IBPP2/443-732/08/UH

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-732/08/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu 3 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia:

* czy usługa polegająca na wynajmie pokoi lub mieszkania na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usługoraz

* czy przychód z wynajmu pokoi na okres krótkotrwałego zakwaterowania należy ewidencjonować przy użyciu kasy fiskalnej

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia, czy wynajmując pokoje, lub mieszkanie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na podstawie umowy najmu, wystarczy umowa najmu na piśmie, czy umowa taka powinna zawierać warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług oraz czy wynajmując pokoje na okres krótkotrwałego zakwaterowania należy taki przychód ewidencjonować z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu 3 listopada 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 14 października 2008 r. znak: IBPP2/443-732/08/UH.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca kończy budowę domu o charakterze dwurodzinnym. Po dokonaniu odbioru budynku do użytku Wnioskodawca wprowadzi budynek do środków trwałych jego jednoosobowej firmy. W związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej o wynajem, część pokoi Wnioskodawca zamierza wynająć na cele mieszkaniowe na podstawie umowy najmu - wynajem pokoi zgodnie z PKD 68.20Z (70.20Z), oraz ewentualnie na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania związanych z pobytem w celach turystycznych lub biznesowych PKD 55.20Z (55.23Z). Umowa najmu pokoi jak i ewentualnie mieszkania na cele mieszkaniowe zawsze będzie zawierana na piśmie.

W uzupełnieniu Wnioskodawca dodał, iż wynajem pokoi został zaklasyfikowany w PKWiU ex 70.20.11 załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W okresie wakacyjnym lub w miarę wolnych miejsc Wnioskodawca zamierza również wynajmować pokoje na okres krótkotrwałego zakwaterowania związanych z pobytem w celach turystycznych lub biznesowych PKWiU ex 55.2 załącznik nr 3 do ustawy o VAT. Wynajem krótkotrwały opodatkowany byłby stawką VAT 7%.

Ponadto Wnioskodawca stwierdził, iż inne przychody ewidencjonuje z zastosowaniem kasy fiskalnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy wynajmując pokoje lub mieszkanie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na podstawie umowy najmu wystarczy umowa najmu na piśmie, czy umowa taka powinna zawierać jakiś warunek, aby można zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług od ww. usługi.

Czy wynajmując pokoje na okres krótkotrwałego zakwaterowane koniecznym jest taki przychód ewidencjonować z zastosowaniem kasy fiskalnej.

Zdaniem Wnioskodawcy do najmu pokoi lub mieszkań na podstawie umowy najmu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych PKWiU ex.70.20.11 ma zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU ex 55.2 powinny być opodatkowane stawką 7% oraz ewidencjonowane z zastosowaniem kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 4 ww. załącznika stanowiącego Wykaz usług zwolnionych od podatku wymieniono: "Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe" (PKWiU ex 70.20.11).

Z ww. przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega wyłącznie świadczenie usług w zakresie wynajmowania nieruchomości na cele mieszkalne. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć wykonywaną przez siebie działalność o wynajem, część pokoi zamierza wynająć na cele mieszkaniowe. Usługę wynajmu pokoi i mieszkań Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania PKWiU 70.20.11. Natomiast usługi krótkotrwałego zakwaterowania zaliczył do grupowania PKWiU ex. 55.2.

Należy jednakże zauważyć, iż tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. To właśnie ten podmiot obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Stosownie do zasad metodycznych klasyfikacji statystycznych na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, w tym także dla usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi., który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż świadczenie usług wynajmu pokoi lub mieszkań sklasyfikowane w grupie PKWiU ex 70.20.11, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jako usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż do świadczenia usługi w zakresie wynajmu pokoi lub mieszkań PKWiU ex 70.20.11, na podstawie umowy najmu na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Należy także wyjaśnić, iż tut. organ działając w imieniu Ministra Finansów w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Z kolei zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zatem tut. organ nie jest uprawniony do oceny postanowień umów cywilnoprawnych.

Należy jednak nadmienić, iż w przypadku świadczenia usług wynajmu pokoi i mieszkań forma pisemna umowy nie jest obowiązkowa. Jednakże zasadne byłoby wskazanie w takiej umowie celu wynajmu lokalu lub mieszkania.

Ponadto Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi polegające na wynajmowaniu pokoi na okres krótkotrwałego zakwaterowania związanego z pobytem w celach turystycznych lub biznesowych PKWiU ex. 55.2.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i 114 ust. 1.

Pod poz. 140 ww. załącznika zostały wymienione usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania, w bursach, internatach domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż usługi krótkotrwałego zakwaterowania powinny być opodatkowane wg stawki VAT 7% jest prawidłowe.

W zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej przychodu z wynajmu pokoi na okres krótkotrwałego zakwaterowania zaklasyfikowanego przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU ex 55.2. należy wyjaśnić, iż obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720).

W myśl § 2 rozporządzenia, zwalnia się do dnia 31 grudnia 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 5 ww. załącznika stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą. (PKWiU 55.23.15).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w okresie wakacyjnym lub w miarę wolnych miejsc Wnioskodawca zamierza również wynajmować pokoje na okres krótkotrwałego zakwaterowania związanego z pobytem w celach turystycznych lub biznesowych PKWiU ex 55.2.

Wnioskodawca nie wskazał jednakże, aby spełniał warunki do zastosowania zwolnienia wynikającego z poz. 5 ww. załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. Należy podkreślić, iż zwolnienie to dotyczy jedynie tych podatników, którzy świadczą usługi sklasyfikowane do grupowania PKWiU 55.23.15, nie świadczą usług hotelarskich i turystycznych oraz spełniają warunek, iż świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU ex 55.2 powinno być ewidencjonowane przy użyciu kasy fiskalnej należało uznać za prawidłowe.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy całościowo należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl