Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-718/14/JJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją inwestycji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

1. X jest stowarzyszeniem, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

2. Stowarzyszenie realizuje na podstawie umowy projekt pn...., w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

3. W ramach projektu zostało wybudowanych 5 altan rekreacyjnych zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym w zatwierdzonym wniosku o przyznanie pomocy, łącznie z zawartym podatkiem VAT (VAT naliczony).

4. W wyniku realizacji operacji wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.

5. W ramach projektu wnioskodawca otrzyma refundację 80,0% kosztów realizacji operacji uznanych za kwalifikowalne łącznie z zawartym podatkiem VAT naliczonym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X realizując projekt pn.... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizując projekt pn...., nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Natomiast ww. przepis w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. stanowi, że kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z cytowanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie realizuje na podstawie umowy projekt pn...., w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W ramach projektu zostało wybudowanych 5 altan rekreacyjnych zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym w zatwierdzonym wniosku o przyznanie pomocy, łącznie z zawartym podatkiem VAT (VAT naliczony).

W wyniku realizacji operacji wnioskodawca nie osiąga żadnych przychodów i realizacja projektu nie ma żadnego związku z czynnościami opodatkowanymi.

W ramach projektu wnioskodawca otrzyma refundację 80,0% kosztów realizacji operacji uznanych za kwalifikowalne łącznie z zawartym podatkiem VAT naliczonym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszeniu zatem nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z powołanej ustawy, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Końcowo należy wskazać, że pojęcie "kwalifikowalności" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

W świetle powyższych ustaleń stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl