IBPP2/443-373/RSz/07

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP2/443-373/RSz/07

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. K., przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Spółka powinna potraktować przedmiotową transakcję sprzedaży jako niemieszczącą się w normie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem czy transakcja zbycia wskazanego majątku Spółki powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek właściwych dla każdego ze składników będących przedmiotem transakcji sprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Spółka powinna potraktować przedmiotową transakcję sprzedaży jako niemieszczącą się w normie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem czy transakcja zbycia wskazanego majątku Spółki powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek właściwych dla każdego ze składników będących przedmiotem transakcji sprzedaży.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi dwa podstawowe rodzaje działalności gospodarczej, terytorialnie i organizacyjnie wydzielone w odrębnych lokalizacjach - tzn. produkcja przypraw odbywa się w oddziale Spółki w O., natomiast działalność w zakresie przetwórstwa owoców prowadzona jest w K. - tj. miejscu siedziby Spółki. Wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności w ramach spółki charakteryzuje się następującymi cechami:

* Spółce zostały nadane dwa numery identyfikacyjne regon - dla działalności w K. jest to numer XXX oraz dla jej oddziału w O. odpowiednio numer YYY;

* obydwa zakłady korzystają z różnych systemów finansowo księgowych, niemniej jednak ostatecznie dochodzi do przygotowania łącznego sprawozdania finansowego, które w takim kształcie podlega badaniu przez biegłego rewidenta: obydwa zakłady prowadzą odrębne rejestry środków trwałych;

* jedynie oddział w O. został powołany do funkcjonowania na podstawie odrębnej i formalnej uchwały zarządu Spółki;

* w odpisie z rejestru przedsiębiorców w "rubryce 3 - Oddziały" widnieje wpis o istnieniu jednego oddziału Spółki - tj. "K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. Oddział w O." - tj dotyczącego produkcji przypraw.

Dodatkowo, zgodnie z treścią zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 "w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe tj.: oddział w K. (zajmujący się przetwórstwem i sprzedażą owoców i mrożonek), oddział w O. (zajmujący się zdarzeń gospodarczych na podstawie zakładowego planu kont z dnia 1 stycznia 2005 r.

Oddział w O. posiada odrębny zakładowy plan kont, na podstawie którego sporządza sprawozdanie finansowe i przesyła je drogą elektroniczna do oddziału w K., gdzie następuje konsolidacja danych z uwzględnieniem wyłączeń wspólnych transakcji".Obecnie Spółka planuje dokonać sprzedaży majątku dotyczącego przetwórstwa owoców, lokalizacyjnie znajdującej się w Kielcach i jednocześnie przenieść swoją siedzibę do O. - tj. obecnego oddziału Spółki.

Zgodnie z treścią planowanej umowy sprzedaży majątku Spółki (dalej: "przetwórstwo owocowe"). Przedmiotem transakcji będą:

* wszelkie budynki i budowle oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu związane z przetwórstwem owocowym;

* całościowy zespół klientów obsługiwanych dotychczas przez przetwórstwo owocowe;

* zapasy surowców jak również półproduktów posiadanych przez przetwórstwo owocowe;

* maszyny i urządzenia przynależące do przetwórstwa owocowego;

* wartości niematerialne i prawne jak również prawa własności intelektualnej, które przynależą do przetwórstwa owocowego;

* całościowa dokumentacja biznesowa dotycząca przetwórstwa owocowego;

* wszelkie kontrakty handlowe - niemniej jednak wszelkie dotychczasowe kontrakty z podmiotami powiązanymi w stosunku do Spółki ulegną rozwiązaniu w "dniu zamknięcia".

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę tj. w tym przypadku na kupującego spowoduje przejęcie również dotychczasowych praw i obowiązków spółki w odniesieniu do pracowników przetwórstwa owocowego planowane jest jedynie rozwiązanie umów z tymi pracownikami, których zatrudnienie odbywa się obecnie na zasadach innych niż standardowa umowa o pracę i których wynagrodzenie przekracza 50.000 euro.

Wnioskodawca zaznaczył, że sprzedaż działalności prowadzonej przez przetwórstwo owocowe nie będzie obejmować zarówno należności jak i zobowiązań istniejących w księgach rachunkowych Spółki z tytułu prowadzonej działalności produkcyjno-handlowej na tzw. "dzień zamknięcia". Dodatkowo, nabywca nie uzyska prawa do korzystania z marki i znaku firmowego jak również nie będzie stroną żadnych kontraktów wewnątrzgrupowych w ramach międzynarodowej struktury grupy K., które w chwili obecnej wspomagają tą działalność.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku przedstawionego powyżej stanu faktycznego Spółka powinna potraktować przedmiotową transakcję sprzedaży jako niemieszczącą się w normie przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a zatem czy transakcja zbycia wskazanego majątku Spółki powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek właściwych dla każdego ze składników będących przedmiotem transakcji sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Jednak ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans". Zatem zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (wyrok z 4 lutego 1994 r., sygn.: III ARN 84/93), w procesie wykładni prawa podatkowego można posiłkować się definicjami zawartymi w innych gałęziach prawa. W konsekwencji, w celu zdefiniowania tego pojęcia należy sięgnąć do art. 5 pkt 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej "ustawa o SDG"). Z takim podejściem zgodził się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdzając w piśmie z dnia 1 marca 2007 r. (sygn.: 1401/PH-I/4407/14-152/06/KO) iż: "przepisy ustawy o VAT nie definiują również pojęcia "zakładu (oddziału)". W celu jego określenia należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Art. 5 pkt 4 tej ustawy stanowi, że oddziałem (zakładem) jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności. Zbycie tak rozumianego zakładu nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, jeśli samodzielnie sporządza on bilans (zgodnie z przepisami o rachunkowości)." Konieczność odwołania się do przepisów ustawy o SDG zauważył i podkreślił również w podobnym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w piśmie z dnia 6 sierpnia 2007 r., sygn.: 1435/PP1/443-49A/07/UK. Niezależnie od powyższego, również doktryna prawa podatkowego podziela wskazane stanowisko organów podatkowych o konieczności sięgnięcia do przepisów ustawy o SDG (Janusz Zubrzycki -"Leksykon VAT", tom I, 2007).

W rozumieniu art. 5 ustawy o SDG - oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Zatem jak wynika z treści tego przepisu - dla oceny, czy w analizowanym stanie faktycznym sprzedaż powinna podlegać opodatkowaniu VAT należy ocenić:

I.

czy przedmiot transakcji jest w pełni samodzielny i może kontynuować prowadzona działalność, w co najmniej dotychczasowym kształcie oraz

II.

czy jego działalność prowadzona jest poza siedzibą Spółki.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że o ile oddział w O. został powołany do działania na podstawie formalnej uchwały Zarządu Spółki to o tyle działalność prowadzona w K. nie została w taki sposób wyodrębniona (nie jest ona również traktowana jako oddział w ewidencji przedsiębiorców). Dodatkowo, działalność w zakresie przetwórstwa owocowego prowadzona jest w miejscu siedziby Spółki.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że żadne z przedstawionych powyżej elementów koniecznych dla traktowania przedmiotu sprzedaży jako zakładu (oddziału) o którym mowa w przepisach ustawy o SDG nie zostały spełnione w przypadku przetwórstwa owocowego, co w konsekwencji nie pozwala uznać, że Spółka powinna potraktować przedmiotową transakcję jako nie podlegającą przepisom ustawy o VAT. Dodatkowo należy zaznaczyć, że dla oceny czy przedmiot sprzedaży stanowi zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans istotna jest szczegółowa analiza przedmiotu planowanej transakcji, tj. co Spółka zamierza sprzedać, oraz jakie są planowane wyłączenia z przedmiotu transakcji. Zdaniem Spółki, nawet w przypadku uznania, że w chwili obecnej działalność prowadzona w K. - tj. przetwórstwo owocowe stanowi zakład (oddział) samodzielnie sporządzający bilans, to wyłączenie określonych składników aktywów oraz pasywów (tj. należności oraz zobowiązań przynależnych do tej działalności jak również brak przejścia na nowego właściciela prawa do nazwy/marki "K" jak również zakończenie wszelkich wewnątrzgrupowych kontraktów sankcjonujących a wspomagających tę działalność) jednoznacznie wskazuje, że przedmiotowa transakcja powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, jako sprzedaż określonych składników majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Spółki do powyższej transakcji nie ma zastosowania art. 6 ustawy o VAT, a w konsekwencji sprzedaż wskazanych składników majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku - Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl