Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-454/13/WN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2013 r. (data wpływu 20 maja 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy czynność nieodpłatnego oddania w użyczenie tablic ekspozycyjnych kontrahentom będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy czynność nieodpłatnego oddania w użyczenie tablic ekspozycyjnych kontrahentom będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. (data wpływu 12 sierpnia 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak: IBPBI/2/423-583/13/PC, IBPP2/443-454/13/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest producentem jak i importerem sprzętu elektrycznego (domofony, wideodomofony, czujki czadu, gazu itp). Spółka jest również podatnikiem VAT i odlicza podatek VAT od zakupionych towarów. W związku z rozwojem sprzedaży Spółka zamierza udostępniać na podstawie umowy najmu wykonane przez siebie tablice ekspozycyjne z zamieszonymi na niej własnymi produktami trwale z nią związanymi i zmienionymi w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie poza tablicą ekspozycyjną. Tablice będą za darmo użyczane kontrahentom Spółki na minimum rok w celu prezentacji produktów potencjalnym klientom. Tablice razem z produktami mają wartość poniżej 3 500 zł. Wnioskodawca będzie prowadził dokładną ewidencję tablic wraz z produktami i będzie zaliczał je do wyposażenia. Dzięki temu działaniu Spółka będzie promowała swoją markę i zwiększała sprzedaż swoich produktów. Tablice wraz z towarami przez cały okres umowy będą własnością użyczającego. Kontrahent wystawiający tablicę ekspozycyjną zobowiązuje się do promowania Wnioskodawcy jak i do sprzedaży jego produktów na ustalonym w umowie poziomie. Po okresie umowy lub gdy używający tablicę nie wywiązuje się z umowy wzajemnej będą podlegały zwrotowi do użyczającego i przekazywane ramach innej umowy innemu kontrahentowi.

W piśmie z dnia 8 sierpnia 2013 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego i wskazał, iż tablice ekspozycyjne będą udostępniane kontrahentom na podstawie nieodpłatnego użyczenia. Za udostępnienie tablic ekspozycyjnych nie będzie pobierane wynagrodzenie.

W związku z powyższym w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 8 sierpnia 2013 r.):

Czy nieodpłatne użyczenie tablic ekspozycyjnych pozostających nadal własnością Wnioskodawcy wiąże się z naliczeniem należnego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku naliczania należnego VAT ponieważ towary są nadal jego własnością i jest to nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Powołane wyżej unormowania wskazują, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT są czynności odpłatne, natomiast nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

1.

w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa - użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),

2.

w przypadku świadczenia usług - świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem jak i importerem sprzętu elektrycznego (domofony, wideodomofony, czujki czadu, gazu itp). Spółka jest również podatnikiem VAT i odlicza podatek VAT od zakupionych towarów. W związku z rozwojem sprzedaży Spółka zamierza udostępniać na podstawie umowy najmu wykonane przez siebie tablice ekspozycyjne z zamieszonymi na niej własnymi produktami trwale z nią związanymi i zmienionymi w sposób uniemożliwiający ich użytkowanie poza tablicą ekspozycyjną. Tablice będą za darmo użyczane kontrahentom Spółki na minimum rok w celu prezentacji produktów potencjalnym klientom. Dzięki temu działaniu Spółka będzie promowała swoją markę i zwiększała sprzedaż swoich produktów. Tablice wraz z towarami przez cały okres umowy będą własnością użyczającego. Kontrahent wystawiający tablicę ekspozycyjną zobowiązuje się do promowania Wnioskodawcy jak i do sprzedaży jego produktów na ustalonym w umowie poziomie. Po okresie umowy lub gdy używający tablicę nie wywiązuje się z umowy wzajemnej będą podlegały zwrotowi do użyczającego i przekazywane ramach innej umowy innemu kontrahentowi. Tablice ekspozycyjne będą udostępniane kontrahentom na podstawie nieodpłatnego użyczenia. Za udostępnienie tablic ekspozycyjnych nie będzie pobierane wynagrodzenie.

W analizowanej sprawie należy wskazać, iż umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, obok najmu i dzierżawy regulujących zasady używania rzeczy. Przez umowę użyczenia, zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Treść powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, iż aby uznać dane świadczenie za opodatkowane podatkiem VAT musi ono być odpłatne w myśl art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy bądź też nieodpłatne, ale spełniające warunki wynikające z art. 8 ust. 2 ustawy.

Aby zatem uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca przekaże nieodpłatnie w użyczenie tablice ekspozycyjne, zatem nie uzyska żadnego wynagrodzenia. W związku z tym nie będzie można przedmiotowych czynności uznać za odpłatne i tym samym nie będą stanowiły one usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Natomiast, aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, musi ono służyć celom innym, niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż nieodpłatne przekazanie ww. tablic ekspozycyjnych, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż przekazanie do nieodpłatnego używania - odbędzie się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością. Jak wynika bowiem z treści wniosku, nieodpłatne oddanie przedmiotowych tablic ekspozycyjnych odbędzie się w celu promowania swojej marki, a Kontrahent wystawiający tablicę ekspozycyjną zobowiązuje się do promowania Wnioskodawcy jak i do sprzedaży jego produktów na ustalonym w umowie poziomie.

Reasumując, czynność nieodpłatnego oddania w użyczenie tablic ekspozycyjnych kontrahentom nie będzie stanowiła odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, ani nieodpłatnego świadczenia usług, podlegających opodatkowaniu w trybie art. 8 ust. 2 ustawy. Zatem, przedmiotowa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług, natomiast wniosek w części dotyczącej pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl