Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-699/08/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2008 r. (data wpływu 22 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 15 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które ma być udokumentowane fakturą VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy otrzymana premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które ma być udokumentowane fakturą VAT.W dniu 15 października 2008 r. zostało złożone uzupełnienie do ww. wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zawarła z dostawcą umowę dostawy części, w której Spółka:

* deklaruje dokonanie zakupu części objętych umową na określonym poziomie (za określoną wartość),

* zobowiązała się dokonywać terminowych płatności za dokonywane zakupy.

Dostawca w zamian za zobowiązania opisane powyżej zobowiązał się do wypłaty Spółce premii pieniężnej będącej określonym w umowie procentem wartości dokonanych zakupów. Zgodnie z umową wypłata wypracowanej premii ma następować po zakończeniu kwartału kalendarzowego, tzn. po zakończeniu każdego kwartału Strony zweryfikują wykonanie przez Spółkę deklaracji zakupowych oraz ustalą wysokość należnej Spółce premii pieniężnej. Premia pieniężna zostanie wypłacona po rozliczeniu ostatniej faktury stanowiącej podstawę naliczenia premii pieniężnej, (dostawca zweryfikuje spełnienie przez Spółkę wszelkich warunków otrzymania premii).W piśmie uzupełniającym z dnia 15 października 2008 r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że premia opisana w przedmiotowym wniosku stanowi iloczyn ustalonego w umowie procentu oraz osiągniętego w okresie wolumenu obrotów. Umowa reguluje poziom procentu premii w sposób widełkowy, tzn. ostateczny poziom procentowy premii należnej wynika z wysokości wygenerowanego obrotu, im wyższy poziom zakupów, tym wyższy poziom procentu premii. Spółka nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności poza zakupem w ilościach opisanych w umowie oraz dokonywaniem za te zakupy płatności w terminach ustalonych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W jaki sposób Spółka powinna potraktować uzyskaną od dostawcy premię pieniężną.

Czy uzyskana premia pieniężna winna być zakwalifikowana jako usługa w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie udokumentowana fakturą VAT, czy też jako transakcja nie objęta regulacją ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie udokumentowana notą księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana powyżej premia pieniężna stanowi wynagrodzenie za świadczenie usługi polegającej na dokonywaniu zakupów o określonej w umowie wartości oraz dokonywaniu terminowych płatności. W związku z tym Spółka traktuje wynagrodzenie z tytułu premii pieniężnej jako wynagrodzenie objęte podatkiem VAT i opodatkowane zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowane poprzez wystawienie faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie natomiast do art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. między innymi od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem także zachowanie, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym stanie faktycznym stwierdzono, że Wnioskodawca zawarł z dostawcą umowę dostawy części, w której:

* deklaruje dokonanie zakupu części objętych umową na określonym poziomie (za określoną wartość),

* zobowiązała się dokonywać terminowych płatności za dokonywane zakupy.

Dostawca w zamian za zobowiązania opisane powyżej zobowiązał się do wypłaty Wnioskodawcy premii pieniężnej będącej określonym w umowie procentem wartości dokonanych zakupów. Zgodnie z umową wypłata wypracowanej premii ma następować po zakończeniu kwartału kalendarzowego, tzn. po zakończeniu każdego kwartału Strony zweryfikują wykonanie przez Spółkę deklaracji zakupowych oraz ustalą wysokość należnej Spółce premii pieniężnej. Premia pieniężna zostanie wypłacona po rozliczeniu ostatniej faktury stanowiącej podstawę naliczenia premii pieniężnej, (dostawca zweryfikuje spełnienie przez Spółkę wszelkich warunków otrzymania premii).Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że premia opisana w przedmiotowym wniosku stanowi iloczyn ustalonego w umowie procentu oraz osiągniętego w okresie wolumenu obrotów. Umowa reguluje poziom procentu premii w sposób widełkowy, tzn. ostateczny poziom procentowy premii należnej wynika z wysokości wygenerowanego obrotu, im wyższy poziom zakupów, tym wyższy poziom procentu premii.

Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcą jest dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy. Otrzymanie przedmiotowej premii za intensyfikację sprzedaży jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię sprzedawca nagradza kupującego za nabycie określonej ilości towarów, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, tzn. kupujący jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w formie premii za intensyfikację sprzedaży dopiero po dokonaniu zakupów powyżej określonego progu i jednocześnie w przypadku braku zaległości w zapłacie. Premia ta powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.W świetle powyższego zachowanie nabywcy polegające na dokonywaniu zakupów u tego samego kontrahenta oraz osiągnięciu określonego pułapu obrotu należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz jego kontrahenta wskazanych wyżej usług (tzn. przekroczenie poziomu zakupów, realizowanie terminowych płatności za dokonane zakupy), za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według 22% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 13 ustawy o VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Wnioskodawcę - faktury VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl