Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-687/08/ASz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa..., przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wypłacanych premii pieniężnych kontrahentom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wypłacanych premii pieniężnych kontrahentom.Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2008 r. (data wpływu 15 września 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu materiałami budowlanymi i chemią budowlaną w hurcie i detalu.Na podstawie umowy o współpracy handlowej, Wnioskodawca przyznaje kontrahentom wynagrodzenie za uzyskanie określonego obrotu w wysokości oraz w okresie wskazanym w umowie. Konkretnie, warunkiem nabycia prawa do wynagrodzenia za usługę, o której mowa powyżej, jest wykonanie obrotu netto na produktach oferowanych przez Wnioskodawcę przynajmniej na poziomie określonym w umowie oraz niezaleganie przez kontrahenta w zapłacie za zakupione od Wnioskodawcy produkty powyżej 30 dni, w ciągu całego okresu rozliczeniowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie za realizację określonego obrotu. Dotychczas Wnioskodawca z tego tytułu wystawiał fakturę VAT, przyjmując za podstawę opodatkowania wartość wyliczonego wynagrodzenia i naliczając 22% VAT zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. (znak: PP3-812-1222/2004/AP/4026).Wnioskodawca dodał, że premia dotyczy wszystkich dostaw określonych produktów do określonego odbiorcy w danym zakresie czasu.Występuje stały procent wynagrodzenia za usługę.Ponadto odbiorca określonego towaru nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków oprócz sprzedaży oraz nie zalegania w płatnościach. W umowie nie ma mowy usługach marketingowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy premia za uzyskanie odpowiedniego poziomu obrotów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), czy też zgodnie z coraz częstszymi orzeczeniami sądów administracyjnych otrzymanie premii nie stanowi opodatkowanej usługi, a tym samym powinno być udokumentowane notą obciążeniową.

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu bądź jest zwolniona od podatku. Uregulowanie kwoty wykazanej na fakturze nie wpływa na prawo do odliczenia. Tak więc od początku 2008 r. istotne dla nabywcy stało się poprawne odliczenie podatku VAT z faktury. W przypadku premii od obrotu sytuacja jest jednak niejednoznaczna.Większość organów podatkowych uznaje zasadniczo premie pieniężne (od obrotu) za świadczenie usług. Udzielający premii otrzymując fakturę powinien więc mieć prawo do odliczenia wynikającego z niej podatku od towarów i usług. W wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach przeważa pogląd, że premia pieniężna, uzyskiwana przez nabywcę towaru po osiągnięciu określonej wielkości zakupów, jest świadczeniem usług. Argumentują one bowiem, że powstaje między stronami umowna relacja zobowiązaniowa, którą należy traktować jako świadczenie usług.Do takiego stanowiska przyczyniło się wyjaśnienie Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., nr PP3-812-1222/04/AP/4026. W piśmie tym został wyrażony pogląd, że premia pieniężna, związana z konkretną dostawą powinna być traktowana jak rabat. Natomiast premie pieniężne wypłacane z tytułu nabywania określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywanie terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób należy uznać jako świadczenie usług przez nabywcę otrzymującego taką premię. Uznanie premii za świadczenie usług podlegające VAT powoduje konieczność jej udokumentowania fakturą VAT.

Odmienne stanowisko prezentują jednak sądy administracyjne uznając coraz częściej, że otrzymanie premii nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o VAT. W wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r., sygn. akt I FSK 94/06 Sąd orzekł, że osiągnięcie przez nabywcę towarów w określonej w umowie wysokości obrotów z danym sprzedawcą nie stanowi usługi, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zatem wypłacana temu nabywcy premia (bonus) za uzyskanie danego pułapu obrotów nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Podobne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 28 sierpnia 2007 r., sygn. akt I FSK 1109/06. Sąd stwierdził, że jeżeli premia wypłacana jest za osiągnięcie przez podatnika określonego pułapu obrotów z tytułu zakupów u jednego kontrahenta, to nie podlega ona opodatkowaniu. W kolejnym wyroku z dnia 22 maja 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4080/06, WSA w Warszawie orzekł, że w razie udzielenia premii pieniężnej nie można mówić o świadczeniu przez kupującego usługi, zarówno w rozumieniu ustawy o VAT, jak i VI Dyrektywy.Pomimo tych rozbieżności Podatnik stoi na stanowisku, że czynności te należy zaliczyć do świadczenia usług, a w związku z tym powinny zostać opodatkowane i udokumentowane fakturą VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU jako klasyfikacji, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.W opisanym stanie faktycznym stwierdzono, że Wnioskodawca przyznaje kontrahentom wynagrodzenie za uzyskanie określonego obrotu w wysokości oraz w okresie wskazanym w umowie. Konkretnie, warunkiem nabycia prawa do wynagrodzenia za usługę, o której mowa powyżej, jest wykonanie obrotu netto na produktach oferowanych przez Wnioskodawcę przynajmniej na poziomie określonym w umowie oraz nie zaleganie przez kontrahenta w zapłacie za zakupione od Wnioskodawcy produkty powyżej 30 dni, w ciągu całego okresu rozliczeniowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie za realizację określonego obrotu.

Premia ta nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania kontrahenta (wykonanie obrotu netto na produktach oferowanych przez Wnioskodawcę przynajmniej na poziomie określonym w umowie oraz nie zaleganie przez kontrahenta w zapłacie za zakupione od Wnioskodawcy produkty powyżej 30 dni, w ciągu całego okresu rozliczeniowego, za który przyznawane jest wynagrodzenie za realizację określonego obrotu) Usługobiorcą jest Wnioskodawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kontrahent decyduje się na określoną kwotę zakupów od niego oraz nie zalega z zapłatą w ciągu okresu rozliczeniowego z zapłatą za zakupione produkty. Otrzymanie przedmiotowej premii pieniężnej jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się kontrahenta w stosunku do Wnioskodawcy. Wypłacając premię pieniężną Wnioskodawca nagradza kontrahenta za przekroczenie określonego poziomu rocznych obrotów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie ww. zachowania kontrahenta, które stanowi w tym przypadku świadczenie usług za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę kontrahent otrzymuje premię pieniężną. Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.W świetle powyższego ww. zachowanie kontrahenta, za które Wnioskodawca przyznaje premię pieniężną należy uznać za świadczenie usług, zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie usługi, za którą Wnioskodawca wypłaca premię pieniężną podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. Wnioskodawcy wypłacającego premię pieniężną.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl