Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP2/443-41/14/RSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 stycznia 2014 r. (data wpływu 16 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU do grupowania 96.03 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT w wysokości 8% na świadczone usługi zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę wg PKWiU do grupowania 96.03.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico, itp., jak również szerokiej gamy akcesoriów nagrobkowych, tj. wazonów, krzyży, świeczników, zdjęć nagrobkowych, itd.

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wyprodukowanych przez siebie nagrobków oraz akcesoriów nagrobkowych.

Na zlecenie osób, które zamierzają postawić nagrobek dla osób zmarłych, jak również dla samych siebie (osoby żyjące) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje i sprzedaje nagrobki według zlecenia klienta. Wnioskodawca wykonuje również usługę montażową nagrobków na cmentarzach. Wnioskodawca nagrobki wytwarza z materiałów przez niego zakupionych. Wszystkie wymienione czynności w ocenie Wnioskodawcy kwalifikują się do PKWiU 96.03.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zastosować obniżoną stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%, w przypadku, gdy realizowana przez niego usługa dotyczy:

1.

wykonania nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem,

2.

wykonania nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą (dla siebie lub bliskich),

3.

wykonania kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 5a ustawy o VAT stanowi, że towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła zatem do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy - wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z dniem 31 grudnia 2013 r., zmianie ulegnie brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w art. 146a ustawy o VAT, z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 146a ustawy o VAT utrzymano do końca 2016 r. aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT.

W poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono pod symbolem PKWiU 96.03 - usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.

Z wyjaśnień do PKWiU wynika natomiast, że stanowiące rozszerzenie powyższej klasy 96.03:

1.

grupowanie 96.03.11.0 "Usługi cmentarzy i usługi związane z przeprowadzeniem kremacji" obejmuje:

* usługi zarządzania i utrzymywania cmentarzy,

* usługi związane z opieką i pielęgnacją grobów i miejsc pochówku,

* usługi związane z przeprowadzaniem kremacji,

* usługi w zakresie liternictwa nagrobkowego wykonywane przez obsługę cmentarza,

* usługi dzierżawy lub sprzedaży grobów,

2.

grupowanie 96.03.12.0 "Usługi pogrzebowe" obejmuje:

* usługi związane z przygotowaniem ceremonii pogrzebowych lub kremacyjnych,

* usługi związane z przeprowadzeniem pochówku lub ekshumacji,

* usługi balsamowania zwłok,

* usługi instytucji pogrzebowych,

* przewóz zwłok związany z ceremonią pogrzebową,

* usługi pogrzebowe dla zwierząt domowych. Grupowanie to nie obejmuje: usług religijnych związanych z uroczystościami pogrzebowymi, sklasyfikowanych w grupowaniu 94.91.10.0.

Mając zatem na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem, wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą (dla siebie lub bliskich) oraz wykonanie kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, a przy założeniu, że podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja jest prawidłowa, a wykonane usługi związane są z konkretną usługą pogrzebową - to podlegają one opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług - w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podkreślić należy, iż prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT, jeśli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne - zgodnie z cyt. art. 5a ustawy. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Należy w tym miejscu zauważyć, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem wykonywanych czynności.

Stawka podatku - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

* stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 180 wymieniono "Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną" (PKWiU 96.03).

Powyższy zapis oznacza, że 8% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do usług pogrzebowych i pokrewnych, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną, zaklasyfikowanych według PKWiU do grupowania PKWiU 96.03.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest producentem nagrobków granitowych, marmurowych, lastrico, itp., jak również szerokiej gamy akcesoriów nagrobkowych, tj. wazonów, krzyży, świeczników, zdjęć nagrobkowych, itd. Wnioskodawca prowadzi sprzedaż wyprodukowanych przez siebie nagrobków oraz akcesoriów nagrobkowych. Na zlecenie osób, które zamierzają postawić nagrobek dla osób zmarłych, jak również dla samych siebie (osoby żyjące) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności wykonuje i sprzedaje nagrobki według zlecenia klienta. Wnioskodawca wykonuje również usługę montażową nagrobków na cmentarzach. Wnioskodawca nagrobki wytwarza z materiałów przez niego zakupionych. Wszystkie wymienione czynności w ocenie Wnioskodawcy kwalifikują się do PKWiU 96.03.

Podkreślić należy, że obniżone stawki mają charakter wyjątkowy i winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione we wniosku - mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, a podana klasyfikacja jest prawidłowa - to podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT i art. 146a pkt 2 w związku z poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że we własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi polegające na wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochówkiem, wykonanie nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą (dla siebie lub bliskich) oraz wykonanie kompleksowej usługi, tj. montażu nagrobka mieszczą się w grupowaniu PKWiU 96.03, ale przy założeniu, że wykonane usługi związane są z konkretną usługą pogrzebową. Tak sformułowane stanowisko nie może zostać uznane za prawidłowe. Trzeba bowiem podkreślić, że ustawodawca uzależnił zastosowanie obniżonej 8% stawki podatku VAT od klasyfikacji tych usług wg PKWiU tj. do grupowania 96.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne.

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez wnioskodawcę klasyfikacji.

W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na wykonaniu nagrobka zamawianego w związku z pochowkiem, wykonaniu nagrobka zamawianego przez osobę żyjącą (dla siebie lub bliskich) oraz wykonaniu kompleksowej usługi tj. montażu nagrobka mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03, a przy założeniu że wykonane usługi związane są z konkretną usługą pogrzebową to podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%, należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o poprawności zaklasyfikowania opisanych we wniosku usług według PKWiU.

Należy zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ wskazał na możliwość zastosowania 8% stawki podatku VAT, przy założeniu, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione we wniosku - mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 96.03.

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Tak więc, to Wnioskodawcę obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania usług.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów zdarzenia przyszłego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku usług) lub zmiany stanu prawnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ocena prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w części, w której stwierdza on, że świadczone przez niego usługi mieszczą się według PKWiU w grupowaniu 96.03. przy założeniu, że podana przez niego klasyfikacja PKWiU 96.03 dla opisanych we wniosku usług jest prawidłowa, jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl