IBPP2/443-407/13/KO - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP2/443-407/13/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-407/13/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 6 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami posadowionych na tych gruntach tj. budynkiem: garażu samochodowego, biura BHP i ambulatorium, dawnej administracji, urządzeń uzdatniania wody - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkami posadowionych na tych gruntach tj. budynkiem: garażu samochodowego, biura BHP i ambulatorium, dawnej administracji, urządzeń uzdatniania wody.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Początki działalności D S.A. (dalej Spółka) jako samodzielnego podmiotu związane są z przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą KPS. Przedsiębiorstwo to utworzone zostało Zarządzeniem Ministra Przemysłu o nr z dnia 17 kwietnia 1990 r. w wyniku podziału ówczesnego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą P. w K (dalej jako P.), funkcjonującego od lat 50 XX w. Na podstawie ww. zarządzenia, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych i wykonaniu Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie podziału P., z dniem 1 maja 1990 r. utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą KPS w J. Powstało ono w wyniku podziału P., na bazie wyłączonego zakładu P. o nazwie KPS w J.

Tym samym Zarządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 17 kwietnia 1990 r. przydzielono nowo utworzonemu przedsiębiorstwu państwowemu KPS składniki mienia powstałe z podziału P. Na skutek przyjętego systemu podziału P. i utworzenia nowych przedsiębiorstw państwowych na wskutek tego podziału, na dzień 30 kwietnia 1990 r. aktywa i pasywa P. wydzielono bowiem wg zapisów bilansowych każdego wydzielonego zakładu P., w tym m.in. zakładu o nazwie KPS w J, na bazie którego powstało przedsiębiorstwo państwowe KPS. Grunty wydzielono i przypisano do nowo utworzonych przedsiębiorstw wg zapisów ujawnionych w księgach wieczystych, ewidencji gruntów a także użytkowanych, pozostające w zarządzie każdego wydzielonego zakładu P. W ten sposób KPS przypadła część majątku podzielonego P., obejmującego także budynki i budowle oraz grunty.

W czerwcu 1994 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego KPS w spółkę akcyjną pod nazwą KPS S.A. (dziś D S.A.). Od momentu jej powstania, aż do chwili wniesienia akcji do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, ówczesna KPS S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Następnie na skutek prywatyzacji i zakupu akcji przez różnych inwestorów, funkcjonowała pod różnymi firmami, w tym jako: PRS S.A., PR S.A i ostatecznie pod obecną firmą D S.A.

W kolejnych latach następowało regulowanie stanu prawnego nieruchomości Spółki, w tym gruntów. Na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 lutego 2002 r. - Repertorium A Nr.., Gmina Miasta J oddała Spółce w użytkowanie wieczyste na 99 lat określone w tym akcie notarialnym działki gruntów oraz przeniosła nieodpłatnie na rzecz Spółki własność budynków i budowli znajdujących się na tych gruntach. Powyższe miało na celu uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości, bowiem Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) była w faktycznym posiadaniu tych gruntów oraz budynków i budowli na nich posadowionych już od momentu utworzenia przedsiębiorstwa państwowego w 1990 r., to posiadaniu temu nie towarzyszył tytuł prawny do nieruchomości. W ww. akcie notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r. zawarto: "Na wyżej opisanych nieruchomościach (działkach gruntów) zostały wybudowane następujące budowle i budynki (...), ze środków własnych KPS S.A. Budynki te i budowle stanowiły środki trwałe Spółki (a wcześniej przedsiębiorstwa państwowego KPS) już od momentu utworzenia przedsiębiorstwa państwowego.

Przedmiotem niniejszego wniosku są obiekty budowlane stanowiące własność Spółki oraz grunty, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka, nabyte przez Spółkę w sposób wyżej przedstawiony. Nieruchomości te były zatem przedmiotem ww. aktu notarialnego z dnia 4 lutego 2002 r. Jednocześnie nieruchomości te znajdowały się w posiadaniu Spółki (a wcześniej w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego KPS) faktycznie już wcześniej, od chwili utworzenia przedsiębiorstwa państwowego KPS i podziału majątku P.

W tym miejscu należy wskazać, że zarówno objęcie w posiadanie przez przedsiębiorstwo państwowe KPS na skutek podziału P. ww. obiektów budowlanych oraz gruntów (na tamten moment z nieuregulowanym stanem prawnym), jaki i następnie uzyskane przez Spółkę na podstawie ww. aktu notarialnego z dnia 4 lutego 2002 r. prawa użytkowania wieczystego tych gruntów oraz w wyniku nieodpłatnego przeniesienia na Spółkę, własności obiektów budowlanych na nich posadowionych, nastąpiło w wyniku czynności nie objętych podatkiem od towarów i usług (dalej podatek VAT).

Czynności związane z objęciem majątku dzielonego P. w 1990 r. nie mogły być objęte podatkiem VAT z tego względu, iż podatek ten w Polsce wprowadzony został dopiero w roku 1993. Nie funkcjonował zatem w Polsce również w okresie wcześniejszym, kiedy obiekty budowlane powstawały (były budowane) w ówczesnym P. Także czynność prawna dokonana aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r. - Repertorium A Nr.., zgodnie z treścią tego aktu notarialnego, nie była opodatkowana podatkiem VAT. Nabycie zatem przez Spółkę za ww. aktem notarialnym prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności posadowionych na nim obiektów budowlanych nie podlegało podatkowi VAT.

Reasumując, w związku z ww. czynnościami, tak przedsiębiorstwo państwowe KPS jak i powstała następnie z jego przekształcenia Spółka, nie dokonały obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tego powodu, iż czynności te nie podlegały podatkowi VAT.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jej podstawowym zakresem działalności jest wykonywanie przewozów towarowych koleją. Spółka zajmuje się także wydobyciem piasku.

Przedmiot niniejszego wniosku dotyczy nieruchomości stanowiących wiązkę praw - prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie obiektów budowlanych. Nieruchomości te położone są w J przy ulicy B i objęte są na dzień złożenia niniejszego wniosku księgą wieczystą KW nr....

Stanowiące przedmiot niniejszego wniosku obiekty budowlane oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których są one posadowione, Spółka nabyła w sposób wyżej opisany. Zatem, co raz jeszcze należy podkreślić, zarówno wytworzenie obiektów budowlanych (co miało miejsce przed rokiem 1990), jak i ich nabycie, nastąpiło na skutek czynności które nie były objęte podatkiem VAT.

Obiekty będące przedmiotem niniejszego wniosku są trwale związane z gruntem. Zostały nabyte przez Spółkę w sposób wyżej opisany.

Należą do nich:

* garaż samochodowy obok biura S o nr inw. 1110000055. Symbol wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316) wraz z późn. zm. z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170): 1242,

* biura BHP i ambulatorium o nr inwentarzowym 1110000110. Symbol PKOB: 1220,

* budynek dawnej administracji o nr inw. 1110000106. Symbol PKOB: 1220,

* budynek urządzeń uzdatniania wody o nr inw. 1110000016. Symbol PKOB: 1252.

W przypadku garażu samochodowego oraz biura BHP i ambulatorium, od momentu utworzenia przedsiębiorstwa państwowego KPS w 1990 r., obiekty te nie były nigdy ulepszane, tj. nie były na te budynki w ich historii od roku 1990 ponoszone żadne nakłady, które skutkowałyby ich ulepszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.). Ich wartość początkowa podlegała jedynie aktualizacji, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami.

Pierwszej aktualizacji wyceny przedmiotowych środków trwałych dokonano w 1991 r. na dzień 1 stycznia 1991 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz zasad aktualizacji wyceny środków trwałych (Dz. U. Nr 72, poz. 422 z 1990 r. oraz Dz. U. Nr 19, poz. 83 z 1991 r.). Do aktualizacji wyceny środków trwałych zastosowano wówczas współczynniki przeliczeniowe wynikające z załącznika do obwieszczenia Prezesa GUS (M. P. nr 12 poz. 82 z 1991 r.). Drugiej aktualizacji dokonano na dzień 1 stycznia 1995 r. Realizowana ona była na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra z dnia 20 stycznia 1995 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także aktualizacji wyceny środków trwałych. (Dz. U. z 1995 r. Nr 7, poz. 34), według wskaźników przeliczeniowych określonych w obwieszczeniu Prezesa GU5 z 8 lutego 1995 r. w sprawie wskaźników przeliczeniowych do aktualizacji wyceny środków trwałych na 1 stycznia 1995 r. (M. P. Nr 9, poz. 125).

Zatem w przypadku garażu samochodowego oraz biura BHP i ambulatorium zmiana ich wartości początkowej następowała (wzrastała) zatem jedynie na skutek ww. aktualizacji.

Budynek dawnej administracji oraz budynek urządzeń uzdatniania wody również zostały nabyte w sposób powyżej opisany, lecz w ich przypadku były ponoszone przez Spółkę wydatki na ich ulepszenie. Ponadto, niezależnie od zmian wartości początkowej na skutek ulepszeń w rozumieniu u.p.d.o.p., zmiany wartości początkowej budynku dawnej administracji oraz budynku urządzeń uzdatniania wody wynikały także z aktualizacji, identycznie jak w przypadku garażu samochodowego.

Poniżej przedstawiono dla ww. budynku dawnej administracji i budynku urządzeń uzdatniania wody, historię zmian ich wartości początkowej.

Budynek dawnej administracji:

* wartość początkowa nadzień 1 maja 1990 r. z uwzględnieniem denominacji (przejęcie po podziale P.): 37.155,49 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1991 r. z uwzględnieniem denominacji, po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,4:89.173,18 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1995 r., po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,35:209.556,97 zł,

* zmiana (podwyższenie) wartości początkowej w roku 2006: nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 4.626,06 zł. Powyższe było związane z przeprowadzonymi robotami budowlano-montażowymi,

* wartość początkowa z uwzględnieniem nakładów zwiększających wartość początkową w 2006 r.: 214.183,03 zł. Powyższe stanowi aktualną wartość początkową warsztatu naprawczego.

Budynek urządzeń uzdatniania wody:

* wartość początkowa na dzień 1 maja 1990 r. z uwzględnieniem denominacji (przejęcie po podziale P.): 3.260,32 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1991 r. z uwzględnieniem denominacji, po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,4:7.824,76 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1995 r. po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,35:18.388,19 zł,

* nakłady na ulepszenie poniesione w roku 2006: 75.016,98 zł.

* wartość początkowa z uwzględnieniem nakładów z 2006 r.: 93.405,17 zł. Powyższe stanowi aktualną wartość początkową budynku oczyszczalni ścieków.

Wskazać należy dalej, iż z pośród obiektów budowlanych, których dotyczy niniejszy wniosek, wymienione poniżej były przez Spółkę oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotem najmu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT pozostają bowiem:

* garaż samochodowy obok biura S: na podstawie umowy najmu wynajęty od dnia 1 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Przedmiotem najmu był cały garaż,

* biura BHP i ambulatorium: na podstawie umowy najmu budynek wynajęty od dnia 1 czerwca 2000 r., najem trwał do 30 maja 2009 r. przedmiotem najmu było 149,11 m2, oraz najem od 1 października 2009 do 31 sierpnia 2011 r. pomieszczenia o pow. 184 m2 - z całej powierzchni wynoszącej 529,6 m2,

* budynek dawnej administracji: na podstawie umowy najmu wynajęty od dnia 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2012 r., przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. 12 m2, oraz najem od 1 grudnia 2005 do 31 stycznia 2009 pomieszczenia o pow. 58,3 m2, z całej powierzchni wynoszącej 1.311,5 m2.

Natomiast budynek urządzeń uzdatniania wody nie były nigdy przez Spółkę (a wcześniej przez przedsiębiorstwo państwowe KPS) oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W stosunku do nakładów na ulepszenie, zarówno w przypadku budynku dawnej administracji, jak i budynku urządzeń uzdatniania wody, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wszystkie obiekty, których dotyczy niniejszy wniosek, po przyjęciu ich na stan środków trwałych i następnie po dokonaniu kolejnych ulepszeń, były i są nadal wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na gruncie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622), obiekty budowlane, których dotyczy niniejszy wniosek, klasyfikowane są jako środki trwałe (obiekty inwentarzowe) zaliczane do grupy 1.

W chwili obecnej Spółka planuje sprzedaż opisanych powyżej - prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z posadowionymi na tych gruntach obiektami budowlanymi, tj. garażem samochodowym, biurem BHP i ambulatorium, budynkiem dawnej administracji oraz budynkiem urządzeń uzdatniania wody.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Mając na uwadze zawarty powyżej opis zdarzenia przyszłego, uwzględniając wszystkie przedstawione w nim okoliczności. Spółka zwraca się z pytaniem, czy planowana przez Spółkę sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością posadowionych na tych gruntach:

* garażu samochodowego,

* biura BHP i ambulatorium,

* budynku dawnej administracji,

* budynku urządzeń uzdatniania wody,

podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Spółki planowana sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z własnością posadowionych na tych gruntach:

* garażu samochodowego,

* biura BHP i ambulatorium,

* budynku dawnej administracji,

* budynku urządzeń uzdatniania wody,

będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

Rozpatrując sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim obiektów budynków i budowli) na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej jako ustawa VAT, należy w pierwszej kolejności uwzględnić, iż o opodatkowaniu takiej sprzedaży decyduje sposób opodatkowana budynków i budowli posadowionych na gruncie. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 5 ustawy VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Rozwinięciem tej zasady są przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z których wynika, że zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, powinno być opodatkowane wg tej samej stawki podatku lub zwolnione z podatku, tak samo jak sprzedaż posadowionych na tym gruncie budynków, budowli lub ich części.

Uwzględniając powyższe, planowana sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie opodatkowana w ten sam sposób, co sprzedaż posadowionych na tym gruncie, a stanowiących odrębną od gruntu własność, budynków i budowli. Wynika z tego w szczególności, że jeżeli sprzedaż wszystkich budynków i budowli będzie opodatkowana, to także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast jeżeli sprzedaż wszystkich budynków i budowli zgodnie z ustawą VAT, objęta będzie zwolnieniem z podatku, to zwolniona z podatku będzie także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu. W przypadku natomiast, gdyby sprzedaż jedynie części obiektów budowlanych posadowionych na gruncie objęta była zwolnieniem z podatku, powstałaby konieczność przyporządkowania odpowiednich części gruntu do obiektów budowlanych, których sprzedaż będzie zwolniona z podatku i tych, których sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu.

Na tle zatem okoliczności przedstawionych przez Spółkę rozstrzygnięcia wymaga w istocie, czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługa podlegać będzie planowana sprzedaż:

* garażu samochodowego,

* biura BHP i ambulatorium,

* budynku administracyjnego i

* budynku oczyszczalni ścieków.

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT wynika generalne zwolnienie z podatku dla dostawy budynków, budowli lub ich części. W tym samym przepisie ustawodawca wskazuje jednak równocześnie przypadki, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części wyłączona jest z tego zwolnienia. Z przywołanego przepisu wynika, że takim wyjątkiem są sytuacje, gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia ustawodawca zawarł w art. 2 pkt 14 ustawy VAT, stanowiąc w tym przepisie, że przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Nie każda jednak dostawa budynków budowli lub ich części, która jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, względnie gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata, podlega opodatkowaniu. W art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT zawarto bowiem zwolnienie z podatku odnoszące się do dostawy budynków, budowli lub ich części, nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem jednak że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Co istotne, stosownie do brzmienia art. 43 ust. 7a ustawy VAT, ww. warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części wstanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Mając na uwadze powyższe przepisy rozstrzygnięcia wymaga zatem, w odniesieniu do poszczególnych budynków i budowli, które mają być przedmiotem sprzedaży, czy ich dostawa objęta będzie zwolnieniem z podatku. Przy tym z konstrukcji przywołanych przepisów wynika, że w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy dostawa danego obiektu budowlanego objęta będzie zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Dopiero gdy dostawa nie może korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustalić należy, czy nie jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Garaż samochodowy.

Dostawa garażu samochodowego obok biura S, który od dnia 1 października 2010 r. został przez Spółkę wynajęty na podstawie umowy najmu, która trwa do chwili obecnej, zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w zw. z definicją pierwszego zasiedlenia wynikającą z art. 2 pkt 14 lit. a ww. ustawy.

Budynek garażu samochodowego znajduje się w posiadaniu Spółki od momentu jej powołania w 1994 r. a wcześniej od 1990 r. znajdował się w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego KPS. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego obiektu a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak bowiem utworzenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i przydzielenie mu składników majątkowych dzielonego P.; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i utworzenie w jego wyniku spółki prawa handlowego KPS S.A.; jak i następnie czynność prawna objęta aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r., na podstawie której Spółka nabyła własność budynków i budowli - nie były objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Do czasu jego wynajęcia w 2010 r. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) nie ponosiła przy tym jakichkolwiek wydatków na jego ulepszenie. Dopiero wynajęcie przez Spółkę - jako podatnika VAT- przedmiotowego garażu samochodowego stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wynajęcie garażu przez Spółkę z dniem 1 października 2010 r. stanowiło zatem pierwszą czynność, w wyniku której budynek ten, po jego wybudowaniu, został oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi. Powyższe stanowi pierwsze zasiedlenie tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. a ustawy VAT. Przy tym następnie, po dokonaniu pierwszego zasiedlenia, Spółka nadal nie dokonywała żadnych ulepszeń garażu samochodowego, co w związku z treścią art. 2 pkt 14 lit. b ustawy VAT mogłoby skutkować jego ponownym pierwszym zasiedleniem. W związku z powyższym planowana obecnie dostawa garażu samochodowego nastąpi w okresie dłuższym niż 2 lata, licząc od daty jego pierwszego zasiedlenia. Tym samym planowana sprzedaż garażu samochodowego będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, gdyż w sprawie nie znajdzie zastosowanie żaden z wyjątków wymienionych w tym przepisie, wykluczających zastosowanie wynikającego z niego zwolnienia z podatku.

Dostawa garażu nie nastąpi bowiem:

* w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak również

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego budynku upłynął już okres krótszy niż 2 lata.

Zasadność powyższego stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP2/443-1518/12/AD z dnia 14 marca 2013 r. Organ podatkowy zawarł w niej: "Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu."

Reasumując, w ocenie Spółki dostawa (sprzedaż) garażu samochodowego obok biura S, będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Biura BHP i ambulatorium.

Dostawa budynku biura BHP i ambulatorium, w części w której od dnia 1 czerwca 2000 r. został on przez Spółkę wynajęty na podstawie umowy najmu, która trwała do 30 maja 2009 r., oraz w części od 1 października 2009 do 31 sierpnia 2011 r. której został także oddany w najem zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w zw. z definicją pierwszego zasiedlenia wynikającą z art. 2 pkt 14 lit. a ww. ustawy.

Budynek biura BHP znajduje się w posiadaniu Spółki od momentu jej powołania w 1994 r. a wcześniej od 1990 r. znajdował się w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego KPS. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego obiektu a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak bowiem utworzenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i przydzielenie mu składników majątkowych dzielonego P.; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i utworzenie w jego wyniku spółki prawa handlowego KPS S.A.; jak i następnie czynność prawna objęta aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r., na podstawie której Spółka nabyła własność obiektów budowlanych - nie były objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Do czasu wynajęcia części przedmiotowego budynku w 2000 r. i 2009 r. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) nie ponosiła przy tym jakichkolwiek wydatków na jego ulepszenie. Dopiero wynajęcie przez Spółkę - jako podatnika VAT - części budynku BHP i ambulatorium stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynajęcie zatem przez Spółkę w 2000 r. i 2009 r. części tego budynku stanowiło zatem pierwszą czynność, w wyniku której budynek ten w części, po jego wybudowaniu, został oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszym użytkownikom. Powyższe stanowi pierwsze zasiedlenie części tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. a ustawy VAT. Przy tym następnie, po dokonaniu pierwszego zasiedlenia części budynku, Spółka nadal nie dokonywała żadnych jego ulepszeń, co w związku z treścią art. 2 pkt 14 lit. b ustawy VAT mogłoby skutkować jego ponownym pierwszym zasiedleniem. W związku z powyższym planowana obecnie dostawa tej części budynku BHP i ambulatorium, która została wynajęta, nastąpi w okresie dłuższym niż 2 lata, licząc od daty pierwszego zasiedlenia. Tym samym planowana sprzedaż budynku BHP i ambulatorium, w tej części w której budynek ten został wynajęty, będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, gdyż w sprawie nie znajdzie zastosowanie żaden z wyjątków wymienionych w tym przepisie, wykluczających zastosowanie wynikającego z niego zwolnienia z podatku.

Dostawa nie nastąpi bowiem:

* w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak również

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części budynku upłynął już okres krótszy niż 2 lata.

Zasadność powyższego stanowisko, w kwestii traktowanie podlegającego opodatkowaniem podatkiem VAT wynajmu nieruchomości, jako czynności skutkującej pierwszym zasiedleniem, znajduje potwierdzenie w cytowanej już powyżej (w części uzasadnienia odnoszącego się do garażu samochodowego) interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP2/443-1518/12/AD z dnia 14 marca 2013 r.

Możliwość zasiedlenia jedynie części budynku a w konsekwencji objęcia zwolnieniem z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT jedynie części budynku, potwierdził z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej o sygn. IPTPP2/443-838/11-4/PR z dnia 5 marca 2012 r. Organ podatkowy zawarł w niej: "Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że w związku z oddaniem w najem w 1998 r. części budynku biurowo-usługowego to w tej części budynku nastąpiło pierwsze zasiedlenie. Ponadto, okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem tej części budynku, a jej sprzedażą w 2011 r. był dłuższy niż 2 lata. Zatem w przedmiotowej sprawie sprzedaż części budynku (oddanego w najem) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy."

Reasumując, dostawa budynku biura BHP i ambulatorium, w części w której budynek ten jest przez Spółkę wynajmowany, będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Dostawa budynku biura BHP i ambulatorium w pozostałej (niewynajmowanęj) części nie będzie mogła być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Jak zwarto już powyżej, Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego budynku a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Obiekt ten w niewynajmowanej części nigdy nie był oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, np. na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. W związku z powyższym planowana obecnie sprzedaż przedmiotowego budynku w części, w której nie był on wynajęty, uwzględniając że czynność ta zostanie dokonana przez Spółkę jako podatnika podatku od towarów i usług, w wykonaniu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, jako objęta zakresem opodatkowaniu podatkiem VAT, stanowić będzie pierwsze zasiedlenie tej części budynku.

Powyższe wyklucza zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Sprzedaż przedmiotowego budynku w części, w której nie był on wynajmowany, będzie jednak zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. Jak zawarto bowiem powyżej, jego nabycie nastąpiło na podstawie czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym w stosunku do tego obiektu Spółce (jak i wcześniej przedsiębiorstwu państwowemu KPS) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego zasadniczego powodu, że czynności, w wyniku których nabyto ten budynek, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie na obiekt ten nie czyniono jakichkolwiek nakładów skutkujących jego ulepszeniem. Brak jest zatem jakichkolwiek nakładów na ten budynek, skutkujących jego ulepszeniem, w przypadku których Spółce (jak i wcześniej przedsiębiorstwu państwowemu KPS) przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym warunki zwolnienia z podatku wymienione pod lit. a i b) w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT są w odniesieniu do tego budynku spełnione. Powyższe oznacza, że dostawa (sprzedaż) budynku BHP i ambulatorium, w części w której budynek ten nie był wynajmowany, będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Jako poparcie powyższego stanowiska powołać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP1/443-805/12-5/MW z dnia 22 stycznia 2013 r. Organ podatkowy odniósł się w niej do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, w którym "Spółka nabyła wyżej opisane nieruchomości i prawa w drodze zarządzenia nr. Wojewody.... z dnia.... w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 z późn. zm.). Zgodnie z treścią niniejszego zarządzenia z dniem...przedsiębiorstwa państwowe pod nazwą: X i Y w uległy połączeniu. (...) Następnie X aktem komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, akt notarialny z dnia (Repertorium A Nr.,.) na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) zostało przekształcone w spółkę akcyjną Z z siedzibą w..." Formułując pytanie o zasadność objęcia zwolnieniem z podatku sprzedaży nabytych w powyższy sposób prawa użytkowania wieczystego gruntu działki gruntu i własności znajdujących się na nim budynków stanowiących odrębną nieruchomość wraz z budowlami i urządzeniami, wnioskodawca wskazał ponadto, iż nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków/budowli. Odnosząc się do powyższych okoliczności, zbieżnych z tymi, które dotyczą Spółki w odniesieniu do budynku BHP i ambulatorium, w części w której budynek ten nie był wynajmowany, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podzielając stanowisko wnioskodawcy o zasadności objęcia sprzedaży zwolnieniem z podatku, zawarł m.in.: "Przy braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy rozważyć możliwość zastosowania przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że - jak wskazał we wniosku Wnioskodawca - nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu/budowie poszczególnych budynków/budowli, jak również nie ponosił wydatków na ulepszenie przedmiotowych budynków/ budowli. Tym samym mając na uwadze powołany wyżej przepis należy stwierdzić, że dostawa ww. budynków, budowli i urządzeń podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy."

Jako potwierdzenie stanowiska Spółki w kwestii zasadności objęcie zwolnieniem z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT sprzedaży budynku BHP i ambulatorium, w części w której budynek ten nie był wynajmowany, przywołać można ponadto również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP1/443-226/10-5/BD z dnia 1 czerwca 2010 r. Organ podatkowy stwierdził w niej, że sprzedaż " (...) nabytego na własność w drodze decyzji uwłaszczeniowej (nieodpłatnie) budynku - pawilonu - wiaty, dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia...". Przy czym z opisu stanu faktycznego zawartego w ww. interpretacji indywidualnej wynika, że do nabycia budynku przez wnioskodawcę doszło z dniem 5 grudnia 1990 r. na mocy decyzji uwłaszczeniowej, a więc przed wprowadzeniem w Polsce podatku od towarów i usług. Organ podatkowy potwierdził w niej, że sprzedaż " (...) nabytego na własność w drodze decyzji uwłaszczeniowej (nieodpłatnie) budynku - pawilonu - wiaty, dokonana będzie w ramach pierwszego zasiedlenia, i tym samym nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże z uwagi na fakt, iż Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie poniosła nakładów na jego ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej - zamierzona dostawa ww. budynku będzie korzystała ze zwolnienia, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy."

Reasumując, dostawa budynku biura BHP i ambulatorium, w części w której budynek ten nie był wynajmowany, będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Budynek dawnej administracji.

Dostawa budynku dawnej administracji w części obejmującej pomieszczenie o powierzchni 12 m2, które zostało wynajęte przez Spółkę z dniem 2 stycznia 2004 r., na podstawie umowy najmu trwającej do chwili obecnej, zwolniona będzie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w zw. z definicją pierwszego zasiedlenia wynikającą z art. 2 pkt 14 lit. a ww. ustawy.

Budynek dawnej administracji znajduje się w posiadaniu Spółki od momentu jej powołania w 1994 r. a wcześniej od 1990 r. znajdował się w posiadaniu przedsiębiorstwa państwowego KPS. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego budynku a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak bowiem utworzenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i przydzielenie mu składników majątkowych dzielonego P.; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i utworzenie w jego wyniku spółki prawa handlowego KPS S.A.; jak i następnie czynność prawna objęta aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r., na podstawie której Spółka nabyła własność budynku administracyjnego - nie były objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Do czasu jego wynajęcia w 2004 i 2005 r. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) nie ponosiła przy tym jakichkolwiek wydatków na jego ulepszenie. Wynajęcie przez Spółkę - jako podatnika VAT - części budynku dawnej administracji (pomieszczenia o powierzchni 12 m2 i 58,3 m2) stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wynajęcie tej części budynku dawnej administracji przez Spółkę w 2004 i 2005 r. stanowiło zatem pierwszą czynność, w wyniku której budynek ten, po jego wybudowaniu w części został oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, pierwszemu użytkownikowi.

Powyższe stanowiło pierwsze zasiedlenie części tego budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. a ustawy VAT. Następnie, po dokonaniu pierwszego zasiedlenia, Spółka dokonała w 2006 r. ulepszenia przedmiotowego budynku. Jednakże wydatki te, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej budynku dawnej administracji. Wartość początkowa tego budynku, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła bowiem 209.556,97 zł. Nakłady na ulepszenie wyniosły zaś 4.626,06 zł, co stanowi ok. 2,2% z wartości 209.556,97 zł. Co więcej zresztą, kwota nakładów na ulepszenie poniesionych w roku 2006 r. stanowi także mniej niż 30% jego wartości początkowej z dnia 1 maja 1990 r., tj. przed jakimikolwiek aktualizacjami, wynoszącej 37.155,49 zł Z tej kwoty 30% to bowiem 11.146,65 zł. Kwota poniesionych w 2006 r. nakładów na ulepszenie jest zaś mniejsza, bo wyniosła jedynie 4.626,06 zł. Spółka na budynek dawnej administracji nie poniosła zatem wydatków na jego ulepszenie, które w związku z treścią art. 2 pkt 14 lit. b ustawy VAT mogłoby skutkować jego ponownym pierwszym zasiedleniem. W związku z powyższym planowana obecnie dostawa budynku dawnej administracji w jego części obejmującej wynajmowane pomieszczenia nastąpi w okresie dłuższym niż 2 lata, licząc od daty pierwszego zasiedlenia tej części budynku. Tym samym planowana sprzedaż budynku dawnej administracji w tej części będzie objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, gdyż w sprawie nie znajdzie zastosowanie żaden z wyjątków wymienionych w tym przepisie wykluczających zastosowanie wynikającego z niego zwolnienia z podatku.

Dostawa budynku dawnej administracji w tej części nie nastąpi bowiem:

* w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak również

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części budynku upłynął już okres krótszy niż 2 lata.

Zasadność powyższego stanowisko, w kwestii traktowanie podlegającego opodatkowaniem podatkiem VAT wynajmu nieruchomości, jako czynności skutkującej pierwszym zasiedleniem, znajduje potwierdzenie w cytowanej już powyżej - w części uzasadnienia odnoszącego się do garażu samochodowego - interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPP2/443-1518/12/AD z dnia 14 marca 2013 r.

Możliwość zasiedlenia jedynie części budynku a w konsekwencji objęcia zwolnieniem z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT jedynie części budynku, potwierdził z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w powołanej powyżej (w części dotyczącej budynku BHP i ambulatorium) interpretacji indywidualnej o sygn. IPTPP2/443-838/11-4/PRz dnia 5 marca 2012 r.

Dostawa pozostałej (niewynajmowanej) części budynku dawnej administracji nie będzie mogła być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Jak zawarto już bowiem powyżej, Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego budynku a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W niewynajmowanej części obiekt ten nigdy nie był przez Spółkę oddawany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym planowana obecnie sprzedaż budynku administracyjnego w pozostałej (niewynajmowanej) części, uwzględniając że czynność ta zostanie dokonana przez Spółkę jako podatnika podatku od towarów i usług, w wykonaniu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, stanowić będzie pierwsze jego zasiedlenie.

Powyższe wyklucza zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Sprzedaż budynku dawnej administracji w niewynajmowanej części będzie jednak zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. Jak zawarto powyżej, nabycie przedmiotowego budynku nastąpiło na podstawie czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym w stosunku do tego budynku Spółce (jak i wcześniej przedsiębiorstwu państwowemu KPS) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego zasadniczego powodu, że czynności, w wyniku których nabyto ten obiekt, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W stosunku do niewynajmowanej części budynku dawnej administracji spełniony jest zatem warunek zwolnienia z podatku wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT.

Jako poparcie powyższego stanowiska wskazać należy powołane już wcześniej (w części niniejszego wniosku dotyczącej budynku BHP i ambulatorium) interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP1/443-805/12-5/ MWz dnia 22 stycznia 2013 r. oraz Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPP1/443-226/10-5/BD z dnia 1 czerwca 2010 r.

Spółka na budynek dawnej administracji czyniła nakłady związane z jego ulepszeniem. W odniesieniu do tych nakładów Spółce przysługiwało ponadto prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednakże nakłady te, co przedstawiono już powyżej, nie przekroczyły 30% jego wartości początkowej. Powyższe oznacza, ze spełniony jest także warunek zwolnienia z podatku wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT. Spółka nie ponosiła bowiem wydatków na ulepszenie tego budynku, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które byłyby wyższe niż 30% jego wartości początkowej. Poniesione nakłady na ulepszenie wyniosły miej niż 30% jego wartości początkowej.

Tym samym w odniesieniu do niewynajmowanej części budynku dawnej administracji spełnione są warunki zwolnienia z podatku zawarte pod lit. a i b) w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. Powyższe oznacza, że dostawa (sprzedaż) budynku dawnej administracji w części, które nie była wynajmowana, będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Reasumując, w ocenie Spółki, dostawa (sprzedaż) budynku dawnej administracji będzie zwolniona z podatku VAT - w części wynajmowanej, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT a w pozostałej części (niewynajmowanej) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. W konsekwencji sprzedaż całego budynku będzie zwolniona z podatku VAT.

Budynek urządzeń uzdatniania wody.

Dostawa budynku urządzeń uzdatniania wody nie będzie mogła być zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Spółka (a wcześniej przedsiębiorstwo państwowe KPS) weszła w posiadanie tego budynku a następnie nabyła tytuł własności do niego, w wykonaniu czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Tak bowiem utworzenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i przydzielenie mu składników majątkowych dzielonego P.; przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego KPS i utworzenie w jego wyniku spółki prawa handlowego KPS S.A.; jak i następnie czynność prawna objęta aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2002 r., na podstawie której Spółka nabyła własność budynku urządzeń uzdatniania wody - nie były objęte zakresem opodatkowania podatkiem VAT. Budynek ten nigdy nie był przez Spółkę oddawany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym planowana obecnie sprzedaż budynku urządzeń uzdatniania wody, uwzględniając że czynność ta zostanie dokonana przez Spółkę jako podatnika podatku od towarów i usług, w wykonaniu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, stanowić będzie pierwsze jego zasiedlenie. Powyższe wyklucza zastosowanie zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. W ocenie Spółki jednak sprzedaż budynku urządzeń uzdatniania wody będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Jak zawarto powyżej, nabycie przedmiotowego budynku nastąpiło na podstawie czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym w stosunku do tego budynku Spółce (jak i wcześniej przedsiębiorstwu państwowemu KPS) nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tego zasadniczego powodu, że czynności, w wyniku których nabyto ten obiekt, nie podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. W stosunku do przedmiotowego budynku spełniony jest zatem warunek zwolnienia z podatku wynikający z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT. Brak po stronie Spółki prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do budynku urządzeń uzdatniania wody, w związku z tą okolicznością, iż jego nabycie nastąpiło w wykonaniu czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, potwierdzają przy tym przywołane powyżej (w części dotyczącej budynku BHP i ambulatorium) interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP1/443-805/12-5/MW z dnia 22 stycznia 2013 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygn. ILPPl/443-226/10-5/BD z dnia 1 czerwca 2010 r. Interpretacje te zachowują aktualność także w odniesieniu do budynku urządzeń uzdatniania wody, który także nabyty został w wykonaniu czynności, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, budynek urządzeń uzdatniania wody nabyty został w ramach transakcji, które nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługa a zatem Spółce (jak i wcześniej przedsiębiorstwu państwowemu KPS) w stosunku do tego obiektu w związku z jego nabyciem nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe każe stwierdzić, że spełniona jest przesłanka dla zwolnienia z podatku wynikająca z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy VAT.

Ustawodawca w 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT formułuje jednak drugi warunek dla zwolnienia z podatku, który musi być spełniony łącznie z warunkiem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a. Wynika z niego, iż aby dostawa budynku lub jego części objęta była zwolnieniem z podatku, dokonujący dostawy nie mógł ponosić w przeszłości wydatków na ulepszenie budynku, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to powinny być one niższe niż 30% wartości początkowej budynku. Spółka tymczasem wydatki na ulepszenie budynku urządzeń uzdatniania wody ponosiła w 2006 r. Wartość tych nakładów przekroczyła przy tym 30% jego wartości początkowej. Nakłady te wyniosły bowiem przeszło 75.000 zł, podczas gdy wartość początkowa budynku sprzed tych nakładów wyniosła nieco ponad 18.000 zł. Wartość nakładów na ulepszenie poniesionych przez Spółkę w 2006 r. była zatem przeszło czterokrotnie większa, niż wartość tego budynku (zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami) na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółce ponadto w stosunku do tych nakładów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższe nie przesądza jednak o braku możliwości zastosowania zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT. W art. 43 ust. 7a ustawodawca zwarł bowiem, że warunku o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się w przypadku, jeżeli budynek lub jego części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez Spółkę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Przywołany przepis formułuje wobec powyższego okoliczność, która wyłącza stosowanie drugiego z omówionych powyżej warunków dla zwolnienia z podatku dostawy budynku lub jego części. Taki sposób rozumienia treści art. 43 ust. 7a w zw. z ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT potwierdza przy tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej o sygn. IPPP1-443-741/11-3/lgo z dnia 13 maja 2011 r. Stwierdza się w niej bowiem: "Co prawda, Spółka oraz jej poprzednicy prawni dokonywali ulepszeń Toru aż cztery razy, przy czym tylko raz, tj. w roku 1999 ponoszone nakłady przekroczyły 30% wartości początkowej tego obiektu. Jednakże, w myśl art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, jeżeli budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się." Przepis art. 43 ust. 7a ustawy VAT stanowi zatem, iż warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W odniesieniu do nakładów na ulepszenie budynku urządzeń uzdatniania wody, które zostały poniesione przez Spółkę w 2006 r., okres pięcioletni, o którym mowa w art. 43 ust. 7a minął w roku 2011. Powyższe oznacza, że budynek urządzeń uzdatniania wody w stanie ulepszonym, po poniesieniu w 2006 r. nakładów na jego ulepszenie przekraczających 30% jego wartości początkowej, był wykorzystywany przez Spółkę w stanie ulepszonym do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat, w rozumieniu art. 43 ust. 7a ustawy VAT. Tym samym przesłanka wymieniona w tym przepisie jest spełniona i w sprawie - w odniesieniu do nakładów na ulepszenie z roku 2006 - nie znajdzie zastosowania warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy VAT. To zaś prowadzi do wniosku że planowana sprzedaż budynku urządzeń uzdatniania wody będzie objęta zwolnieniem z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT.

Reasumując, w ocenie Spółki, w przypadku sprzedaży budynku urządzeń uzdatniania wody spełnione będą przesłanki zwolnienia z podatku zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a i b) w zw. z ust. 7a ustawy VAT, w konsekwencji planowana sprzedaż tego budynku będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.

Sposób opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu determinowany jest, zgodnie z tym co zawarto na wstępie, sposobem opodatkowaniem dostawy znajdujących się na nim budynków i budowli. Uwzględniając zatem, jak przedstawiono powyżej, że sprzedaż wszystkich budynków i budowli posadowionych na gruncie, których dotyczy niniejszy wniosek, będzie zwolniona od podatku VAT, także sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu będzie objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W przypadku, gdy budynki i budowle lub ich części nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż objęcie w posiadanie przez przedsiębiorstwo państwowe KPS na skutek podziału P. opisanych w zdarzeniu przyszłym obiektów budowlanych oraz gruntów (na tamten moment z nieuregulowanym stanem prawnym), jak i następnie uzyskane przez Spółkę na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 lutego 2002 r. prawa użytkowania wieczystego ww. gruntów oraz w wyniku nieodpłatnego przeniesienia na Spółkę, własności obiektów budowlanych na nich posadowionych, nastąpiło w wyniku czynności nie objętych podatkiem od towarów i usług.

wytworzenie obiektów budowlanych (co miało miejsce przed rokiem 1990), jak i ich nabycie, nastąpiło na skutek czynności które nie były objęte podatkiem VAT.

Obiekty będące przedmiotem niniejszego wniosku są trwale związane z gruntem. Należą do nich:

* garaż samochodowy,

* biura BHP i ambulatorium,

* budynek dawnej administracji,

* budynek urządzeń uzdatniania wody.

W przypadku garażu samochodowego oraz biura BHP i ambulatorium, od momentu utworzenia przedsiębiorstwa państwowego KPS w 1990 r., obiekty te nie były nigdy ulepszane, tj. nie były na te budynki w ich historii od roku 1990 ponoszone żadne nakłady, które skutkowałyby ich ulepszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej u.p.d.o.p.).

W przypadku budynku dawnej administracji oraz budynku urządzeń uzdatniania wody były ponoszone przez Spółkę wydatki na ich ulepszenie.

Budynek dawnej administracji:

* wartość początkowa na dzień 1 maja 1990 r. z uwzględnieniem denominacji (przejęcie po podziale P.): 37.155,49 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1991 r. z uwzględnieniem denominacji, po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,4:89.173,18 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1995 r., po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,35:209.556,97 zł,

* zmiana (podwyższenie) wartości początkowej w roku 2006: nastąpiło zwiększenie wartości początkowej o kwotę 4.626,06 zł. Powyższe było związane z przeprowadzonymi robotami budowlano-montażowymi,

* wartość początkowa z uwzględnieniem nakładów zwiększających wartość początkową w 2006 r.: 214.183,03 zł. Powyższe stanowi aktualną wartość początkową warsztatu naprawczego.

Budynek urządzeń uzdatniania wody:

* wartość początkowa na dzień 1 maja 1990 r. z uwzględnieniem denominacji (przejęcie po podziale P.): 3.260,32 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1991 r. z uwzględnieniem denominacji, po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,4:7.824,76 zł,

* wartość początkowa na dzień 1 stycznia 1995 r. po podniesieniu wartości na wskutek aktualizacji z zastosowaniem współczynnika 2,35:18.388,19 zł,

* nakłady na ulepszenie poniesione w roku 2006: 75.016,98 zł.

* wartość początkowa z uwzględnieniem nakładów z 2006 r.: 93.405,17 zł. Powyższe stanowi aktualną wartość początkową budynku oczyszczalni ścieków.

Wymienione poniżej obiekty budowlane były przez Spółkę oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotem najmu podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT pozostają:

* garaż samochodowy: na podstawie umowy najmu wynajęty od dnia 1 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. Przedmiotem najmu był cały garaż,

* biura BHP i ambulatorium: na podstawie umowy najmu budynek wynajęty od dnia 1 czerwca 2000 r., najem trwał do 30 maja 2009 r. przedmiotem najmu było 149,11 m2, oraz najem od 1 października 2009 do 31 sierpnia 2011 r. pomieszczenia o pow. 184 m2 - z całej powierzchni wynoszącej 529,6 m2,

* budynek dawnej administracji: na podstawie umowy najmu wynajęty od dnia 2 stycznia 2004 do 1 stycznia 2012 r., przedmiotem najmu jest pomieszczenie o pow. 12 m2, oraz najem od 1 grudnia 2005 do 31 stycznia 2009 pomieszczenia o pow. 58,3 m2, z całej powierzchni wynoszącej 1.311,5 m2.

Natomiast budynek urządzeń uzdatniania wody nie były nigdy przez Spółkę (a wcześniej przez przedsiębiorstwo państwowe KPS) oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W stosunku do nakładów na ulepszenie, zarówno w przypadku budynku dawnej administracji, jak i budynku urządzeń uzdatniania wody, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wszystkie obiekty, których dotyczy niniejszy wniosek, po przyjęciu ich na stan środków trwałych i następnie po dokonaniu kolejnych ulepszeń, były i są nadal wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej działalności, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W chwili obecnej Spółka planuje sprzedaż opisanych powyżej - prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z posadowionymi na tych gruntach obiektami budowlanymi, tj. garażem samochodowym, biurem BHP i ambulatorium, budynkiem dawnej administracji oraz budynkiem urządzeń uzdatniania wody.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis zdarzenia należy stwierdzić, co następuje:

1. Garaż samochodowy.

* Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie garażu samochodowego,

* garaż samochodowy był wynajęty na podstawie umowy najmu od dnia 1 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Dostawa garażu samochodowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie wynajęcia garażu, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tego garażu upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

2. Budynek biura BHP i ambulatorium.

* Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie biura BHP i ambulatorium,

* budynek biura BHP i ambulatorium był wynajęty na podstawie umowy najmu od dnia 1 czerwca 2000 r. do 30 maja 2009 r. przedmiotem najmu było 149,11 m2, oraz oddany w najem od 1 października 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. pomieszczenia o pow. 184 m2 - z całej powierzchni wynoszącej 529,6 m2,

* Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dostawa budynku biura BHP i ambulatorium, w części której został on wynajęty na podstawie umowy najmu od dnia 1 czerwca 2000 r. do 30 maja 2009 r. oraz oddany w najem od 1 października 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r. będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie wynajęcia ww. części budynku biura BHP i ambulatorium, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą w tej części, w której budynek został wynajęty upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Natomiast dostawa budynku BHP i ambulatorium w pozostałej niewynajmowanej części będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Sprzedaż budynku biura BHP i ambulatorium, w części w której nie był on wynajmowanym będzie z kolei zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie tego budynku.

3. Budynek dawnej administracji.

* Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie budynku, ale stanowiły one mniej niż 30% wartości początkowej tego budynku,

* w budynku na podstawie umowy najmu wynajęte było pomieszczenie o pow. 12 m2 od dnia 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2012 r. oraz pomieszczenia o pow. 58,3 m2 od 1 grudnia 2005 r. do 31 stycznia 2009 r., z całej powierzchni wynoszącej 1.311,5 m2,

* Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Dostawa budynku dawnej administracji, w części której został on wynajęty (tekst jedn.: pomieszczenie o powierzchni: 12 m2 wynajęte od dnia 2 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2012 r. i pomieszczenie o powierzchni 58,3 m2 wynajęte od 1 grudnia 2005 r. do 31 stycznia 2009 r.) będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie wynajęcia ww. pomieszczeń, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą części budynku, w której został on wynajęty upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Natomiast dostawa części budynku dawnej administracji, która nie była przedmiotem najmu będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a więc nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednak dostawa niewynajmowanej części budynku dawnej administracji będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na ulepszenie tego budynku stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej ww. budynku.

4. Budynek urządzeń uzdatniania wody.

* budynek nie był oddany do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (najem itd.),

* Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* Wnioskodawca w 2006 r. poniósł wydatki na ulepszenie w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, które przekroczyły 30% wartości początkowej tego budynku,

* budynek po dokonaniu ulepszeń był i jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzonej działalności, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Dostawa budynku urządzeń uzdatniania wody będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia i nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednak z uwagi na fakt, iż Wnioskodawcy przy nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i budynek po dokonaniu ulepszeń był i jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dostawa tego budynku będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), zwalnia się od podatku zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku.

Zatem sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu - na którym są posadowione budynki (tekst jedn.: budynek: garażu, biura BHP i ambulatorium, dawnej administracji, urządzeń uzdatniania wody), których dostawa będzie zwolniona od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT - będzie zwolniona od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl