Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-648/10/BW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2010 r. (data wpływu 11 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od opłaty wstępnej i rat leasingowych oraz wykupu samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT od opłaty wstępnej i rat leasingowych oraz wykupu samochodu osobowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi nieruchomości oraz wynajmu samochodów i jest jako spółka czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane stawką 22% oraz czynności zwolnione (sporadycznie). Jednym z przedmiotów działalności Wnioskodawcy jest wynajem pojazdów samochodowych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Aktualnie Wnioskodawca wynajmuje innemu podmiotowi gospodarczemu samochody osobowe (w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy VAT) na okres przekraczający znacznie 6 miesięcy będące w jego posiadaniu na podstawie umowy leasingu kapitałowego (leasing w ramach którego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca). Wnioskodawca planuje wynajęcie grupy samochodów osobowych nabytych w ramach leasingu operacyjnego (samochody te są osobowe w rozumieniu art. 86 ust. 3 ustawy o VAT i odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca).

Po tym okresie Wnioskodawca samochody wykupi i wprowadzi do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca ma zamiar odliczyć pełną kwotę VAT od rat leasingowych po spełnieniu warunku wynikającego z art. 86 ust. 4 pkt 7. Samochód nie będzie używany na potrzeby własnej firmy a wyłącznie wynajmowany na rzecz innego podmiotu na podstawie zawartej w przyszłości umowy najmu. Umowa leasingu służy jedynie finansowaniu zakupu samochodów w celu ich wynajęcia na co zostanie uzyskana zgoda leasingodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jako przedsiębiorca, którego działalność polega m.in. na odpłatnym oddaniu w używanie samochodów w okresie leasingu operacyjnego Wnioskodawca ma prawo odliczyć pełną kwotę podatku VAT od opłaty wstępnej i rat leasingowych oraz wykupu od samochodu osobowego na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy o VAT biorąc pod uwagę fakt iż nabycie samochodów przeznaczonych do najmu odbędzie się na podstawie umowy zawartej z funduszem leasingowym w postaci leasingu operacyjnego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Uregulowania art. 86 ust. 3 cyt ustawy wskazują iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Na podstawie art. 86 ust. 4 pkt 7 cyt. ustawy ograniczenia zawartego w art. 86 ust. 3 cyt ustawy nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów), tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Ponadto w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) cyt. ustawy zawarto warunek, iż samochody (pojazdy) winny być przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na cele najmu, dzierżawy, leasingu lub inne o podobnym charakterze przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przepis art. 86 ust. 7 cyt. ustawy wskazuje, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa powyżej, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem należy rozumieć m.in.:

1.

"korzystać z czegoś, np. budynku, lokalu",

2.

"korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek",

3.

"używać cudzej własności, czerpiąc z niej korzyści, ale mając jednocześnie obowiązek zachowania jej substancji i dotychczasowego przeznaczenia".

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, iż jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności opodatkowane stawką 22% i zwolnione, jednakże czynności najmu, którym służy nabycie samochodów osobowych są czynnościami wyłącznie opodatkowanymi. Przedmiotem jego działalności jest m.in. wynajem pojazdów samochodowych. Wnioskodawca planuje wzięcie w leasing operacyjny grupę samochodów osobowych. Umowa zostanie zawarta na okres przynajmniej 36 miesięcy i po tym okresie samochody zostaną przez niego wykupione i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca podkreśla, iż samochody nie będą używane na potrzeby własnej firmy lecz wynajęte.

Zatem jak wynika z okoliczności wskazanych we wniosku, zastosowania zdaniem Wnioskodawcy nie znajdą uregulowania zawarte w art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 7 cyt. ustawy. W przypadku, gdy Wnioskodawca odda samochód w najem na okres dłuższy niż 6 miesięcy znajdą zastosowanie przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 wskazujące, iż w przypadku oddania pojazdu w odpłatne używanie regulacje art. 86 ust. 3 cyt. ustawy, ograniczające możliwość dokonania odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup pojazdu osobowego, nie mają zastosowania. Ponadto w świetle przytoczonej definicji słowa Wnioskodawca nie będzie również użytkownikiem samochodów osobowych, które nabył i nabędzie na podstawie umowy leasingu operacyjnego, stąd też w tym przypadku nie ma również zastosowania art. 86 ust. 7 cyt. ustawy. W przedmiotowej sprawie będą miały więc zastosowanie przepisy art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) cyt. ustawy. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie będzie bowiem, jak wyraźnie wynika z powyższych uregulowań, aby pojazdy takie były przeznaczone wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 cyt ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jednocześnie ust. 3 pkt 1 art. 88 wskazuje, iż przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, tzn. towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Reasumując, na podstawie art. 86 ust. 1 i art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) w zw. z art. 86 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez Wnioskodawcę uznać należy, iż w przypadku gdy przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. oddawanie w użytkowanie pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i posiadane przez niego w przyszłości samochody osobowe na podstawie zawartych umów leasingowych zostaną przez niego oddane w najem na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, to będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT dokumentujących raty leasingowe i inne płatności związane z zawartymi umowami leasingowymi. Podobnie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących ewentualny zakup samochodów osobowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki określone w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) cyt. ustawy, tzn. przedmiotowe samochody zostaną w ramach prowadzonej przez niego działalności w zakresie oddawania w odpłatne użytkowanie samochodów na podstawie umów najmu, dzierżawy leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oddane w najem na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej również ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

5.

kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 33a.

Przepisy art. 86 ust. 3 ustawy wskazują, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Na mocy art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy, ograniczenia zawartego w art. 86 ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

a.

odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

b.

oddanie w odpłatne używanie samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do pełnego odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących raty leasingowe pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT, tj.:

1.

gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oraz

2.

samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ww. ustawy o VAT, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych faktura. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i wykonuje czynności opodatkowane stawką 22% i zwolnione, jednakże czynności najmu którym służy nabycie samochodów osobowych są czynnościami wyłącznie opodatkowanymi. Przedmiotem jego działalności jest m.in. wynajem pojazdów samochodowych. Wnioskodawca planuje wynajęcie grupy samochodów osobowych, które przyjmie w ramach leasingu operacyjnego. Umowa zostanie zawarta na okres przynajmniej 36 miesięcy i po tym okresie samochody zostaną przez niego wykupione i wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Wnioskodawca podkreślił, iż samochody nie będą używane na potrzeby własnej firmy lecz wynajęte.

Mając na uwadze powołany stan prawny oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż o ile faktycznie Wnioskodawca, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy będzie wykorzystywał w działalności gospodarczej samochody osobowe, będące przedmiotem umów leasingu operacyjnego w ten sposób, iż odda je w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, wówczas, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy o VAT, przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących raty leasingowe, opłatę wstępną z tytułu zawartej umowy leasingowej oraz w fakturach dokumentujących zakup przedmiotowych samochodów osobowych. Zastrzec przy tym trzeba, że po wykupie samochody te również winny być oddane w najem zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ww. ustawy.

Ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania, bowiem Wnioskodawca nie jest usługobiorcą użytkującym te samochody.

Jak wynika z opisu zdarzenia Wnioskodawca wynajmuje ww. samochody, a nie używa na potrzeby działalności.

Tym samym, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy, że przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe i inne płatności wynikające z zawartych umów leasingowych oraz z faktur dokumentujących ewentualny zakup przedmiotowych samochodów osobowych należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie zauważyć, iż powołane przez Wnioskodawcę we wniosku przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 ust. 3 pkt 1 obowiązywały do 30 listopada 2008 r. Zatem nie mogły one być przedmiotem interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl