą. Faktury te zostały wystawione nie później niż z upływem terminu płatności (przed terminem). Zatem należy przyjąć, że faktury te zostały wystawione zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4 i art. 106i ust. 8 ustawy w związku z art. 106b ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy wskazać należy, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu w okolicznościach wskazanych we wniosku, tj. w przypadku gdy Wnioskodawca dla nabywcy usługi - podatnika VAT czynnego w jednym dniu wystawił 25 faktur za wynajem pomieszczeń, na których wskazano jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą, powstał z chwilą wystawienia tych faktur na podstawie art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy w związku z art. 106i ust. 8 ustawy o VAT.

Ponadto wyjaśnić należy, że w tej konkretnej sprawie obowiązek podatkowy powstał jednorazowo w dacie wystawienia faktur dotyczących usług najmu, tym samym bezzasadnym jest ustalenie momentu wykonania usługi na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o VAT.

Przechodząc do kwestii wykazania podatku należnego w deklaracji VAT-7K należy wskazać na przepis art. 99 ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

W myśl art. 99 ust. 3 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33.

W świetle powyższego Wnioskodawca jest obowiązany do złożenia kwartalnej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres kwartalny, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia przez Wnioskodawcę dla podatnika VAT 25 faktur za wynajem pomieszczeń, na których wskazano jakiego okresu rozliczeniowego dotyczą. W konsekwencji w deklaracji tej Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać należny podatek z tytułu opisanych we wniosku usług najmu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana którekolwiek z elementów przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl