Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-707/08/UH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółka z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2008 r. (data wpływu 23 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży robót budowlanych dotyczących garaży oraz czy wysokość stawki podatku VAT dla sprzedaży robót budowlanych dotyczących garaży jest uzależniona od zakresu zleconych w ramach jednej umowy robót - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży robót budowlanych dotyczących garaży oraz czy wysokość stawki podatku VAT dla sprzedaży robót budowlanych dotyczących garaży jest uzależniona od zakresu zleconych w ramach jednej umowy robót.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie generalnego wykonawstwa budowlanego zawarła w dniu 30 maja 2007 r. z developerem umowę, której przedmiotem była budowa "Zespołu Mieszkaniowego w W.". Zgodnie z decyzją o pozwolenie na budowę z dnia 28 listopada 2006 r., zakres zleconych robót obejmuje "budowę 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych symbolami A,B,C1,C2,C3,C4 na działkach nr 245/222, 259/70, 74 ob.1 w W. wraz zabudową dwóch wjazdów: z drogi gminnej i drogi powiatowej, budową dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, ramp, śmietników oraz nowym ukształtowaniem terenu". Zatem Wnioskodawca wykonuje kompleksowo inwestycje łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, garażami mieszczącymi się w kubaturze budynków mieszkalnych (podziemia) - na podstawie decyzji o pozwolenie na budowę, umowy oraz projektów. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2008 r.

Umowne wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostało wyrażone w kwocie netto. Przedmiotem robót budowlanych, wykonywanych przez Wnioskodawcę, jest sklasyfikowany w PKOB 11.22 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość zatem do sprzedaży wszelkich robót budowlanych, w tym sprzedaży robót dotyczących garaży, zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Jaką stawkę podatku VAT ma stosować Wnioskodawca do sprzedaży robót budowlanych w części dotyczącej garaży, które wykonywane są na podstawie umowy zlecającej budowę całego obiektu budownictwa mieszkaniowego a ponadto należą do kubatury budynku: 7% czy 22%.

2.

Czy wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży robót budowlanych dotyczących garaży jest uzależniona od zakresu zleconych w ramach jednej umowy robót. tj. czy zachodzą różnice pomiędzy wykonywaniem ww. robót w ramach umowy obejmującej kompleksowa budowę obiektów budownictwa mieszkaniowego a realizacją tych robót na podstawie odrębnych umów.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie roboty budowlane dotyczące garaży wykonywane są w ramach umowy na budowę całego obiektu budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11.22) a ponadto należą do kubatury budynku (podziemia budynku).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dostawa obiektów budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11) lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych opodatkowana jest stawką 7% (art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT, (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę VAT w wysokości 7% stosuje się do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.

Gdy przedmiotem robót budowlanych jest obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość należy zastosować do wszelkich wykonywanych prac budowlanych stawkę VAT w wysokości 7%, ponieważ nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej do różnicowania stawek VAT w ramach jednego przedmiotu robót budowlanych. Zatem do sprzedaży robót budowlanych w części dotyczącej garaży, wykonywanych w ramach umowy zlecającej budowę całego obiektu budownictwa mieszkalnego zastosowanie będzie miała stawka VAT w wysokości 7%.

Obowiązujące przepisy, tj. art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o VAT (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) nie przewidują stosowania obniżonej stawki 7% w stosunku do robót budowlanych dotyczących lokali użytkowych, garaży wykonywanych na podstawie odrębnych umów.

Zatem jeśli przedmiotem robót jest sklasyfikowany w PKOB 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość i umowy są zawarte na realizację budynku jako całości, to stawka 7% ma zastosowanie do całości robót (łącznie z lokalami użytkowymi, garażami). Gdy podejmowana będzie osobna robota budowlana (na podstawie odrębnej umowy), wykonywana w lokalu użytkowym czy garażu, to będzie mieć do niej zastosowanie stawka VAT w wysokości 22%.

Reasumując zakres robót budowlanych zleconych w drodze jednej umowy ma wpływ na wysokość stawki VAT w odniesieniu do poszczególnych robót. W niniejszym przypadku do robót budowlanych w części dotyczącej garaży zastosowanie będzie miała stawka VAT 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

W myśl ust. 12b ww. artykułu do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m #178;;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m #178;.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto, zgodnie z treścią § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy o VAT, budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powyższego wynika, iż o możliwości zastosowania 7% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy oraz § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia decyduje spełnienie przesłanek przewidzianych w tych przepisach.

Wnioskodawca stwierdził, iż przedmiotowy obiekt budowlany obejmujący 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnym, mieści się w ramach grupowania PKOB 1122.

Według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych grupowanie PKOB 112 obejmuje budynki o dwóch mieszkaniach i wielorodzinne.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, określoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) obowiązującą dla celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2008 r., w Dziale 45 mieszczą się roboty budowlane.

Dział ten obejmuje:

1.

prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,

2.

prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynierią lądową i wodną,

3.

montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca podpisał umowę z developerem, której przedmiotem była budowa "Zespołu Mieszkaniowego w W.". Zakres robót obejmuje budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W kubaturze budynków mieszkalnych (podziemia) będą mieścić się garaże. Roboty budowlane wykonywane przez Wnioskodawcę zostały zaklasyfikowane w PKOB 11.22.

W oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz wskazany wyżej stan prawny należy stwierdzić, iż zastosowanie prawidłowej stawki podatku uzależnione jest od postanowień umowy na wykonanie wskazanych wyżej usług budowlanych.

Jeżeli zatem przedmiotem umowy są, odnoszące się do budynku (o PKOB 11 22) jako całości, usługi budowlane takie jak: budowa 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podziemiach budynków, zastosowanie będzie miała jedna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 7% dla robót wykonywanych całym obiekcie. Natomiast gdy podejmowana będzie odrębna robota budowlana, która zgodnie z zawartą umową, będzie polegała na budowie garażu czy lokalu użytkowego, to będzie mieć do niej zastosowanie stawka podatku VAT w wysokości 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienia się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania robót dotyczących zabudowy dwóch wjazdów: z drogi gminnej i drogi powiatowej, budowy dróg wewnętrznych, parkingów, chodników, ramp, śmietników oraz prac związanych z nowym ukształtowaniem terenu, ponieważ nie była ona przedmiotem zapytania, jak też Wnioskodawca nie sformułował stanowiska w tym zakresie.

Podkreślić również należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wskazanego we wniosku budynku według PKOB. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania ww. obiektu według PKOB, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl