Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-681/08

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2008 r. (data wpływu 17 lipca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy można wystawiać faktury VAT po upływie terminu siedmiu dni od dnia dokonania sprzedaży i czy w związku z tym w takiej sytuacji należy posiadać od klienta jakikolwiek dokument w postaci np. pisemnego żądania wystawienia faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy można wystawiać faktury VAT po upływie terminu siedmiu dni od dnia dokonania sprzedaży i czy w związku z tym w takiej sytuacji należy posiadać od klienta jakikolwiek dokument w postaci np. pisemnego żądania wystawienia faktury.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym jako czynny podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaż dokonywana przez niego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest ewidencjonowana za pomocą kas rejestrujących. Na żądanie osobie fizycznej wystawiana jest faktura VAT, a pod kopię takiej faktury dołączany jest paragon z kasy rejestrującej.Wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z przepisami faktury VAT wystawiane są w terminie 7 dni od dnia dokonania sprzedaży. Jednakże ostatnio bardzo często zdarza się, że osoby fizyczne zgłaszają się do Spółki z żądaniem wystawienia faktury VAT po ustawowym terminie siedmiu dni.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może wystawać faktury VAT po upływie terminu siedmiu dni od dnia dokonania sprzedaży i czy w związku z tym w takiej sytuacji Spółka ma posiadać od klienta jakikolwiek dokument w postaci np. pisemnego żądania wystawienia faktury.

Zdaniem Wnioskodawcy ma prawo wystawić fakturę VAT klientowi (osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który zwraca oryginalny paragon, nawet wówczas, gdy został przekroczony termin 7 dni licząc od dnia dokonania sprzedaży i bez wymagania jakiegokolwiek dokumentu od klienta, z którego wynikałoby żądanie wystawienia faktury.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Na podstawie art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.W myśl art. 106 ust. 4 cyt. wyżej ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Korzystając z delegacji ustawowej określonej w art. 106 ust. 8 ww. ustawy o podatku od towarów i usług Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) określił w rozdziale 4 szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania. Zgodnie z § 11 ust. 3 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Termin, w którym należy wystawić fakturę określony został w § 13 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia, zgodnie z którym fakturę wystawia się:

* nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, 15 i 15a tego rozporządzenia,

* nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, w przypadku, gdy podatnik wykazał na fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Natomiast przepisy § 14 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia stanowią, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem, że fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż wystawienie dla nabywcy, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, faktury po zarejestrowaniu sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej jest dopuszczalne pod warunkiem dołączenia przez sprzedawcę do kopii faktury paragonu dokumentującego sprzedaż, przy czym sprzedawca będący podatnikiem VAT obowiązany jest do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów lub usług w terminie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.Zauważyć jednak należy, że obowiązujące przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie rozstrzygają, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w § 15 i 15a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r., kwestii możliwości wystawienia, na żądanie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, faktury dokumentującej sprzedaż towarów lub usług, po upływie 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

W takiej sytuacji należy kierować się przepisem art. 87 § 1 cyt. wyżej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, który stanowi, że jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.Natomiast zgodnie z § 3 ww. przepisu podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydania towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.Z kolei stosownie do § 4 ww. przepisu art. 87 Ordynacji podatkowej podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.Ze wskazanych wyżej przepisów wynika, iż podatnicy VAT nie muszą wystawiać faktur, gdy nabywcą towaru lub usługi jest osoba fizyczna, która w odniesieniu do danych zakupów nie działała w charakterze podatnika, chyba, że osoby te zażądają jej wystawienia. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych dokonywana jest za pośrednictwem kas rejestrujących, a nabywca otrzymuje paragon dokumentujący tę sprzedaż (art. 111 ustawy).

Nie wyklucza to możliwości wystawienia faktury, gdy z takim żądaniem wystąpi osoba dokonująca nabycia. Jeżeli żądanie zgłoszone zostało po wykonaniu usług lub wydaniu towaru, ale nie później niż 3 miesiące od zaistnienia zdarzenia, a nabywca przedstawi (zwróci) podatnikowi paragon dokumentujący sprzedaż, faktura winna zostać wystawiona w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takiej sytuacji nie może być bowiem wątpliwości, że wystawiona faktura w innym okresie rozliczeniowym niż sprzedaż, dokumentuje faktycznie zrealizowaną sprzedaż w poprzednim okresie rozliczeniowym, ujętą w ewidencji tego okresu w ramach sprzedaży wynikającej z rejestru kasy, co wyklucza możliwość traktowania takiej faktury jako wystawionej w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Oczywiście tak wystawiona faktura nie podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze sprzedaży, lecz w odrębnym rejestrze prowadzonym dla tego typu faktur lub w uwagach do rejestru sprzedaży.Natomiast po upływie trzymiesięcznego terminu wystawienie faktury jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika.Ponieważ wskazane powyżej przepisy nie precyzują czy żądanie nabywcy wystawienia faktury winno mieć formę pisemną czy też ustną, w ocenie tut. organu, dopuszczalne są obie formy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl