IBPP2/443-517/14/ICz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-517/14/ICz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 maja 2014 r. (data wpływu 30 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania pojazdu samochodowego,

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania pojazdu samochodowego oraz w zakresie obowiązku dokonania aktualizacji złożonej wcześniej informacji w związku ze zmianą wykorzystywania danego pojazdu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 21 sierpnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 13 sierpnia 2014 r. znak: IBPP2/443-517/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca Spółka komandytowa zamierza wziąć samochód osobowy w leasing. Następnie samochód zostanie wynajęty innemu podmiotowi prowadzącemu działalność na określony okres np. 6 miesięcy. Spółka dokona pełnego odliczenia podatku VAT - w 100%. Po okresie zakończenia najmu samochodu, pojazd wróci do spółki i będzie wykorzystywany w sposób mieszany - spółka będzie odliczać 50% podatku VAT, o czym urząd zostanie poinformowany. Wedle przepisów spółka nie będzie zobowiązana do dokonania korekty poprzedniego odliczenia VAT w pełnej wysokości, tj. przed zmianą przeznaczenia tego samochodu.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 sierpnia 2014 r., Wnioskodawca wyjaśnił, że:

1. Zamierza zawrzeć umowę leasingu operacyjnego.

2. Na dzień dzisiejszy nie można określić wartości początkowej pojazdu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych - wartość ta zależy od pojazdu, jaki zostanie zakupiony,

3. Na dzień dzisiejszy nie można określić jednoznacznie kiedy nastąpi zmiana wykorzystywania samochodu do celów mieszanych - zależy od zawartej umowy wynajmu, będzie to okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

4. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wynajem pojazdów.

5. Samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów wynajmu m.in. przez okres 6 miesięcy, jak wskazano we wniosku.

6. Art. 86, art. 86a, art. 86a ust. 12 i ust. 14, art. 90, art. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 8 ustawy nowelizującej.

7. Pytanie dotyczy korekty podatku naliczonego wyłącznie odliczenia z tytułu nabycia samochodu w drodze leasingu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka po zmianie przeznaczenia samochodu osobowego i przejścia na 50% odliczenia wziętego w leasing i od razu wynajętego zobowiązana będzie do dokonania korekty pełnego odliczenia podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem spółki nie będzie ona zobowiązana do dokonania korekty dokonanego pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu osobowego w leasing i wynajętego innemu podmiotowi, po zakończeniu tego najmu i przejściu na 50% odliczenie VAT. Jedyne do czego będzie zobowiązana to do dokonania aktualizacji złożonej wcześniej informacji w związku ze zmianą wykorzystywania danego pojazdu z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie "mieszane" (zmiana wysokości przysługującego odliczenia podatku ze 100% na 50%). W takiej sytuacji aktualizacja informacji powinna zostać dokonana najpóźniej przed dniem, w którym dokonano zmiany wykorzystywania pojazdu.

W nowych przepisach obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca nie wprowadził żadnych minimalnych okresów wykorzystywania samochodów osobowych wyłącznie do działalności gospodarczej jako warunku pełnego odliczenia. Skoro zatem takich okresów nie ma wskazanych to może to być miesiąc, tydzień a nawet jeden dzień - ustawa tego nie zabrania. Podatnicy powinni kierować się brzmieniem przepisów obowiązującej ustawy. Skoro ustawa nie mówi, że przeznaczenie samochodu można zmieniać np. tylko co rok, to znaczy, że można to robić częściej. Z literalnej wykładni przepisów wynika, że przedsiębiorca może zmieniać przeznaczenie samochodów osobowych w dowolnym czasie. Te przepisy to efekt decyzji Rady UE, która zgodziła się na zastosowanie przez Polskę ograniczeń przy odliczaniu podatku naliczonego. Nie można ich interpretować rozszerzająco, i to na niekorzyść podatników. Wskazać trzeba, że restrykcyjna wykładnia fiskusa wskazana w broszurze Ministerstwa Finansów wyjaśniającej nowe zasady rozliczania samochodów nie jest źródłem prawa i nie może zabraniać tego, na co pozwalają przepisy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe w przypadku zmiany przeznaczenia wykorzystywania pojazdu samochodowego,

* nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312), zwanej dalej "ustawą nowelizującą", wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3.5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku: 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.

należnego z tytułu:

a.

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.

wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ww. ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1.

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2.

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3.

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a.

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b.

konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1.

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2.

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ww. przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków, m.in. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku "mieszanego", tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 13 ustawy nowelizującej w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Natomiast kwestie korekt podatku reguluje przepis art. 90b ustawy o VAT. I tak, w myśl ust. 1 tego przepisu, w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy:

1.

którym mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a, nastąpi zmiana jego wykorzystania na wykorzystywanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza podatnik jest obowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu;

2.

w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.

Natomiast, w myśl art. 90b ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 1, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Z kolei, zgodnie z ust. 3 ww. przepisu art. 90b, przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku, o którym mowa w art. 86a ust. 13.

W myśl art. 90b ust. 4 ww. ustawy, na potrzeby korekty, o której mowa w ust. 1, uznaje się że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Z kolei zgodnie z art. 90b ust. 5 ustawy, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje pojazd samochodowy w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, kwota korekty, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90, zastosowaną przy odliczeniu.

Zgodnie natomiast z art. 90b ust. 6 ww. ustawy, w przypadku pojazdów samochodowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł korekty o której mowa w ust. 1, dokonuje się jeżeli zmiana ich wykorzystywania nastąpiła w okresie 12 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania ten pojazd samochodowy. Przepis ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Należy w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 11 ust. ust. 1 ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

Z kolei, w myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy, przepisy art. 90b ust. 1 pkt 2 oraz ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również odpowiednio do sprzedaży pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 7.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa nowelizująca wprowadza system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:

1.

z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,

2.

z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.

W pierwszym przypadku, system korekt nakłada obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego, w drugim natomiast umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza wziąć samochód osobowy w leasing operacyjny i od razu wynająć innemu podmiotowi prowadzącemu działalność na określony okres np. 6 miesięcy. Spółka dokona pełnego odliczenia podatku VAT - w 100%. Po okresie zakończenia najmu samochodu, pojazd wróci do spółki i będzie wykorzystywany w sposób mieszany - spółka będzie odliczać 50% podatku VAT, o czym urząd zostanie poinformowany.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, że z powyższych przepisów wynika, że systemowi korekt o których mowa w art. 90b ustawy nowelizującej podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu.

Należy zwrócić uwagę, że leasing operacyjny jest umową na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz. Na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą, zdefiniowaną w art. 8 ustawy. Po zakończeniu umowy leasingu jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy, opcja wykupu jest uprawnieniem z którego leasingobiorca może, lecz nie musi skorzystać.

Zatem w świetle art. 90b ust. 1 ustawy o VAT wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu "na własność" - jednorazowo, "z góry"), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu Wnioskodawca winien dokonać zmiany zasad odliczania wysokości podatku.

Wobec powyższego w sytuacji gdy Wnioskodawca będzie użytkował pojazd samochodowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego i będzie wykorzystywał go wyłącznie do działalności gospodarczej w ten sposób, ze wynajmie go innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na okres 6 miesięcy i przez to przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia całego podatku naliczonego od rat leasingowych w tym okresie a następnie zmieni jego przeznaczenie i pojazd ten będzie wykorzystywany do działalności "mieszanej" i wówczas po zmianie przeznaczenia Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu opłat leasingowych w wysokości 50% podatku wykazanego na fakturze, w tej sytuacji zmiana sposobu użytkowania tego samochodu nie spowoduje konieczności dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych za okresy rozliczeniowe przed zmianą przeznaczenia.

W sytuacji, gdy zmiana przeznaczenia wykorzystania pojazdu nastąpi w trakcie miesiąca, wówczas Wnioskodawca będzie zobowiązany do odliczenia podatku naliczonego z faktury w sposób proporcjonalny tzn. za część miesiąca (do dnia zmiany) odliczeniu będzie podlegała kwota w wysokości 100% podatku, natomiast za pozostały okres odpowiednio 50% wysokości podatku określonego na fakturze.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przez użyte sformułowanie - wyłącznie dla celów działalności gospodarczej - fakt wykorzystywania pojazdu musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie, choćby przejściowo do innych celów w tym także do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do np. oddania w najem, jeżeli stanowi to przedmiot działalności podatnika. Wskazuje to, że gdy pojazdy są wykorzystywane choćby przejściowo do innych celów to podatnik ma obowiązek prowadzenia ww. ewidencji.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że nie będzie on zobowiązany do dokonania korekty dokonanego pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia samochodu osobowego w leasing i wynajętego innemu podmiotowi, po zakończeniu tego najmu i przejściu na 50% odliczenie VAT, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do kwestii obowiązku informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie przeznaczenia wykorzystywania pojazdu samochodowego należy mieć na uwadze niżej wskazane przepisy:

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy nowelizującej podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Natomiast z art. 86a ust. 5 ustawy nowelizującej wynika, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.

przeznaczonych wyłącznie do:

a.

odprzedaży,

b.

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c.

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Jak wynika z opisu sprawy samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do celów wynajmu min. przez okres 6 miesięcy. Jeżeli zatem Wnioskodawca bezpośrednio po otrzymaniu samochodu wskutek zawartej umowy leasingu operacyjnego przekaże go najemcy i fakt ten będzie wynikał z prowadzonej dokumentacji, to nie będzie miał obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a tym samym nie będzie miał obowiązku składania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego o wykorzystaniu tego pojazdu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że jedyne do czego będzie zobowiązany to do dokonania aktualizacji złożonej wcześniej informacji w związku ze zmianą wykorzystywania danego pojazdu z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie "mieszane" (zmiana wysokości przysługującego odliczenia podatku ze 100% na 50%), należało uznać za nieprawidłowe.

Nie można też zgodzić się z ogólną tezą zawartą w stanowisku Wnioskodawcy, że istnieje pełne odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodu osobowego niezależnie od długości okresu wykorzystywania tego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej i częstotliwości zmian tego wykorzystywania (miesiąc, tydzień a nawet jeden dzień). Podkreślić bowiem należy, że zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonymi przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygodniowe) zmiany wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek "mieszany" pojazdu od samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem - wskazują bowiem na możliwość użytku prywatnego.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię czy Wnioskodawca po zmianie przeznaczenia samochodu osobowego, używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego tylko do najmu będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe.

Interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% z faktur VAT dokumentujących opłaty leasingowe. Nie była ona bowiem przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak również nie zostało sformułowane własne stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie. Zawarte w opisie zdarzenia przyszłego informacje w tym zakresie potraktowano jako element przedstawionego opisu sprawy bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl