Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-717/14/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego w dniu 19 maja 2005 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustanowionego w dniu 19 maja 2005 r.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 10 października 2014 r. znak: IBPP2/443-717/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Gmina wnosi o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawki% podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy. Przedmiotem wniosku jest zaistniały stan faktyczny:

Burmistrz w imieniu Gminy gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi własność gminy. Do zadań burmistrza na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) należy m.in. oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Należne opłaty roczne dokonywane w latach 2011-2014, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustanowionego w okresie od maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. opodatkowane zostały w związku ze zmianą stawki procentowej stawką podatku VAT w wysokości 23%. Końcem 2013 r. przeprowadzona została aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości m.in. nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w okresie od maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. w wypowiedzeniach-ofertach skierowanych do użytkowników wieczystych zaoferowano nową wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego powiększoną o podatek VAT w stawce 23%, od której użytkownicy wieczyści nie złożyli odwołań do samorządowego kolegium odwoławczego. Natomiast w dniu 21 maja 2014 r. sp. z o.o. skierowała pismo do burmistrza w sprawie zmiany stawki procentowej zastosowanej do obliczenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wypowiedzeniu-ofercie z 23% na 22%. Powyższa spółka jest użytkownikiem wieczystym ww. nieruchomości na podstawie umowy notarialnej z dnia 26 kwietnia 2013 r., ale działka oddana została w użytkowanie wieczyste poprzedniemu użytkownikowi wieczystemu aktem notarialnym w dniu 19 maja 2005 r. tj. w okresie obowiązywania podatku VAT w stawce 22%.

Pismem z 22 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił zaistniały stan faktyczny następująco:

Gmina na podstawie umowy notarialnej z dnia 19 maja 2005 r. oddała w użytkowanie wieczyste nieruchomość oznaczoną działką nr 5676/4. Z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego naliczona została pierwsza opłata w wysokości 25% ceny uzyskanej w przetargu oraz opłaty roczne w wysokości 3%, które zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. W związku ze zmianą stawki procentowej podatku od towarów i usług począwszy od 2011 r. do wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości doliczano podatek VAT w wysokości 23% w miejsce 22%. Aktem notarialnym z dnia 26 kwietnia 2013 r. obecny wówczas użytkownik wieczysty przeniósł prawo użytkowania wieczystego na Sp. z o.o. Wypowiedzeniem - ofertą z dnia 20 grudnia 2013 r. wypowiedziano spółce dotychczasową wysokość opłaty rocznej i zaoferowano nową, również opodatkowaną podatkiem VAT w stawce 23%. Ww. spółka nie skorzystała z możliwości wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Nowa wysokość opłaty rocznej zaczęła obowiązywać począwszy od 2014 r. W dniu 21 maja 2014 r. do tut. urzędu wpłynęło od Sp. z o.o. pismo wskazujące, że sposób wyliczenia opłaty w zakresie zastosowania stawki procentowej podatku VAT i tym samym całości wyliczenia zostały dokonane nieprawidłowo. Spółka zaznaczyła, że wnoszone po dniu 31 grudnia 2010 r. opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości powinny podlegać opodatkowaniu wg stawki procentowej obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania, czyli w przedmiotowej sprawie w wysokości 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 października 2014 r.):

1. Czy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustanowiona na podstawie umowy notarialnej z dnia 19 maja 2005 r. podlega począwszy od 2011 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23% czy też 22%.

2. Czy możliwa jest zmiana wysokości stawki procentowej podatku VAT na podstawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w oparciu o art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 22 października 2014 r.):

1. Zasady ustalania odpłatności za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego uregulowane zostały w art. 71 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się: pierwszą opłatę, płatną nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wymagalną (należną) w czasie dokonywania tej czynności jest jedynie pierwsza opłata i podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT wg obowiązującej wówczas stawki, zaś opłaty roczne wnoszone w kolejnych latach w terminie do 31 marca powinny podlegać opodatkowaniu wg obowiązującej w dniu zapłaty stawki podatku VAT. W ocenie Gminy zmiana stawki% podatku od towarów i usług rodzi konieczność zmiany wysokości opłaty rocznej brutto, stąd do wysokości opłaty rocznej (netto) doliczany był od 2011 r. podatek VAT w stawce 23%. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11. art. 14 ust. 6. art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstawał z chwila wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem ustalane były następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby art. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, z zastrzeżeniem ust. 14c. Czynność oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi dostawę towarów, która zostaje wykonana jednorazowo, a kolejne opłaty roczne są płatnościami za sukcesywne wykonywanie tej czynności w kolejnych okresach.

2. Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie, zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. W ocenie Gminy aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stwarza możliwość zmiany wysokości stawki procentowej podatku VAT na obowiązującą w danym roku podatkowym, a brak wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości zgodnie z art. 78 ust. 4, skutkuje tym, że właściwy organ oraz użytkownika wieczystego obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu, również w kwestii wysokości stawki procentowej podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.

Stawka podatku, w myśl art. 41 ust. 1 wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W ramach dokonanej ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 z późn. zm.) nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy o VAT, skutkującej m.in. okresowym podwyższeniem obowiązujących stawek VAT, przewidziano przepisy przejściowe regulujące w sposób jednoznaczny zasady stosowania podwyższonych okresowo stawek VAT w zależności od rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu oraz terminu ich wykonania. Stosowne uregulowania zawarte zostały w znowelizowanym art. 41 ww. ustawy o VAT poprzez dodanie nowych ust. 14a-14h.

Stosownie do treści art. 41 ust. 14a ustawy w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Należy zatem rozstrzygnąć w pierwszej kolejności, czy w tej sprawie doszło do wykonania czynności i w jakiej dacie.

Prawo wieczystego użytkowania jest prawem rzeczowym, którego treść i granice określone zostały zasadniczo w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Z zawartych tam regulacji wynika, iż użytkowanie wieczyste stanowi wprawdzie prawo do rzeczy cudzej, ale daje użytkownikowi wieczystemu uprawnienia do dysponowania rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. W świetle art. 233 Kodeksu cywilnego, użytkownik wieczysty (osoba fizyczna lub prawna) może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w użytkowanie wieczyste korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. W myśl natomiast art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną.

Stosownie do art. 71 ust. 1-4 ustawy o gospodarce nieruchomościami za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Z powyższych przepisów wywnioskować należy, iż w przypadku użytkowania wieczystego właścicielem gruntu przez cały okres użytkowania pozostaje Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Użytkownik wieczysty w tym czasie posiada zatem we władaniu rzecz cudzą. Jego prawo w stosunku do tego gruntu pozwala na dysponowanie rzeczą w sposób zbliżony do właściciela. Wykonanie więc tego świadczenia w całości następuje z chwilą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

W związku z powyższym w ustawie o podatku od towarów i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste potraktowano jak dostawę towarów.

W przepisie art. 7 ust. 1 pkt 6 cyt. ustawy o VAT, jako dostawę towaru uznano właśnie oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Wykonanie dostawy nastąpuje z chwilą wydania gruntu użytkownikowi wieczystemu, który od tej chwili dysponuje gruntem jak właściciel. W momencie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste spełniona zatem zostaje przesłanka do uznania tej czynności za dostawę towaru określoną w art. 7 ust. 1 ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca - Gmina na podstawie umowy notarialnej z dnia 19 maja 2005 r. oddała w użytkowanie wieczyste nieruchomość oznaczoną działką nr 5676/4. Z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego naliczona została pierwsza opłata w wysokości 25% ceny uzyskanej w przetargu oraz opłaty roczne w wysokości 3%, które zostały opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%. W związku ze zmianą stawki procentowej podatku od towarów i usług począwszy od 2011 r. do wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości doliczano podatek VAT w wysokości 23% w miejsce 22%. Aktem notarialnym z dnia 26 kwietnia 2013 r. obecny wówczas użytkownik wieczysty przeniósł prawo użytkowania wieczystego na Sp. z o.o. Wypowiedzeniem - ofertą z dnia 20 grudnia 2013 r. wypowiedziano spółce dotychczasową wysokość opłaty rocznej i zaoferowano nową, również opodatkowaną podatkiem VAT w stawce 23%. Ww. spółka nie skorzystała z możliwości wniesienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona lub uzasadniona w innej wysokości. Nowa wysokość opłaty rocznej zaczęła obowiązywać począwszy od 2014 r.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane opłaty roczne z tytułu oddania ww. gruntu w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacja tej opłaty po dniu 1 stycznia 2011 r.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że dla oceny, jaką stawką podatku VAT, powinny być opodatkowane opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, odwołać się należy do przywołanego powyżej przepisu art. 41 ust. 14a ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do jego treści, w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta jest opodatkowana według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania.

Wobec powyższego, w przypadku, gdy grunty zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a tym samym wykonano czynność podlegającą opodatkowaniu, tj. dostawę towarów w okresie do 31 grudnia 2010 r., to opłaty z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na podstawie ww. umów podlegają opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania czyli w wysokości 22%.

W odniesieniu do opłat rocznych związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów oddanych do użytkowania na podstawie umów zawartych po dniu 1 stycznia 2011 r., zastosowanie znajdzie stawka podatku VAT obowiązująca w tym okresie, tj. 23%.

Natomiast w sytuacji, gdy stawka VAT ulegnie podwyższeniu bądź obniżeniu, opłaty roczne z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste na podstawie ww. umów podlegają opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tych czynności w momencie ich wykonania.

Wobec tego dokonywane w 2011 r. i w latach następnych opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, płatne do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, winny zostać opodatkowane z uwzględnieniem przepisu art. 41 ust. 14a ustawy, a zatem winny zostać opodatkowane według stawki podatku obowiązującej dla czynności użytkowania wieczystego, obowiązującej w momencie wykonania tej czynności tj. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Reasumując, należne opłaty roczne dokonywane w 2011 r. oraz w latach następnych, a dotyczące prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia 31 grudnia 2010 r. winny być opodatkowane stawką 22%, na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 41 ust. 14a ustawy, natomiast opłaty roczne od prawa użytkowania wieczystego ustanowionego po dniu 1 stycznia 2011 r. winny być opodatkowane stawką 23%.

Tak więc niezależnie od tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy, opłaty roczne za poszczególne lata z tytułu tego prawa, opodatkowane winny być zawsze stawką obowiązującą w dniu wydania gruntu.

W związku z powyższym opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej działką nr 5676/4 na podstawie umowy notarialnej z 19 maja 2005 r. opodatkowane winny być stawką obowiązującą w dniu wydania gruntu tj. 22%.

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonywana jest na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Zgodnie z ust. 2 cyt. artykułu, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Stosownie do art. 77 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (art. 77 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dokonywana jest z urzędu lub na wniosek użytkownika wieczystego i następuje bez zawierania umowy cywilnoprawnej. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dokonywana jest w związku ze zmianą wartości użytkowania wieczystego, w związku z nową wyceną nieruchomości. Czynność ta nie wiąże się zatem z przeniesieniem prawa do rozporządzania nieruchomością (towarem) jak właściciel lecz odnosi się i jest konsekwencją wcześniejszej czynności polegającej na oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Jak wynika z powyższego aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. sprowadza się do zmiany ceny towaru, którego dostawa już nastąpiła i została opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 22%.

A zatem, w przypadku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, które zostało ustanowione w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wypełniona zostaje dyspozycja cytowanego wyżej przepisu art. 41 ust. 14a ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe oznacza, iż dla dokonywanej po dniu 31 grudnia 2010 r. aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (w odniesieniu do nieruchomości, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.) zastosowanie znajdzie stawka podatku właściwa dla czynności oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste obowiązująca w momencie wykonania tej czynności, czyli w przedmiotowej sprawie, w wysokości 22%.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, ze aktualizacja opłaty rocznej z tytułu oddania w dniu 19 maja 2005 r. w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej działką nr 5676/4 opodatkowana winna być stawką podatku właściwą dla czynności oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste obowiązującą w momencie wykonania tej czynności, czyli w przedmiotowej sprawie, w wysokości 22%. Zatem aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nie powoduje zmiany wysokości stawki podatku VAT z 22% na 23%.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przestawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ nie dokonał oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl