Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-486/08/JCi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania premii pieniężnej jako wynagrodzenia za świadczenie usługi, określenia sposobu jej dokumentowania oraz konieczności dokonania korekt deklaracji VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania premii pieniężnej jako wynagrodzenia za świadczenie usługi, określenia sposobu jej dokumentowania oraz konieczności dokonania korekt deklaracji VAT.W dniu 11 sierpnia 2008 r. zostało złożone uzupełnienie do ww. wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tutejszego organu z dnia 31 lipca 2008 r. znak: IBPP2/443-486/08/JCi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest dystrybutorem w zakresie sprzedaży drożdży i dodatków piekarskich. Z Firmą "D" Sp. J. - dystrybutorem producenta "L" S.A. zawarto umowę handlową gwarantującą prawo do kwartalnej premii pieniężnej w wysokości określonej taryfikatorem. Podstawą do ustalenia prawa do premii jest ilość zakupionych w firmie "D" drożdży w okresie danego kwartału kalendarzowego. Premia jest wypłacana jako równowartość określonej procentowo części wartości zakupów netto, na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę noty obciążeniowej. Jako formę rozliczenia wprowadzono "Notę " w oparciu o otrzymaną przez "L" S.A., a przekazaną Wnioskodawcy do wiadomości i stosowania - interpretację od Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 lutego 2008 r. w zakresie stosowania prawa podatkowego w temacie VAT, związanego z premiami (bonusami), w której to Dyrektor wyjaśnia: "Nie można uznać za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT osiągnięcie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupów) z danym sprzedawcą, a zatem wypłacona nabywcy towarów premia za uzyskanie tego pułapu obrotów - nie stanowi odpłatności/wynagrodzenia za świadczenie usług - wypłacenie tego rodzaju premii jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast u nabywcy towarów zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym".

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż dokonuje zakupów drożdży produkowanych przez "L" S.A. w firmie "D" zwanej dalej Dystrybutorem w oparciu o umowę handlową zawierającą niżej wymienione ustalenia:

1.

za terminowo zapłacone faktury Dystrybutor przekaże Kupującemu, proporcjonalnie do dokonanych zakupów, otrzymane od Producenta premie.

2.

premia kwartalna i półroczna będzie rozliczana od ceny netto producenta (po upustach) po pomniejszeniu o 1 grosz za 1kg - za okresy w następującej wysokości:

a.

kwartalnie w wysokości 11% obrotu,

b.

półrocznie w wysokości 0,5% obrotu.

3.

kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę VAT na podstawie otrzymanego od dystrybutora zestawienia obrotu za dany okres rozliczeniowy, po rozliczeniu się Dystrybutora u Producenta.

Jednocześnie Wnioskodawca występuje w odwrotnej sytuacji handlowej, w której jest Dystrybutorem polepszaczy i mieszanek piekarskich produkowanych przez "L" S.A. Wołczyn. Wnioskodawca posiada zawarte umowy handlowe zawierające następujące ustalenia:

1.

za terminowo zapłacone faktury Dystrybutor przekaże Kupującemu proporcjonalnie do wykonanych zakupów, otrzymany od Producenta Bonus Roczny.

2.

bonus Roczny będzie rozliczany jednorazowo za okres od dnia 2 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

3.

wysokość bonusu stanowi równowartość 5% łącznych zakupów, od ceny netto producenta (po upustach) po pomniejszeniu o 1 grosz za 1kg

4.

kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę VAT na podstawie otrzymanego od Dystrybutora zestawieniu obrotu za dany okres rozliczeniowy, po rozliczeniu się Dystrybutora u Producenta."

W obu typach umów formę rozliczenia stanowi "FA VAT", którą zamieniono na "Notę" w oparciu o interpretację prawa podatkowego w zakresie podatku VAT otrzymaną od producenta drożdży i dodatków piekarskich - "L" S.A. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że otrzymywane oraz wypłacane przez firmę Wnioskodawcy premie naliczane są od wielkości całego obrotu będącego przedmiotem transakcji, a nie dotyczą konkretnych dostaw, bądź przekroczenia określonego progu obrotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy wypłacane i otrzymywane premie winny być opodatkowane.

2.

Czy stosowane przez firmę Wnioskodawcy premie pieniężne podlegają przepisom o VAT.

3.

Jakim dokumentem należy rozliczać tego typu premie.

4.

Czy otrzymana bądź wypłacana premia stanowi rodzaj wynagrodzenia za świadczone usługi.

5.

Czy Wnioskodawca powinien dokonać korekt stosowanych rozliczeń (noty zamienić na faktury VAT) oraz korekt deklaracji VAT za okres rozliczeniowy począwszy od 1 stycznia 2008 r. w przypadku gdy wątpliwości Wnioskodawcy okażą się słuszne.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana premia za dystrybucję drożdży i dodatków piekarskich jak również wypłacana przez firmę Wnioskodawcy premia za zakupione w jego hurtowni towary winna być traktowana jako wynagrodzenie za świadczenie usług i opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a co za tym idzie - udokumentowana fakturą VAT. Zrealizowanie obrotu na odpowiednim poziomie wiąże się z czynnościami handlowymi obu stron - zakupiony towar obie strony umowy muszą sprzedać, bo taki jest cel działalności handlowej.Zdaniem Wnioskodawcy, Podatnik powinien mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu udzielonej premii.Według Wnioskodawcy, stosowana przez firmę Podatnika forma rozliczeń premii jest niewłaściwa, a wynika to z wielu odmiennych stanowisk w tej sprawie. Sugerując się publikowanymi wyrokami Sądów oraz wypowiedziami wielu doradców podatkowych Wnioskodawca zbyt pochopnie dokonał zmian w treści zawartych umów handlowych, wprowadzając od 1 stycznia 2008 r. formę rozliczeń premii "Notą obciążeniową", zastępując stosowaną dotychczas formę rozliczenia "Fakturą VAT".Obecnie skorygowanie stanu faktycznego wiąże się z przyjęciem zgodnego stanowiska w tej sprawie kontrahentów Wnioskodawcy (odbiorców i dostawców towarów), a zatem interpretacja w tym przedmiocie jest Wnioskodawcy niezbędna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powołany przepis wskazuje, iż pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy o VAT. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia, za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). W praktyce występują również sytuacje, gdzie premia pieniężna jest wypłacana z tytułu dokonywania przez nabywcę nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premia ta nie jest związana z żadną konkretną dostawą. W takiej sytuacji należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Świadczeniem usług jest bowiem każde zachowanie się podmiotu w wykonaniu stosunku zależności, które niekoniecznie polega na fizycznym wykonaniu jakiejkolwiek czynności lub podjęciu działania.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Wnioskodawca jest dystrybutorem w zakresie sprzedaży drożdży i dodatków piekarskich i zawarł umowę handlową gwarantującą prawo do kwartalnej premii pieniężnej w wysokości określonej taryfikatorem. Podstawą do ustalenia prawa do premii jest ilość zakupionych drożdży w okresie danego kwartału kalendarzowego. Premia jest wypłacana jako równowartość określonej procentowo części wartości zakupów netto, na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę noty obciążeniowej. W umowie handlowej zawarto niżej wymienione ustalenia:

1.

za terminowo zapłacone faktury Dystrybutor przekaże Kupującemu, proporcjonalnie do dokonanych zakupów, otrzymane od Producenta premie.

2.

premia kwartalna i półroczna będzie rozliczana od ceny netto producenta (po upustach) po pomniejszeniu o 1 grosz za 1kg - za okresy w następującej wysokości

a.

kwartalnie w wysokości 11% obrotu,

b.

półrocznie w wysokości 0,5% obrotu.

3.

kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę VAT na podstawie otrzymanego od dystrybutora zestawienia obrotu za dany okres rozliczeniowy, po rozliczeniu się Dystrybutora u Producenta.

Jednocześnie Wnioskodawca występuje w odwrotnej sytuacji handlowej, w której jest Dystrybutorem polepszaczy i mieszanek piekarskich. Wnioskodawca posiada zawarte umowy handlowe zawierające następujące ustalenia:

1.

"za terminowo zapłacone faktury Dystrybutor przekaże Kupującemu proporcjonalnie do wykonanych zakupów, otrzymany od Producenta Bonus Roczny.

2.

bonus Roczny będzie rozliczany jednorazowo za okres od dnia 2 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

3.

wysokość bonusu stanowi równowartość 5% łącznych zakupów, od ceny netto producenta (po upustach) po pomniejszeniu o 1 grosz za 1kg

4.

kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę VAT na podstawie otrzymanego od Dystrybutora zestawieniu obrotu za dany okres rozliczeniowy, po rozliczeniu się Dystrybutora u Producenta."

W obu typach umów formę rozliczenia stanowi "FA VAT", którą zamieniono na "Notę". Ponadto Wnioskodawca wyjaśnia, że otrzymywane oraz wypłacane przez firmę Wnioskodawcy premie naliczane są od wielkości całego obrotu będącego przedmiotem transakcji, a nie dotyczą konkretnych dostaw, bądź przekroczenia określonego progu obrotów.Bonusy te nie ma więc charakteru dobrowolnego, ale uzależnione są od określonego zachowania kupującego. Usługobiorcami są dostawcy, którzy realizują swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u nich, a nie u innego dostawcy. Otrzymanie lub wypłacanie przedmiotowych bonusów (premii pieniężnych) jest rodzajem wynagrodzenia za określone zachowanie się nabywcy w stosunku do sprzedawcy. Wypłacając premię pieniężną sprzedawca nagradza kupującego za nabycie określonej ilości towarów w danym okresie rozliczeniowym oraz za realizowanie terminowych płatności, a w konsekwencji za lojalność względem sprzedawcy, tj. za to że kupujący nabywa towary wybranego kontrahenta, a nie jego konkurentów. Premia pieniężna powinna być w związku z tym traktowana również jako wynagrodzenie za powstrzymywanie się od zakupu towarów konkurencyjnych. Zachowanie nabywcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem na rzecz sprzedającego. Jako zapłatę za wykonaną usługę, kontrahent otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej, która jest rezultatem wszystkich dostaw towarów dokonanych w okresie rozliczeniowym (kwartału, półrocza, roku) i zależy od terminowej zapłaty faktur.Zatem pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

Konsekwencją uznania danej premii pieniężnej jako formy wynagrodzenia za określone świadczenie jest brak możliwości potraktowania jej jako rabat (opust), który zmniejszałby podstawę opodatkowania u dostawcy - wypłacającego premię. Premia nie pełni w takim przypadku funkcji rabatu, a jedynie jej wysokość określana jest poprzez odwołanie się do wcześniej dokonanych przez kupującego zakupów. Z przedmiotowego wniosku wynika, że Wnioskodawca występuje zarówno w roli otrzymującego jak i wypłacającego bonusy (premie pieniężne). W świetle powyższego zachowanie Podatnika polegające na dokonywaniu zakupów u tego samego kontrahenta oraz realizowaniu terminowych płatności należy uznać za świadczenie usług zgodnie z cyt. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Natomiast stosownie do art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

W związku z powyższym w przedmiotowej sytuacji świadczenie usług (określone zachowanie nabywcy tj. zrealizowanie obrotu na odpowiednim poziomie w danym okresie rozliczeniowym, a także terminowe dokonywanie płatności za towar), za które wypłacany jest bonus (premia pieniężna) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - kontrahenta Wnioskodawcy - faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. Wnioskodawcy wypłacającego bonus (premię pieniężną).Natomiast w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę bonusu (premii pieniężnej) od kontrahentów czynność ta winna być udokumentowana poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Wnioskodawcę - faktury VAT na rzecz nabywcy usługi - tj. kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego bonus (premię pieniężną).Jeśli chodzi o kwestie związane z prawem do odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego w otrzymanych od kontrahentów fakturach dokumentujących wypłacone przez Wnioskodawcę premie pieniężne, to stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do tego obniżenia powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny. Prawo to wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.), nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Cytowany wyżej przepis nie ogranicza prawa Wnioskodawcy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w związku z otrzymaniem od kontrahenta faktur dokumentujących świadczenie usług, za które wynagrodzenie wypłacone jest jako premia pieniężna. Świadczenie tych usług powinno być udokumentowane przez otrzymującego wynagrodzenie, nazwane premią pieniężną, fakturą VAT i opodatkowane 22% stawką podatku od towarów usług, zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w fakturze otrzymanej od kontrahenta z tytułu świadczonych usług, za które wypłacane jest wynagrodzenie nazwane premią pieniężną, pod warunkiem oczywiście spełnienia przesłanek pozytywnych określonych w art. 86 ust. 1 tej ustawy oraz niezaistnienia innych przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Odpowiadając natomiast na pytanie czy Spółka powinna dokonać korekt stosowanych rozliczeń (noty zamienić na faktury VAT) oraz korekt deklaracji VAT za okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że korekta ww. rozliczeń jak i deklaracji VAT za okresy, w których rozliczenia z tytułu premii pieniężnych nie były dokumentowane fakturą VAT a jedynie notą księgową jest konieczna bowiem, w świetle przedstawionego wyżej stanowiska tut. organu dotyczącego dokumentowania rozliczeń z tytułu premii pieniężnych, są one sporządzone nieprawidłowo.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto należy podkreślić, iż przywołana we wniosku przez Spółkę interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 4 lutego 2008 r. jest rozstrzygnięciem danego, konkretnego przypadku, jest wiążąca tylko w sprawie, w której została wydana i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Bowiem źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl