IBPP2/443-560/13/WN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP2/443-560/13/WN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 września 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-560/13/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2013 r. (data wpływu 18 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) w ramach swojej działalności wykonuje czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów, gdzie nie pełni funkcji eksploratora sieci, nie jest jej właścicielem ani dzierżawcą. Prace te wykonywane są w trybie awaryjnym, na wezwanie właściciela sieci lub w ramach utrzymania kanalizacji w należytym stanie, umożliwiającym bezawaryjny przepływ ścieków. Pracownicy Spółki w ramach usługi wykonują czyszczenie, udrażnianie kanalizacji, usuwając znajdujący się w niej osad wraz z innymi zanieczyszczeniami. Usunięte nieczystości i osady wywożone są na miejsce ich utylizacji, bądź składowania. Usługi wykonywane są specjalistycznym sprzętem do czyszczenia kanalizacji. Powyższe usługi klasyfikowane są przez Główny Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami". W opisie zamieszczonym w wyszukiwarce klasyfikacji na stronie internetowej GUS przy symbolu PKWiU 37.00.1 dodany został w dniu 5 lipca 2011 r. opis "Usługi polegające na udrażnianiu systemów kanalizacyjnych i czyszczeniu rur kanalizacyjnych, bez względu na rodzaj przedsiębiorstwa wykonującego usługę".

Spółka przystępuje do przetargów organizowanych przez urzędy i instytucje, w których składając ofertę winna posługiwać się prawidłową i powszechnie obowiązującą w swojej branży stawką podatku VAT na świadczone usługi.

Wobec powyższego interpretacja indywidualna Organu upoważnionego przez Ministra Finansów w opisanym stanie faktycznym jest niezbędna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione w opisie stanu faktycznego usługi należące do grupowania PKWiU 37.00.1 "usługi związane ze ściekami" mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (...) w związku z poz. 142 załącznika nr 3 do tejże ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Do określenia wysokości stawki podatku VAT, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy, symbole PKWiU.

Od dnia 1 stycznia 2011 r., na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku. Tak, więc w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%.

Na mocy art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37 mieszczą się "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych". Do grupowania tego zgodnie z Rozporządzeniem należą:

* 37.00 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych"

* 37.00.1 " Usługi związane ze ściekami",

* 37.00.11 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków",

* 37.00.11.0 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków",

* 37.00.12 "Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych",

* 37.00.12.0 "Usługi związane z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych",

* 37.00.2 "Osady ze ścieków kanalizacyjnych",

* 37.00.20 "Osady ze ścieków kanalizacyjnych",

* 37.00.20.0 "Osady ze ścieków kanalizacyjnych".

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%. Spółka opisane w niniejszym wniosku usługi sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 37.00.1.

Zatem świadczone przez Spółkę przedmiotowe usługi zaliczają się do powyższej kategorii i podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Artykuł 8 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zastosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnienie od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych do ustawy.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym "Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7%" (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - 8%), pod pozycją 142 znajdują się usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 37 "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa usługi". Tak więc, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Zatem zapis ex 37 oznacza, że z grupy PKWiU 37 pod nazwą "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków kanalizacyjnych, osady ze ścieków kanalizacyjnych" opodatkowaniu wg stawki 8% podlegają wyłącznie usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje usługi czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, na podstawie jednorazowego zlecenia od firm lub urzędów, gdzie nie pełni funkcji eksploratora sieci, nie jest jej właścicielem ani dzierżawcą. Prace te wykonywane są w trybie awaryjnym, na wezwanie właściciela sieci lub w ramach utrzymania kanalizacji w należytym stanie, umożliwiającym bezawaryjny przepływ ścieków. Pracownicy Spółki w ramach usługi wykonują czyszczenie, udrażnianie kanalizacji, usuwając znajdujący się w niej osad wraz z innymi zanieczyszczeniami. Usunięte nieczystości i osady wywożone są na miejsce ich utylizacji, bądź składowania. Usługi wykonywane są specjalistycznym sprzętem do czyszczenia kanalizacji. Powyższe usługi klasyfikowane są przez Główny Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami".

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stosowania właściwej stawki podatku VAT na świadczone przez niego usługi.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w poz. 142 załącznika nr 3 do ustawy poprzez przedrostek ex zostały wskazane konkretne usługi z grupowania PKWiU 37, których dotyczy obniżona stawka w wysokości 8%, czyli "usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Zatem do usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w zakresie czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej - zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 37.00.1 "Usługi związane ze ściekami" - zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji opisanych usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl