Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-451/08/JCi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 8 maja 2008 r. (data wpływu 14 maja 2008 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 4 sierpnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla robót budowlano-montażowych dot. infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu W dniu 4 sierpnia 2008 r. zostało złożone uzupełnienie do ww. wniosku, będące odpowiedzią na wezwanie tutejszego organu z dnia 24 lipca 2008 r. znak: IBPP2/443-451/08/JCi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będąc czynnym podatnikiem VAT, w ramach działalności gospodarczej, prowadzi roboty budowlano-montażowe. W zakresie tych robót świadczy usługi budowlane dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Do dnia 31 grudnia 2007 r. - zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o podatku od towarów i usług - roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu były opodatkowane 7% stawką VAT. Zatem od dnia 1 stycznia 2008 r. roboty te są opodatkowane stawką 22%. Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, powstaje w dniu otrzymania zapłaty, nie później niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi. Spółka wykonała usługi budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu w dniu 21 grudnia 2007 r. (potwierdzenie protokołem odbioru robót) i w tym samym dniu wystawiła fakturę VAT. Do 31 grudnia 2007 r. Spółka nie otrzymała zapłaty, w związku z tym obowiązek podatkowy dla celów VAT powstał w styczniu 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji, kiedy wyżej opisana usługa została wykonana w grudniu 2007 r. a obowiązek podatkowy dla tej usługi powstał w styczniu 2008 r. - należy zastosować stawkę VAT w wysokości 7% (obowiązującą w grudniu) czy 22% (obowiązującą w styczniu).

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku wg stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje tylko na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tyt. wykonanej czynności. W związku z tym, prawidłową stawką dla robót budowlanych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu wykonanych w grudniu - jest stawka 7%. Potwierdzeniem prawidłowości stanowiska Spółki jest interpretacja Ministra Finansów, pismo nr PP3-812-458/2004/AK/1786 z dnia 24 czerwca 2004 r. oraz informacja uzyskana telefonicznie w Krajowej Informacji Podatkowej (powołującej się również na przytoczone wyżej pismo Ministra Finansów).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Z przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jednocześnie w myśl art. 19 ust. 4 ustawy, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych.Zaznaczyć należy, iż wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Określony w przepisach moment powstania obowiązku podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. I tak, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosowana była stawka w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.Roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 146 ust. 2 ww. ustawy, to roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Natomiast, zgodnie z art. 146 ust. 3 ustawy, przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu należało rozumieć:

1.

sieci rozprowadzające wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzenie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jeśli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Z powyższej analizy przepisów ustawy wynika, że w przypadku robót budowlanych związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, które wykonane zostały przez Spółkę i udokumentowane wystawioną fakturą VAT przed dniem 31 grudnia 2007 r., dla której obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał po dniu 1 stycznia 2008 r. - czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki obowiązującej dla tej czynności w momencie jej wykonania, tj. przed dniem 1 stycznia 2008 r. W związku z powyższym Wnioskodawca zastosował prawidłową stawkę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl